Menager oddechu

Menager oddechu$1.69

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by STRAŻNIK KP BLU.4.0

Advertisements

About Menager oddechu

Asystent oddychania przez nos (AOPN)

Jak ważne jest oddychanie właśnie przez nos (że to najbardziej naturalny sposób oddychania - zachodzi oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza dostającego się do płuc). Prawidłowe natlenowanie organizmu jest niezbędne do praktycznie każdego procesu życiowego: pozwala na dostarczanie energii do działania każdego narządu : serce, wątroba, szpik kostny i mięśnie- mając energię - funkcjonują wydajnie... tlen to także broń układu immunologicznego (w neutrofilach dochodzi przecież do zjawiska tzw. wybuchu tlenowego) - sprawny układ immunologiczny to nie tylko mniejsza ilość zachorowań na przeziębienia i grypy w ciągu roku , ale zmniejszenie prawdopodobieństwa rozwoju choroby nowotworowej w przyszłości (wcześnie zostaje "wyłapana" i zniszczona komórka nowotworowa). No i wreszcie otyłość - zmora naszych czasów - procesy spalania tłuszczów przebiegają w warunkach TLENOWYCH...

Czy wiesz jak ważne jest oddychanie ?
Uświadom sobie sytuację:

– Gdy uczysz się do egzaminu zarywasz noce czujesz że nauka nie wchodzi – rób co jakiś czas kilka – kilkanaście głębokich oddechów a zobaczysz jak usprawni się przyswajanie materiału. Zatrudnij aplikację AOPN.
– Gdy jesteś na sali wykładowej gdzie jest dużo innych osób, i zauważysz że Tobie i innym udziela się coraz większe znużenie, obecni zaczynają ziewać oznacza to że w powietrzu pojawia się – dwutlenek węgla. Najlepiej w takiej sytuacji zwiększyć wydajność systemu klimatyzacji lub przewietrzyć pomieszczenie. W czasie przerwy należy wziąć głębokie oddechy. Zatrudnij aplikację AOPN.
– Gdy przez kilka godzin kierujesz samochodem i zaczynasz odczuwać zmęczenie, senność – zaczynasz ziewać, powieki wydają się ciężkie zaczynasz zasypiać – pamiętaj w takiej sytuacji wystarczy wziąć kilka – kilkanaście głębokich oddechów – zmęczenie i senność ustąpi. Jeżeli co jakiś czas będziesz powtarzał głębokie oddechy – będziesz mniej zmęczony i do celu dojedziesz bezpieczniej. Zatrudnij aplikację AOPN.
– Gdy spędzamy przy komputerze kilka godzin – róbmy regularne przerwy na odpoczynek, spacer, przewietrzenie pomieszczenia i siebie wykonajmy regularne głębokie oddechy.
Zatrudnij aplikację AOPN.

Aplikacja „Asystent oddychania przez nos” przypomina o konieczności świadomego i głębokiego oddychania. Pilnuje terminów i przypomina o ilości głębokich oddechów. Systematyczne korzystanie z aplikacji – pozwoli dobrze dotlenić układ krwionośny a przez to cały organizm a przede wszystkim Twój mózg. Poprzez regularną wymianę powietrza w płucach zdołasz usunąć zalegające w zakamarkach płuc powietrze zużyte i niepotrzebne dla twojego organizmu. Pozwoli to utrzymać sprawność organizmu na wysokim poziomie. Regularne stosowanie się do zaleceń TRENAŻERA ODDECHANIA wykształci u Ciebie odruch – automatyzm pozwalający na prawidłowe głębokie oddychanie.

Pamiętaj: oddychaj powietrzem czystym dbaj o filtry w w odkurzaczach, stosuj nawilżanie i oczyszczanie powietrza w domu i tu gdzie spędzasz najwięcej czasu. Dbaj o regularne odgrzybianie klimatyzacji w samochodzie i w instalacjach wentylacji wymuszonej. Jeżeli to możliwe zastosuj o pompę ciepła z rekuperacją do ogrzewania własnego mieszkania czy domu. Jeżeli masz pytania wejdź na stronę: http://www.konsystel.firmy.net lub zadzwoń 538270400.

BĘDZIESZ LEPIEJ: MYŚLAŁ, DZIAŁAŁ, UCZYŁ SIĘ, I FUNKCJONOWAŁ. Assistant nasal breathing (AOPN)

As it is important that breathing through the nose was (that is the most natural way of breathing - there is a cleaning, heating and moistening the air entering the lungs). Proper oxygenation of the body is essential for virtually every life process: allows the delivery of power to operate each organ: the heart, liver, bone marrow and mięśnie- with energy - ... operate efficiently oxygen is also a weapon of the immune system (neutrophils occurs after the phenomenon the so-called. respiratory burst) - functional immune system is not only a smaller number of cases of colds and flu during the year, but reduce the likelihood of developing cancer in the future (early is "trapped" and destroyed the tumor cell). And finally, obesity - the bane of our times - fat burning processes run under aerobic conditions ...

Do you know how important it is to breathe?
Realize the situation:

- When studying for the exam gambit nights you feel that learning does not come - do from time to time a few - several deep breaths and see how to improve the absorption of the material. Hire application AOPN.
- When you're on the lecture hall where a lot of other people, and you'll notice that you and others provide a growing weariness begin to yawn present, this means that there is in the air - carbon dioxide. The best in this situation to increase the performance of the air conditioning system or ventilate the area. During a break should take deep breaths. Hire application AOPN.
- When a couple of hours driving a car and you start to feel fatigue, drowsiness - start yawning, heavy eyelids seem to start falling asleep - remember in this situation, just take a few - several deep breaths - fatigue and sleepiness persists. If at any time you repeated deep breaths - you'll be less tired and you get to your destination safely. Hire application AOPN.
- When you spend a few hours at the computer - let's do regular breaks to rest, walk, airing the room and each other's do regular deep breaths.
Hire application AOPN.

The "Assistant breathing through the nose," recalls the need for conscious and deep breathing. Keep an eye on deadlines and reminds you of the amount of deep breaths. The systematic use of applications - will allow well-oxygenate the blood system and thus the whole body and especially your brain. Regular exchanges of air in the lungs will remove clogging the recesses of the lung air used and unnecessary your body. This will keep the body's efficiency at a high level. Regular adherence to evolve ODDECHANIA trainer at your reflex - automatism allows for proper deep breathing.

Remember: breathe clean air filters take care of the vacuum cleaner, use humidification and air purification at home here and where you spend the most time. Take care of regular fumigation of air conditioning in the car and forced ventilation. If possible, use a heat pump to heat recuperation from their own apartment or house. If you have questions please visit our website or call 538 270 400 http://www.konsystel.firmy.net.

YOU BETTER: THINK, TO WORK, TO TEACH, AND FUNCTION.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Menager oddechu version 1.0 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: bondit.breathtrainingapp, download Menager oddechu.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.4+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Menager oddechu at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1