Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów

Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów Free App

Rated 4.85/5 (26) —  Free Android application by GAVIN GROUP

Advertisements

About Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów

(Po zainstalowaniu aplikacji prosimy o wpisanie miejscowości testowej: Zakurzewo)

„Moje Odpady” to mobilny harmonogram odbioru odpadów, stanowiący autonomiczną część platformy odpadowej Waste24. Produkt, dostępny jest dla mieszkańców Gmin i Miast, których Samorządy nawiązały współpracy z naszą firmą. Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zautomatyzowania procesów związanych z przekazywaniem i otrzymywaniem informacji o bieżących terminach wywozu śmieci. Za pomocą aplikacji „Moje Odpady” możecie Państwo:

Poznać aktualne terminy kursowania pojazdów komunalnych – rozpiska z datami odbioru poszczególnych frakcji odpadów jest wbrew pozorom dość skomplikowanym dokumentem, który wymaga sporej dawki atencji. Za pomocą aplikacji „Moje Odpady” zniknie konieczność bieżącego śledzenia terminarza. Wywozy plastiku, szkła, papieru, odpadów bio i zmieszanych zostały ujęte w formie estetycznego strumienia danych. Z naszym produktem nie ominą Państwa żadne terminy upłynniania nieczystości.

Otrzymać wiadomości PUSH z przypomnieniem o odbiorze odpadów – „Moje Odpady” wyślą Państwu wiadomość z przypomnieniem o rodzaju frakcji, który jest odbierany w dany dzień. Taka funkcjonalność znacznie ułatwia wystawienia zbiorników lub worków z odpadami przed Państwa posesję. Wywóz nieczystości stałych to jeszcze jedna dziedzina życia, którą z sukcesem udało się sprowadzić do postaci aplikacji Android.

Podszkolić swoją wiedzę na temat segregacji odpadów – „Moje Odpady” posiadają wbudowany słownik ułatwiający należyte segregowanie śmieci. Aplikacja wydatnie przyczynia się zatem do poprawy jakości gromadzonych surowców. Oprogramowanie pełnie rolę swoistego edukatora w gospodarce odpadami, w zgodności z lokalnie przyjętymi zasadami.

Zgłosić nieprawidłowość w obsłudze Państwa nieruchomości – „Moje Odpady” posiadają formularz za pomocą którego można zgłosić brak odbioru śmieci lub inną nieprawidłowość. Tak przygotowana informacja trafi na skrzynkę e-mail wskazanego przez Urząd pracownika nadzorującego system zbiórki.

Pozbyć się tak zwanych „dzikich wysypisk” – „Moje Odpady” to także aplikacja, dbająca o czystość Państwa okolicy. Za pomocą smartfonu lub tabletu można poinformować odpowiednią komórkę o nielegalnie wysypanych odpadach. Punkt występowania odpadów jest oznaczany na podstawie danych GPS.

Poznać nowinki ekologiczne – aplikacja Android stworzona przez naszą firmę zawiera szereg nowinek ekologicznych, które uaktywniają się po potrząśnięciu. Fakt ten sprawi, że z przyjemnością będziecie Państwo sięgać po nasz produkt.

Dodatkowe 5 % rabatu na hasło: Mobilna Gmina !!! (After installing the application, please enter the village Trial Zakurzewo)

"My Waste" is a mobile waste collection schedule, which constitutes an autonomous part of the platform Waste24 waste. The product is available for residents of Municipalities and Cities, which governments have established cooperation with our company. We invite you to read the proposal to automate the processes associated with the transmission and receiving information on the current terms of waste disposal. Using the "My Waste" you can:

Deadlines to meet current circulation of municipal vehicles - I'll stick with the date of receipt of each fraction of the waste is contrary to appearances, a fairly complex document that requires a good dose of deference. Using the "My Waste" will disappear the need for tracking the current schedule. Exports of plastic, glass, paper, organic and mixed waste have been included in the form of aesthetic data stream. With our product you will not miss any deadlines liquefaction impurities.

You get PUSH message to remind them of receipt of the waste - "My Waste" will send you a reminder message about the type of fraction that is received in a given day. This functionality greatly facilitates the issuance containers or bags of waste in front of your premises. Solid waste disposal is another area of ​​life which successfully managed to bring the form of Android applications.

Hone their knowledge about waste segregation - "My Waste" have a built-in dictionary to facilitate proper sorting of garbage. The application therefore contributes significantly to improving the quality of collected materials. The software acts as a kind of educator in waste management, in compliance with the locally accepted principles.

Report the irregularity in the use of your property - "My Waste" have a form you can use to report receiving no garbage or other irregularity. So will the information prepared on the e-mail address designated by the Office of the employee supervising the collection system.

Get rid of the so-called "wild dumps" - "My Waste" is the application that takes care of the purity of your area. Using a smartphone or tablet, you can tell a cell of trickling waste illegally. The point prevalence of waste is determined based on GPS data.

To meet ecological innovations - an Android application developed by our company includes a number of ecological innovations that are activated when shaken. This fact will make you will be pleased to reach for our product.

Additional 5% discount on password: Mobile Municipality !!!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów version 1.4 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.mojeodpady, download Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Zmiany wizualne dla tabletów

Oh snap! No comments are available for Moje Odpady - Harmonogram wywozu odpadów at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.95
26 users

5

4

3

2

1