គន្លិៈដោះ​ស្រាយ​លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់​ទី​១២

គន្លិៈដោះ​ស្រាយ​លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់​ទី​១២ Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by Kingdom App 1988

Advertisements

About គន្លិៈដោះ​ស្រាយ​លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់​ទី​១២

+ លំហាត់គំរូ:
- យើងបានបញ្ចូលវិធីសាស្រ្តមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើលំហាត់ងាយៗទៅតាមលំដាប់ទម្រង់ជា ការពន្យល់ដើម្បីអនុវត្តន៍។
- ក្នុងការសិក្សាអ្នកមិនត្រូវព្យាយាមមើលចម្លើយរបស់លំហាត់គំរូទេ។ អ្នកសិក្សាត្រូវអាន ដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវប្រធានលំហាត់នីមួយៗស្វែងរកវិធីក្នុងការដោះស្រាយនៅក្នុងក្រដាសព្រាងតាមរបៀបផ្សេងៗ ហើយដាក់សំណួរខ្លួនឯងថា តើលំហាត់នេះអាចដោះ ស្រាយបានប៉ុន្មានរបៀប និងប្រើនិយមន័យ ឬទ្រឹស្តីបទអ្វីខ្លះ? ធ្វើបែបនេះទើបអ្នកអាច យល់បានស៊ីជម្រៅ និងចងចាំបាននូវមេរៀន ឬរូបមន្តដែលអ្នកបានរៀនរួច។
- ក្រោយពេលធ្វើដំណោះស្រាយលើក្រដាសព្រាងរួច ត្រូវចម្លងដោយហ្មត់ចត់លើក្រដាស ស្អាតដោយសរសេរឲ្យមានរបៀបរៀបរយចប់សព្វគ្រប់ ទើបផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយចម្លើយដែលមាន។ ធ្វើបែបនេះអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យហើយអាចបានចម្លើយដែលល្អជាង និងខ្លីជាងចម្លើយដែលមានក្នុងគំរូទៅទៀត។
-ដកស្រង់ចេញពី៖http://www.krou.moeys.gov.kh
-It free.Not For sale + Exercise example:
- We have entered the basic methods for doing simple exercises in order to conduct explanatory forms.
Study - you do not have to try to answer the sample exercises. You must read carefully the exercises each find a way to address in the draft paper in various ways and put themselves question whether this exercise could solve many ways and use a definition or a theorem? Do this so you can understand the depth and remember lessons or formula that you have already learned.
- After working paper on the draft resolution has already been copied by pretty thoroughly on paper by written order is completed, with verified answers. Otherwise you will be successful and able to answer that better, shorter and answers contained in the sample.
- Excerpts from: http: //www.krou.moeys.gov.kh
-It free.Not for Sale

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install គន្លិៈដោះ​ស្រាយ​លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់​ទី​១២ version 1.0 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: com.matkhmer125, download គន្លិៈដោះ​ស្រាយ​លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់​ទី​១២.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for គន្លិៈដោះ​ស្រាយ​លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់​ទី​១២ at the moment. Be the first to leave one!