Елтрейд Инвентаризация

Елтрейд Инвентаризация Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by eltrade

Advertisements

About Елтрейд Инвентаризация

Системата за безконтактна инвентаризация на "Елтрейд" е най-бързият, лесен и коректен начин за инвентаризиране на дълготрайните материални активи във всяка една организация. Създаден с цел да оптимизара процеса, софтуерът ELTRADE INVENTORY пести време, средства и работни ресурси. Базиран на технологията за радиочестотна идентификация (Radio Frequency Identification - RFID), той е най-модерното и ефективно решение, с което инвентаризацията вече не е дълъг и неприятен процес, а опростена операция с предизвестен положителен резултат.

Какво е безконтактна инвентаризация?
Безконтактната инвентаризация използва RFID технологията, която се базира на радиочестотна връзка между идентификатор и четящо устройство. В идентификатора има вграден чип, на който е записан уникален номер и антена. RFID използва т.нар. електронен етикет (таг). Той действа подобно на баркода, но съхранява много повече информация. Информацията се разчита дистанционно от приемо-предавателно устройство, наречено четец, което я обработва в компютърен формат.

Предимства:
- В сравнение с баркода RFID идентификацията позволява обектите да бъдат сканирани от значително по-голямо разстояние и без пряка видимост.
- Едновременно идентифицира голям брой активи, което изключително ускорява процеса – вместо за дни и седмици инвентаризацията става за часове.
- Решава проблемите с търсенето и локализирането на активите.
- Позволява лесна смяна на локацията и възможност да се проследи движението на активите между различни локации.
- Предотвратява злоупотреби и неволни грешки.
- Дава възможност за лесна и бърза проверка на инвентаризационния статус на всеки актив, дали има бракувани или продадени активи, собственост на кое юридическо лице са и т.н.
- Предоставя на потребителя пълна информация за всеки обект и помещение, като адреси, контакти, активи и всички извършвани операции.
- Напълно съвместима е с всички счетоводни софтуери и ERP системи.

Безконтактната инвентаризация е приложима в:
- Търговски обекти
- Хотели
- Банки
- Училища и университети
- Библиотеки
- Здравни заведения
- Производствени предприятия
- На практика – всяка организация, която притежава дълготрайни материални активи, които подлежат на отчет. The system for contactless inventory "Eltrade" is the fast, easy and reliable way to inventory fixed assets in any organization. Created with the aim of optimized process, the software ELTRADE INVENTORY saves time, money and job resources. Based on RFID technology (Radio Frequency Identification - RFID), he is the most modern and efficient solution which inventory is no longer a long and unpleasant process, and simplified operation with predetermined positive result.

What is contactless inventory?
 Contactless inventory using RFID technology, which is based on radio frequency link between the identifier and the reader. In the identifier has an integrated chip that keeps track of a unique number and an antenna. RFID uses so-called. electronic label (tag). It acts like a barcode, but store much more information. Information from relying remote transceiver device called a reader, which processes it into computer format.

advantages:
 - Compared with the barcode identification RFID allows objects to be scanned by a significantly greater distance without line of sight.
 - Simultaneously identified a number of assets which extremely accelerates the process - instead of days and weeks inventory going for hours.
 - solves the problem of supply and localization of assets.
 - Allows easy change of location and the ability to track the movement of assets between different locations.
 - Prevents misuse and unintentional errors.
 - Allows for quick and easy check inventory status of each asset, if there is scrapped or sold assets owned by any entity are, etc.
 - Provides the user complete information about each object and space, such as addresses, contacts, assets and all operations.
 - Fully compatible with all accounting software and ERP systems.

Contactless inventory is applicable to:
 - Retail outlets
 - Hotels
 - Banks
 - Schools and universities
 - Libraries
 - Health facilities
 - Manufacturing plants
 - In practice - an organization which has fixed assets subject to the report.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Елтрейд Инвентаризация version 1.1.51 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.eltrade.rfid.scanner, download Елтрейд Инвентаризация.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.4+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Initial

Oh snap! No comments are available for Елтрейд Инвентаризация at the moment. Be the first to leave one!