OSP Alert + GPS

OSP Alert + GPS Free App

Rated 4.40/5 (10) —  Free Android application by Bono Vox

Advertisements

About OSP Alert + GPS

UWAGA: Aplikacja służy do odbierania alertów. Aby wysłać zbiorowe powiadomienie zarejestruj się na stronie osp24.pl i pobierz kod konieczny do instalacji OSP Alert.


OSP ALERT to całkowicie bezpłatna aplikacja umożliwiająca jednoczesne i natychmiastowe informowanie o alarmach dla Ochotniczych Straży Pożarnych i nie tylko. System wykorzystuje jedynie transmisję internetową pomiędzy telefonem/tabletem (urządzeniem z systemem operacyjnym ANDROID) ,a serwerem na którym loguje się osoba dysponująca grupę - tzw. "dyżurny".

W aplikacji nie występują opóźnienia związane z kolejnym wybieraniem numerów do których trzeba wysłać informację (tak jak w komunikacji SMS). System generuje jedną wiadomość wysyłaną jednocześnie do wielu użytkowników. Zapewnia to sprawną wręcz błyskawiczną informację u osoby z zainstalowanym programem. Aplikacja po otrzymaniu zgłoszenia emituje dźwięk zbliżony do syreny zainstalowanej na remizie. W górnym polu ekranu wyświetla się krótka informacja typu: OSP ALERT:"POŻAR LASU - m. Ochotniewo".

Dodatkowym atutem programu jest jego interfejs umożliwiający dokonanie potwierdzenia przybycia na alarm. "Dyżurny" w kilka sekund otrzymuje informację zwrotną kto zgłosił gotowość przybycia, a kogo nie będzie. Ta istotna informacja pozwoli na skrócenie czasu wyjazdu jednostki. Ponadto od wersji 1.8 dyspozytor ma możliwość podglądu pozycji GPS drużyny.


Komunikat będzie mógł również zostać wysłany do wybranych strażaków posiadających w danym czasie wymagane uprawnienia "wyjazdowe" tj. szkolenia i kursy uprawniające do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto program stanowić może doskonałą platformę do testu i weryfikacji sprawności bojowej bez używania tradycyjnych syren.

UWAGA: przed instalacją aplikacji potrzebujesz KOD JEDNOSTKI wygenerowany przy rejestracji na stronie OSP24.pl

NOTE: This application is used to receive alerts. To send a collective notification register at osp24.pl and download code needed to install TSO Alert.


OSP ALERT is a completely free application that allows simultaneous and immediate information about the alarms for the volunteer fire department, and more. The system uses only Internet transmission between the phone / tablet (a device running ANDROID), and the server on which the logs on who has your group - the so-called. "Duty".

        In the application, there are no delays associated with the next dialing numbers to which you need to send information (such as SMS communication). The system generates a message sent to multiple users. This ensures a smooth even instant information in a person with an installed program. The application after receiving notification emits a sound similar to a siren installed on the firehouse. In the upper field of the screen displays a short notice like: OSP ALERT: "FOREST FIRE - m. Ochotniewo".

        Another advantage of the program is the interface for confirmation of the arrival of the alarm. "Duty" within seconds receives feedback who reported willingness arrival and who will not. This important information will help shorten the time of departure of the unit. In addition, version 1.8 dispatcher can view the GPS position of the team.


       Communication will also be sent to selected firemen have at any given time the required permissions "away", ie. Training courses and eligibility to participate in the actions of rescue and fire fighting. Furthermore, the program may constitute an excellent platform to test and verify the efficiency of combat without the use of traditional sirens.

NOTE: before installing the application you need CODE UNIT generated when registering on the site OSP24.pl

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install OSP Alert + GPS version 2.3 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Not rated
Android package: com.ospalert, download OSP Alert + GPS.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
- dodano obsługę wyrejestrowania przez GOOGLE ! (regid renew)
- usunięto występowanie kilku błędów
- dodano aplet aktualizacji
Version update OSP Alert + GPS was updated to version 2.3
More downloads  OSP Alert + GPS reached 500 - 1 000 downloads
Name changed  Name changed! OSP Alert now is known as OSP Alert + GPS.

Oh snap! No comments are available for OSP Alert + GPS at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.45
10 users

5

4

3

2

1