ePUAP App

ePUAP App Free App

Rated 1.21/5 (247) —  Free Android application by iTeo

Advertisements

About ePUAP App

Co to jest ePUAP

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.

Obszary zastosowania
Udostępnianie podstawowych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura wykorzystywana przez Instytucje Publiczne do udostępniania własnych usług.

Usługa tzw. pisma ogólnego. Dostępna na ePUAP usługa umożliwiająca skierowanie pisma do dowolnego urzędu, który posiada konto na ePUAP w każdej sprawie, w której nie jest wymagany wzór dokumentu.

Zintegrowany dostęp do elektronicznych usług publicznych. ePUAP jako wspólna infrastruktura dla zintegrowanego („odmiejscowionego”), ujednoliconego, zagregowanego dostępu do wykorzystywanych elektronicznych usług publicznych.

Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. ePUAP jako repozytorium standardowych wzorów dokumentów (formularzy) elektronicznych stosowanych w procedurach administracyjnych.

Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy grupowej dla „organizacji interoperacyjności” pomiędzy systemami teleinformatycznymi Państwa.

Założenia
• zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych;

• dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi;

• jednolity dostęp do usług (elektronicznych) bez ponoszenia znaczących kosztów. What is ePUAP

ePUAP (Electronic Platform of Public Administration Services) - a nationwide ICT platform for communication among citizens and businesses with public administrations in a uniform, standard way. The platform is also used for communication between public authorities. Service providers are public administrations and other entities performing public tasks outsourced or assigned to them for implementation.

The platform provides service providers the technology infrastructure to provide citizens and businesses of basic services in the field of electronic communication with the administration. Among users ePUAP are both units of central administration and local governments, including municipal offices.

Among the services offered by ePUAP it is also a trusted profile, enabling the submission of electronic mails with legal effect without the need for signature based on a qualified and single sign-on mechanism, which allows the same logon pages of different service providers.

Areas of application
Provision of basic public services. ePUAP as a common infrastructure used by Public Institutions to provide your own services.

The so-called service. general letter. Available on ePUAP service that allows a referral letter to any office that has an account on ePUAP in any case in which it is not required template document.

Integrated access to electronic public services. ePUAP as a common infrastructure for integrated ("odmiejscowionego"), a standardized, aggregated access to electronic public services used.

A central repository of models of electronic documents. ePUAP as a repository of standard forms of documents (forms) electronics used in administrative procedures.

Portal interoperability. ePUAP as a tool for collaboration for "the organization of interoperability" between your IT systems.

Assumptions
• maintaining transparency, openness and technological neutrality interfaces, data communications systems;

• striving for the highest standardization of data exchanged between public institutions and service users as well as between public institutions;

• uniform access to services (electronic) without incurring significant costs.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ePUAP App version 1.1 on your Android device!
Downloaded 5,000+ times, content rating: Everyone
Android package: appinventor.ai_Teofil_Krawczyk.EPUAPilikacja, download ePUAP App.apk

All Application Badges

Poor rating
Free
downl.
Android
1.6+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Pełna Mobilność, Ikona
More downloads  ePUAP App reached 5 000 - 10 000 downloads
More downloads  ePUAP App reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about ePUAP App

U70%
by U####:

Kompromitacja firmy która to wypuściła

I70%
by I####:

Szkoda że nie można dać 0.

L70%
by L####:

Kto za to brał pieniądze i dalszego z naszych podatków jest sponsorowany taki straszny syf?

S70%
by S####:

Ta "aplikacja" jest tak naprawdę tylko przeglądarką strony epuap. Do tego bardzo słabą przeglądarką. Nie polecam. Lepiej zalogować się z normalnej przeglądarki.

U70%
by U####:

Po zalogowaniu nic nie wyswietla


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
1.25
247 users

5

4

3

2

1