Wayang Golek Asep Sunandar

Wayang Golek Asep Sunandar Free App

Rated 4.00/5 (1) —  Free Android application by Upin Upin Studio

Advertisements

About Wayang Golek Asep Sunandar

Asep Sunandar Sunarya atau sering dipanggil Ki Asep Sunandar Sunarya (lahir di Bandung, Jawa Barat 3 September 1955 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 31 Maret 2014 pada umur 58 tahun) adalah seorang maestro wayang golek di Indonesia. Selaku dalang wayang golek Asep Sunandar Sunarya (di rumahnya biasa dipanggil Abah, di udara sebagai breaker menggunakan nama Eyang Abiyasa) konsisten pada bidang garapannya, teu incah balilahan. Ia ditakdirkan untuk menjadi dalang oleh dalang yang sesungguhnya, yakni Tuhan. Ia begitu menyatu dengan dunia wayang golek yang Ia gelutinya sehingga penghargaan demi penghargaan, baik dari tingkat lokal, provinsi, nasional, bahkan manca negara Ia dapatkan.
Tanpa adanya seorang Asep Sunandar Sunarya mungkin Cepot tidak akan sepopuler sekarang ini. Berkat kreativitas dan inovasinya, Ia berhasil meningkatkan lagi derajat wayang golek yang dianggap seni kampungan oleh segelintir orang. Peningkatan itu dilakukan dengan menciptakan wayang Cepot yang bisa mangguk-mangguk, Buta muntah mie, Arjuna dengan alat panahnya, Bima dengan gadanya begitu pula dengan pakaian wayangnya yang terkesan mewah.
Materi dan ketenaran ia dapatkan dari hasil berjuang tanpa henti dengan menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang sering kali tidak atau kurang menyenangkan. Sebelum suka datang, tentu duka menghampiri, bahkan seringkali suka dan duka menyatu dalam rentang panjang perjalanan seorang Asep.
Orang tidak banyak tahu bahwa perjalanan dalam profesinya sebagai dalang, demikian berliku. Tidak jarang, di awal kariernya Asep sering mendapatkan kritikan pedas dari berbagai kalangan, terutama dari sang ayah (Abah Sunarya).
“Setiap kali jika saya selesai pagelaran, Abah selalu mengatakan “goréng” (jelek) terhadap apa yang saya lakukan. Abah itu orang tua yang pelit sekali untuk tertawa, anehnya hanya ketika saya mendalang dengan lawakan, dan Abah menyaksikan, ia tertawa. Bagi saya sepedas apapun kritikannya, saya jadikan pupuk dan cambuk sehingga memacu kreativitas dan inovasi. Saya menjadi sekarang ini berkat adanya hari kemarin, ujar Asep.
Lebih jauh Asep mengatakan: “Kuring kudu ngahaturkeun nuhun ka sing saha waé anu geus ngritik, rék didasaran ku ngéwa atawa nya’ah, pék téh teuing. Sajaba ti éta, meureun perlu ogé kuring nendeskeun yén naon rupa kréativitas jeung inovasi anu ku kuring dilakukeun, dina raraga tarékah sangkan seni Sunda wayang golék anu mibanda ajén adi luhung, tetep bisa hirup disagala zaman, kaasup dijaman kiwari anu gening batan sakitu loba nilai seni katut budaya deungeun anu asup ka Indonésia pon kitu deui karasa ku urang Sunda. Atuh meureun mun wayang golék teu dimumulé kujalan inovasi mah tangtu baris kadéséh kubudaya deungeun téh. Nudipigusti ku Kuring mah ngan Gusti, lain pakem, lain wayang golék, lain tali paranti. Sapamanggih Kuring pakem wayang golek lain perkara anu statis komo kudu disakralkeun mah, lain! Ngan disisi séjén, kuring ogé kudu méré atawa nyadiakeun lolongkrang pikeun saha waé anu miboga pamadegan anu teu sajalan jeung pamanggih kuring, mangga téh teuing. Teu aya guna jeung manfaatna mutuskeun silaturahmi alatan pakem jeung hal séjén anu sifatna multitafsir. Naon anu dilakukeun ku Kuring, ngaropéa wayang golék ku jalan inovasi, lantaran Kuring yakin yén euyeub pisan niléi-niléi kamanusaan katut Katuhanan dina seni Sunda wayang golék. Kumangrupa anu mere aprésiasi kana naon anu ku Kuring dilakukeun, éta mah hak balaréa séwang-sewangan,da kuring mah darma diajar, atuh ngadalang gé darma diajar,” ungkapnya. Asep Sunandar Sunarya or often called Ki Asep Sunandar Sunarya (born in Bandung, West Java, 3 September 1955 - died in Bandung, West Java, March 31, 2014 at the age of 58 years) is a master puppet show in Indonesia. As a puppet show puppeteer Asep Sunandar Sunarya (in his house used to be called Abah, in the air as the name of the grandparent Abiyasa breaker) is consistent in his cultivated fields, TEU incah balilahan. He was destined to be the mastermind behind the real mastermind, namely God. He is so united with the world puppet show that he gelutinya so the awards for the sake of awards, both from the local, provincial, national, and even foreign countries he can get.
In the absence of an Asep Sunandar Sunarya Cepot may not be as popular as it is today. Thanks to the creativity and innovation, he managed to further increase the degree of puppet show that is considered art plebeian by a handful of people. The improvement is done by creating a puppet Cepot can mangguk-mangguk, Blind vomiting noodles, Arjuna with his arrow tool, Bima with his club as well as clothing puppets that seem luxurious.
Matter and the fame he gained from the struggle endlessly to deal with the dynamics of life that is often not or less unpleasant. Before love comes, of sorrow over, and often the ups and downs together in long range trips an Asep.
Not many people know that the journey in his profession as a puppeteer, so winding. Not infrequently, early in his career Asep often get criticism from various circles, especially from his father (Abah Sunarya).
"Every time when I finished the show, Abah always say" fried "(ugly) to what I was doing. Abah that parents stingy to laugh, strangely only when my puppet with jokes, and Abah watched, he laughed. For me sepedas any criticism, I make fertilizer and whip spurring creativity and innovation. I'm into right now thanks to the previous day, said Asep.
Furthermore Asep said: "Kudu Kuring ngahaturkeun nuhun saha wae anu ka sing ngritik Geus, RECs didasaran ku ngéwa atawa nya'ah, Pek teuing tea. Sajaba ti eta, meureun need OGE curing nendeskeun yen naon such creativity Jeung innovation so-ku kuring be made in, dina raraga tarékah sangkan art of Sundanese puppet show anu mibanda ajén adi noble, tetep can breathe disagala times, kaasup era kiwari anu gening ty sakitu grasping the value of art Katut deungeun culture anu ka asup Indonesia pound Kitu deui my karasa urang Sunda. Atuh meureun mun teu puppet show dimumulé kujalan mah innovation tangtu kadéséh line kubudaya deungeun tea. Nudipigusti ku mah Kuring Ngan Gusti, another grip, another puppet show, another rope paranti. Sapamanggih Kuring grip puppet show another case of static anu Komo disakralkeun mah kudu, another! Ngan side Sejen, curing OGE kudu Mere atawa nyadiakeun lolongkrang To search for saha wae anu anu miboga pamadegan teu sajalan Jeung pamanggih curing, mango tea teuing. Teu aya order manfaatna mutuskeun Jeung Jeung relationship Alatan grip it Sejen anu sifatna multiple interpretations. Naon anu be made in my Kuring, ngaropéa puppet show me the path of innovation, because Kuring sure yen euyeub linings niléi-niléi kamanusaan Katut Katuhanan dina Sundanese art puppet show. Kumangrupa anu anu naon mere appreciation kana ku Kuring be made in ETA mah-sewangan Sewang Balarea rights, da curing mah taught dharma, the dharma taught atuh ngadalang Gé, "he said.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Wayang Golek Asep Sunandar version 1.0 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.playtoyz.WayangGolekAsepSunandar, download Wayang Golek Asep Sunandar.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Wayang Golek Asep Sunandar at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.05
1 users

5

4

3

2

1