Polskie Kodeksy Pro

Polskie Kodeksy Pro Free App

Rated 3.92/5 (170) —  Free Android application by LexDroid

About Polskie Kodeksy Pro

*Aplikacja płatna, przed zakupem polecam darmową wersję Polskie Kodeksy*
*Przed odblokowaniem dostępny jest wyłącznie kodeks cywilny.*

Polskie Kodeksy Pro to zbiór polskich kodeksów.

Dostęp w każdej chwili do podstawowych, obowiązujących aktów prawnych:
• z możliwością wyszukiwania po nr. artykułu i frazie.
• w czytelnej formie
• z funkcją szybkiego przewijania
• zakładki
• praca w trybie offline
• kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego
• kodeks karny i kodeks postępowania karnego
• kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks spółek handlowych i in.

Z programu korzystają m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

Różnice w stosunku do wersji podstawowej to dodatkowo:
• kodeks handlowy
• kodeks karny wykonawczy
• kodeks karny skarbowy
• kodeks drogowy (Prawo o ruchu drogowym)
• ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• aktualizacje prawne
• zakładki

Stan prawny: 2015.11.25, w tym wielka nowelizacja kpk.
Założeniem programu jest prostota, funkcjonalność i maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni ekranu.

*Dla użytkowników Androida 4.x*
Włączenie opcji "wymuś renderowanie na GPU" w ustawieniach Androida może spowodować brak płynności w działaniu aplikacji. W takim wypadku należy odznaczyć tą opcję. Domyślnie jest ona wyłączona. Jej włączenie powoduje niestabilne działanie wielu aplikacji.
Google zaleca jej nie aktywowanie.

Lokalizacja w menu: ustawienia/system/opcje programistyczne/interfejs użytkownika/wymuś renderowanie na GPU-użyj w aplikacjach sprzętowej akceleracji 2D

* Application payable, before buying I recommend the free version Polish Codes *
* Before unlock is available only civil code. *

Polish Codes Pro is a collection of Polish codes.

Access at all times to basic, existing legislation:
• Searchable the no. Article and phrase.
• in a readable form
• function fast
• tabs
• working offline
• Civil Code and the Code of Civil Procedure
• Criminal Code and Code of Criminal Procedure
• Family and Guardianship Code, the Code of Commercial Companies and others.

The program shall benefit, among others, Judges, lawyers, legal advisers.

Differences in relation to the basic version is additionally:
• Commercial Code
• Executive Penal Code
• Fiscal Penal Code
• highway code (Road Traffic Law)
• Act on court costs in civil cases
• Legal Updates
• tabs

Legal status: 2015.11.25, including amendment of the Code of Criminal Procedure great.
The premise of the program is simplicity, functionality and maximum use of the available screen space.

* For users of Android 4.x *
Turning on the "Force GPU rendering" in Android settings can result in a lack of liquidity in the application's operation. In this case, uncheck this option. By default it is off. Its inclusion causes unstable operation of multiple applications.
Google recommends that you do not activate.

Location menu: Settings / System / options for programming / user interface / Force rendering on the GPU-use applications 2D hardware acceleration

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Polskie Kodeksy Pro version 1.8.18 on your Android device!
APK Size: 1.1 MB, downloaded 10,000+ times, content rating: Not rated
Android package: com.kodeksy.pro, download Polskie Kodeksy Pro.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.1+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
Aktualizacja stanu prawnego:
Stan prawny aktualny na dzień 2015.11.25

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.95
170 users

5

4

3

2

1