OSP Alert

OSP Alert Free App

Rated 4.67/5 (6) —  Free Android application by Bono Vox

About OSP Alert

UWAGA: Aplikacja służy do odbierania alertów. Aby wysłać zbiorowe powiadomienie zarejestruj się na stronie osp24.pl i pobierz kod konieczny do instalacji OSP Alert.


OSP ALERT to całkowicie bezpłatna aplikacja umożliwiająca jednoczesne i natychmiastowe informowanie o alarmach dla Ochotniczych Straży Pożarnych i nie tylko. System wykorzystuje jedynie transmisję internetową pomiędzy telefonem/tabletem (urządzeniem z systemem operacyjnym ANDROID) ,a serwerem na którym loguje się osoba dysponująca grupę - tzw. "dyżurny".

W aplikacji nie występują opóźnienia związane z kolejnym wybieraniem numerów do których trzeba wysłać informację (tak jak w komunikacji SMS). System generuje jedną wiadomość wysyłaną jednocześnie do wielu użytkowników. Zapewnia to sprawną wręcz błyskawiczną informację u osoby z zainstalowanym programem. Aplikacja po otrzymaniu zgłoszenia emituje dźwięk zbliżony do syreny zainstalowanej na remizie. W górnym polu ekranu wyświetla się krótka informacja typu: OSP ALERT:"POŻAR LASU - m. Ochotniewo".

Dodatkowym atutem programu jest jego interfejs umożliwiający dokonanie potwierdzenia przybycia na alarm. "Dyżurny" w kilka sekund otrzymuje informację zwrotną kto zgłosił gotowość przybycia, a kogo nie będzie. Ta istotna informacja pozwoli na skrócenie czasu wyjazdu jednostki.

Komunikat będzie mógł również zostać wysłany do wybranych strażaków posiadających w danym czasie wymagane uprawnienia "wyjazdowe" tj. szkolenia i kursy uprawniające do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto program stanowić może doskonałą platformę do testu i weryfikacji sprawności bojowej bez używania tradycyjnych syren.

UWAGA: przed instalacją aplikacji potrzebujesz KOD JEDNOSTKI wygenerowany przy rejestracji na stronie OSP24.pl

NOTE: This application is used for receiving alerts. To send a collective notification register at osp24.pl and download code needed to install the TSO Alert.


TSO ALERT is a completely free application that allows simultaneous and immediate communication of alarms for the Volunteer Fire Brigades, and more. The system uses only webcast between the phone / tablet (a device with Android operating system), and the server on which the logs on who has your group - the so-called. "orderly".

        In the application, there are no delays associated with the next dial to where you need to send information (such as SMS communication). The system generates a message sent to multiple users. This ensures a smooth even instant information in a person with an installed program. Application of the notification, emits a sound like a siren installed on the firehouse. In the upper field of the screen displays a short notice like: TSO ALERT: "FIRE FOREST - m. Ochotniewo".

        Another advantage of the program is its interface for confirmation of the arrival of the alarm. "Duty" within seconds receives feedback who reported a willingness arrival and who will not. This important information will help shorten the time of departure of the unit.

       Communication will also be sent to selected firefighters at any given time have the required permissions "away", ie. The training and courses for entitlement to participate in the rescue and fire fighting actions. Furthermore, the program may provide a great platform to test and verify the performance of combat without the use of traditional sirens.

NOTE: before installing the application you need CODE UNIT generated when registering on the site OSP24.pl

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install OSP Alert version 1.7 on your Android device!
APK Size: 1.6 MB, downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: com.ospalert, download OSP Alert.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
n/a
Not
rated
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Drobne usprawnienia

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.75
6 users

5

4

3

2

1