Vědomosti zajímavě - plná ver.

Vědomosti zajímavě - plná ver.$6.31

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by PACHNER, vzdělávací software, s.r.o.

Advertisements

About Vědomosti zajímavě - plná ver.

Procvičování všeobecných znalostí formou vědomostní hry. Pro každého od 8 do 80 let.

Vědomosti zajímavě jsou hrou pro jednoho nebo dva hráče a slouží k prověření všeobecných znalostí. Otázky a úkoly jsou rozděleny do pěti tematických okruhů:

• Dějepis
• Zeměpis
• Přírodní vědy
• Kultura
• Sport

Na začátku hry si hráči zvolí figurky, jedno nebo několik témat a obtížnost úkolů. Obtížnost je buď snazší (pro každého od 8 do 80 let), nebo složitější (pro znalce). Poté už může začít vědomostní hra. Na základě úspěšného řešení úkolů se figurky pohybují po dráze, která začíná na starém hradě a končí dosažením políčka s pohárem pro vítěze.

Úkoly na procvičení vědomostí jsou trojího typu:

• Kvízová otázka se čtyřmi nabídnutými odpověďmi
• Spojovačka - přiřazování dvojic
• Skládačka - sestavování slov z jednotlivých písmen

Řešení každého úkolu je časově omezeno, ubíhající čas lze sledovat na hodinách na hradní věži.
Otázky, spojovačky a skládačky jsou zamíchány tak, že hráč předem neví, jaký typ úkolu v následujícím kroku dostane.

Ten, kdo je na tahu, nejprve roztočí kolo štěstí. Na něm je ručička, která ukáže, zda po úspěšném splnění úkolu se jeho figurka posune o jedno, dvě, nebo tři políčka. Hráči se při hře střídají. Každý má k dispozici tři žolíky:

• Opakovací žolík - hráč může ihned hrát znovu
• Zdvojovací žolík - figurka postoupí o dvojnásobný počet políček
• Odpouštěcí žolík - figurka postoupí, i když úkol nebyl vyřešen

Žolíci umožňují určité taktizování. Hráč, který je pozadu, se snaží strefit na políčko, kde stojí soupeřova figurka, a tím ji vyhodit. Pokud se mu to podaří, figurky si vymění místa.

Pokud někdo chce hrát a nesežene soupeře, může zvolit hru jen s jednou figurkou. Ale může hrát také s oběma, je to zábavnější.

Kromě hry program umožňuje také trénink vědomostí. Žák si zvolí typ úkolů (otázka, spojovačka, skládačka) a z nich je potom zkoušen. Počítač přitom zaznamenává jeho skóre.

Practicing general knowledge through a knowledge of the game. For everyone from 8 to 80 years.

Knowledge are interesting game for one or two players and is used to test general knowledge. Questions and tasks are divided into five thematic areas:

• History
• Geography
• Natural Sciences
• Culture
• Sports

At the beginning of the game players choose figurines, one or several topics and difficulty of tasks. The difficulty is either easier (for everyone from 8 to 80 years) or more complex (for experts). Then you can start the game knowledge. Based on the successful solution of tasks with figures on a path that begins at the old castle and achieving box with the cup for the winner.

Tasks for practice knowledge are of three types:

• quiz questions with four bids replies
• distances - matching pairs
• Jigsaw - drawing words from individual letters

Solving each task is limited in time, the elapsed time can be monitored on the clock tower of the castle.
Questions distances and puzzles are shuffled so that the player knows in advance what type of task in the next step gets.

Whoever is on the move, first to spin the wheel of fortune. On it is a pointer that indicates whether after successful completion of his task, the figure moves one, two, or three boxes. Players during the game turns. Each has three wildcards:

• Recurrent joker - the player can immediately play again
• The doubling joker - he moves a piece twice the number of boxes
• Relief joker - figurine forward, even if the task is not resolved

Jokers allow certain tactics. A player who is behind, trying to hit the box, where stands an opponent's piece, and thus it blow. If he succeeds, figurines switching.

If someone wants to play and does not get the opponent may choose to play with only one piece. But it can also play with both, it's fun.

In addition to the game software also allows training knowledge. The pupil chooses the type of tasks (question, distances, jigsaw) and then tested them. Computer while recording his score.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Vědomosti zajímavě - plná ver. version 1.0.0 on your Android device!
Downloaded 5+ times, content rating: Not rated
Android package: air.com.pachner.vedomostiZajimave, download Vědomosti zajímavě - plná ver..apk

All Application Badges

Paid
app
Android
2.2+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

Price update  Price changed from $5.69 to $6.31.

Oh snap! No comments are available for Vědomosti zajímavě - plná ver. at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1