Sportplaza De Estafette

Sportplaza De Estafette Free App

Rated 2.25/5 (4) —  Free Android application by Concapps B.V.

Advertisements

About Sportplaza De Estafette

Een leven lang sport en bewegen
SportPlaza Haarlemmermeer is een resultaatgerichte en maatschappelijk betrokken onderneming die een leven lang sport en bewegen biedt.

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van SportPlaza zijn zwemlessen voor scholen en particulieren, vrijzwemmen en aquasporten, SportPlazaClub, het verhuren van zwembaden, het exploiteren van sporthallen, gymzalen en fitnessruimtes, het beheren van horeca en vergaderzalen en het beheren en onderhouden van de accommodaties en advisering.

Multifunctionele accommodaties
SportPlaza huurt 2 binnen- zwembaden, 1 buitenbad, 4 sporthallen, 1 fitness- en 3 horeca-gelegenheden van gemeente Haarlemmermeer.
Deze faciliteiten zijn ondergebracht in 2 multifunctionele zwembad/sporthalcombinaties. Dit zijn de Sporthoeve in Badhoevedorp en de Estafette in Nieuw-Vennep.
Daarnaast verhuurt SportPlaza nog 32 gymzalen en 2 losstaande sporthallen Het Spectrum en de FBK-hal.

Belang van beweging
Sportdeelname in de meest brede zin staat hoog op de politieke agenda. Sport, spel en bewegen worden gezien als middel om gezondheid te bevorderen, de leefbaarheid in wijken te verbeteren en participatie en integratie te stimuleren. SportPlaza sluit zich aan bij deze tendens door nu en in de toekomst het sportaanbod zo goed mogelijk aan te passen op de sportbehoefte in kwalitatief goede sportvoorzieningen.

Onze kernwaarden
SportPlaza Haarlemmermeer wil in de uitstraling van de organisatie rekening houden met de diverse klanten c.q. doelgroepen. Voor SFH zijn de volgende kernwaarden opgesteld:
Sprankelend
Excellent
Sociaal
Plezier

Sprankelend
De manier waarop we onze dingen doen, bruisend van energie, fris, fun en met groot enthousiasme. Klanten en collega’s komen fluitend naar SportPlaza.
Excellent
Wat we doen, doen we goed! We streven naar het beste, de mooiste sporttoernooien en wedstrijden en de beste zwemactiviteiten. Tevens streven we naar een perfecte accommodatie voor onszelf en onze huurders.
Sociaal
Bij ons voelt iedereen zich welkom en op zijn gemak, ongeacht afkomst, leeftijd, doel of beperking, Wij voelen ons sociaal betrokken, helpen de gemeente op verschillende beleidsgebieden. SportPlaza Haarlemmermeer heeft accommodaties waar we trots op mogen zijn.
Plezier
Iedereen die bij ons binnenkomt is daar voor zijn plezier. Om te bewegen of te kijken naar sport of als ontmoetingsplek in de horeca. Wij scheppen de omgeving en beleving om iedereen dat plezier te laten beleven. Lifelong sports and exercise
SportPlaza Haarlemmermeer is a result oriented and responsible corporate citizen popping sports and exercise provides a life.
 
Core businesses
The core SportPlaza are swimming lessons for schools and individuals, free swimming and aqua sports, Sportplaza Club, hiring pools, operating sports centers, gyms and fitness areas, managing catering and meeting rooms and the management and maintenance of the lodging and counseling.
 
multifunctional facilities
SportPlaza hires two indoor pools, one outdoor pool, four gymnasiums, 1 fitness and 3 catering venues of Haarlemmermeer.
These facilities are housed in two multipurpose pool / sports combinations. These are the Sport Farm Badhoevedorp and Relay in New Vennep.
Additionally SportPlaza hires 32 more gyms and two separate gymnasiums Spectrum and FBK-hall.
 
Importance of exercise
Involvement in the broadest sense is high on the political agenda. Sports, games and exercise are seen as a means to promote health, improve the quality of life in neighborhoods and encourage participation and integration. SportPlaza joins this trend by now and in the future to adapt as well as possible the sports on the sport needs in quality sports facilities.

our core values
SportPlaza Haarlemmermeer will take into account the impact of the organization with the various customers c.q. audiences. For SFH drawn up the following core values:
Sparkling
Excellent
Social
pleasure
 
Sparkling
The way we do our stuff, full of energy, fresh, fun and with great enthusiasm. Clients and colleagues come whistling to SportPlaza.
Excellent
What we do, we do well! We strive for the best, the most beautiful sports tournaments and competitions and the best swimming. We also strive for a perfect accommodation for ourselves and our tenants.
Social
With us, everyone feels welcome and at ease, regardless of origin, age, purpose or limitation We feel socially involved, help the church in various policy areas. SportPlaza Haarlemmermeer accommodation which we can be proud of.
pleasure
Anyone who comes to us has been there for his pleasure. To move or watch sports or meeting in the hospitality industry. We create the environment and experience to let everyone enjoy that pleasure.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Sportplaza De Estafette version 2.0 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: com.concapps.spdeestafette, download Sportplaza De Estafette.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
• Nieuwe onderdelen
• Diverse technische verbeteringen.
Version update Sportplaza De Estafette was updated to version 2.0
More downloads  Sportplaza De Estafette reached 500 - 1 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Sportplaza De Estafette at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.35
4 users

5

4

3

2

1