Federació Caça Barcelona

Federació Caça Barcelona Free App

Rated 4.30/5 (50) —  Free Android application by FCC Territorial de Barcelona

Advertisements

About Federació Caça Barcelona

APP oficial de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona. Tot sobre la caça a Catalunya pels caçadors i ocellaires federats , especialment, de la província de Barcelona i la Catalunya Central. La informació és exclusiva pel caçador federat en totes les seves modalitats de caça i per l’activitat ocellaire .

A través d'aquesta aplicació et mantindràs informat de tots els temes relacionats amb l'activitat cinegètica a Catalunya i gaudiràs dels serveis que ofereix la Representació Territorial de la FCC a Barcelona als seus federats.

La descàrrega de l'aplicació és Gratuïta

Disposes de dos apartats ben diferenciats: Caçadors i Ocellaires.

A l'apartat de Caçadors podràs trobar informació referent a:

- Sistema de localització personal en cas d'accident: Podràs enviar la teva posició GPS i compartir la teva ubicació mitjançant les coordenades i posició actual en Google maps, amb altres membres de la cacera via Whatssap o amb els serveis d'emergència del 112.

-Modalitats de caça com són la caça menor, la caça major, la falconeria, caça amb arc, recorregut de caça, compak sporting, caça menor amb gos, així com les diferents competicions de Sant Hubert, Recorregut de Caça i Compak, caça menor amb gos, gossos de mostra, arc, falconeria, proves de rastre sobre conill

- Les Fires de Caça a Catalunya, dates i llocs.

- cursos de formació organitzats per la Federació en el tir, seguretat en la caça i batudes del senglar, arc, rastre de sang, taxidèrmia, ensinistrament de gossos de mostra com el setter, pointer, brac, bretó, etc., control de depredadors, carn de caça i gestió cinegètica en general.

- Legislació: Zones de seguretat, Lleis, Decrets, Ordres i Resolucions relatius a la caça, a les armes, a la responsabilitat en accidents de trànsit, etc

- Espècies Cinegètiques.- Resum de l'ordre de vedes anual de la mitja veda en dies i espècies com el tudó, guatlla, tórtora i guineu. Resum de la temporada de caça menor en perdiu roja, conill, llebre, becada, tords, falconeria. Caça major, diferenciat entre espècies com el cabirol, senglar, cabra salvatge, cérvol, isard i daina. A més tot el referent amb els permisos excepcionals i la seva tramitació.

- Productes i Assegurances. Targeta federativa i documents únics amb les corresponents indemnitzacions per danys propis i a tercers (RC). Cobertures i Preus.

- Emissores. Tot el referent a la utilització legal dels canals de la Federació, empreses col•laboradores i aparells homologats, canals de freqüència assignats a les societats de caçadors.

- Descomptes pels caçadors federats.- Empreses col•laboradores, certificats mèdics, munició, armes, proves de triquina, roba de caça, etc.

Notificacions.- Qualsevol informació d'utilitat sobre l'activitat cinegètica serà notificada immediatament a través de l'aplicació.

A l'apartat de Ocellaire podràs trobar informació referent a:

Calendaris Oficials dels concursos o certàmens de Cant de les societats i Federació Catalana de Caça.- Llocs i dates dels concursos oficials de la Federació Catalana de Caça a través de les societats ocellaires federades de les tres comarcals: Manresa - Berga, Osona i Barcelona de les plomes ( ocells fringíl•lids ) de pinça, cadernera, verdum i passerell.

Classificacions dels Certàmens o Concursos oficials: Classificacions dels diferents certàmens ocellaire per comarca ocellaire i per ploma o ocell fringíl•lid.

Documentació.- Tota la informació sobre les autoritzacions de la Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ganadería, Pesca i Alimentació de la captura en viu d'espècies d'ocells fringíl•lids mitjançant xarxa abatible. Decrets i normativa que afecta a l'activitat ocellaire. Preus de la targeta federativa i llicències de caça.

Notificacions.- Qualsevol informació d'utilitat sobre l'activitat ocellaire serà notificada immediatament a través de l'aplicació.

APP official FCC Territorial Representation in Barcelona. Everything about the hunt for hunters and birders federal Catalonia, especially in the province of Barcelona and Catalonia Central. Information is exclusively for hunting federation in all its forms and hunting activity bird catcher.
 
Through this application will keep informed of all matters related to hunting activity in Catalonia, and enjoy the services offered by the Regional Representation of the FCC in its federal Barcelona.

Downloading the application is Free
 
It has two distinct sections: Hunters and birders.
 
In the section of Hunters can find information on:
 
- Personal location system in case of accident: You can send your GPS location and share your location by coordinates on Google maps and current position with other members of the hunting or via Whatssap 112 emergency services.
 
-Modalitats Such as hunting small game, big game, falconry, hunting with bow hunting trip, Compak sporting, game hunting with dogs, as well as various competitions St. Hubert Hunting Tour and Compak, small game dog, dog shows, bow, falconry tests on rabbit trail
 
- Hunting Fairs in Catalonia, dates and places.
 
- Training courses organized by the Federation shooting, security raids and boar hunting, bow, traces of blood, taxidermy, dog training sample as setter, pointer, arm, Breton, etc., control predators meat hunting and hunting management in general.
 

- Legislation: All security laws, decrees, orders and resolutions relating to hunting, weapons, liability in traffic accidents, etc.
 
- Species Summary Cinegètiques.- the order of Vedas annual half-day ban on species such as the wood pigeon, quail, dove and fox. Summary of the hunting season on smaller red partridge, rabbit, hare, woodcock, thrushes, falconry. Hunting, differentiated between species like deer, wild boar, ibex, red deer, fallow deer and chamois. In addition all about permissions exceptional processing.
 
- Products and Insurance. A federal documents and only with appropriate compensation for own damage and third parties (RC). Prices and coverage.
 
- Stations. Everything about the use of legal channels Federation, partner companies and employees • approved devices, frequency channels assigned to hunting societies.
 
- Discounts for commercial hunters federats.- • employees, medical certificates, ammunition, weapons testing, Trichinella, hunting clothes, etc.
 
Notificacions.- Any useful information about hunting activity shall be notified immediately through the application.
 
The bird catcher section you will find information about:
 
Official calendar competitions or contests Singing societies and Catalan Federation of Caça.- Sites and dates of official competitions of the Catalan Federation of Hunting societies birders through the three federal district: Manresa - Berga, Barcelona and Osona feathers (birds fringíl • lidos) clamp, Goldfinch, Greenfinch and passerell.
 
Contests and Competitions official classifications: Classification of different contests for county bird catcher bird catcher and bird feather or fringíl • lid.
 
Documentació.- All the information on the authorizations of the Generalitat of Catalonia Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food capturing live bird species fringíl • lidos by folding network. Decrees and regulations affecting the activity bird catcher. Rates Card federal and hunting licenses.
 
Notificacions.- Any useful information about the bird catcher activity shall be notified immediately through the application.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Federació Caça Barcelona version 1.0.0.2 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.fedecazabarcelona, download Federació Caça Barcelona.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Afegits mes dispositius suportats

Oh snap! No comments are available for Federació Caça Barcelona at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.35
50 users

5

4

3

2

1