Dziennik Potrzeb

Dziennik Potrzeb Free App

Rated 4.69/5 (45) —  Free Android application by 4needsproject

Advertisements

About Dziennik Potrzeb

Dziennik Potrzeb jest narzędziem opartym na założeniach Porozumienia bez Przemocy. Powstał aby ułatwić i wspierać refleksję nad swoimi potrzebami, nad tym o co mi chodzi, pokazanie bogatego języka potrzeb oraz podtrzymywanie kontaktu ze sobą w codziennym życiu.
Skierowany jest zarówno do osób, które zetknęły się już z Porozumieniem bez Przemocy (czytały książki, uczestniczyły w warsztatach) i chciałyby kontynuować pracę w domu jak i tych, które jedynie słyszały o tej tematyce i chciałyby to wypróbować. Dziennik Potrzeb powstał z inspiracji oraz przy merytorycznym wsparciu Agnieszki Stein, psycholog działającej w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy.

Najważniejsze elementy Dziennika potrzeb:
- Ścieżka kontaktu ze sobą obejmująca takie kroki jak: odnotowanie obserwacji nt sytuacji, w której się znajdujesz, odnotowanie myśli, które krążą w Twoje głowie, obserwację i odnotowanie odczuć z ciała, które płyną, gdy znajdujesz się w danej sytuacji, wsparcie w rozpoznaniu i nazwaniu uczuć, które są w Tobie aż wreszcie wsparcie w ropoznaniu i nazwaniu potrzeb zaspokojonych i niezaspokojonych w danej sytuacji
- Podsumowanie tygodniowe oraz miesięczne zapisanych w ramach ścieżki potrzeb z wyróżnieniem tych, które wybierane były najczęściej
- Przeglądanie zapisanych ścieżek z możliwością wyszukania tych, w których zaspokojona lub niezaspokojona była wskazana potrzeba. Możesz dzięki temu łatwo sprawdzić w jakich sytuacjach miało to miejsce a także jakie ci wówczas towarzyszyły odczucia i emocje
- Potrzebopedia obejmująca opis podstawowych pojęć i rozróżnień zgodnie z założeniami Porozumienia bez Przemocy, wskazówki jak pracować z poszczególnymi krokami Ścieżki kontaktu ze sobą a także co możesz dalej zrobić gdy znasz już swoje zaspokojone i niezaspokojone potrzeby
- Powiadomienia przypominające raz dziennie o nawiązaniu kontaktu ze sobą


(Aplikacja korzysta z Google Analytics do zbierania anonimowych danych na temat sposobu jej używania.) Official Needs is a tool based on the assumptions of the Agreement without Violence. It was created to facilitate and to foster reflection on their needs, over what I mean, to show the rich language needs and maintaining contact with each other in everyday life.
It is addressed both to people who already touched Agreement without Violence (were reading books, participated in the workshops) and would like to continue working at home and those who merely heard on this subject and would like to try it out. Official Potrzeb was inspired and with substantial support from Agnieszki Stein, a psychologist working in the spirit of the Agreement and Proximity Parenting without Violence.

Key elements of the Official needs:
- Path contact with each other includes such steps as: note observations on the situation in which you are, note the thoughts that circulate in your head, observing and noticing sensations from the body that flow when you are in a particular situation, support in recognizing and naming the feelings that you are finally support ropoznaniu and naming potrzeb unsatisfied and unfulfilled in a given situation
- Weekly and monthly summary stored within the path liking with these honors, which were selected most often
- Viewing recorded tracks with the search, which was satisfied or unsatisfied indicated needed. You can thus easily check the situations in which it took place and what you then accompanied by feelings and emotions
- Potrzebopedia including a description of basic concepts and distinctions in accordance with the objectives of the Agreement without Violence, tips on how to work with each step Paths contact with each other as well as what you can do next if you already know their met and unmet needs
- Notifications like once a day for making contact with each other


(The application uses Google Analytics to collect anonymous information on how to use it.)

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Dziennik Potrzeb version 1.4.1 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.sylwia.needvaluecards, download Dziennik Potrzeb.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Poprawiony błąd w widoku Moje Potrzeby

What are users saying about Dziennik Potrzeb

E70%
by E####:

Warto usiąść bo rezultaty są nadzwyczajne

C70%
by C####:

Mam od tygodnia, codzienna praktyka spotkania się z moimi uczuciami i osadami oraz tym o co tak naprawdę tam chodzi jest wyzwalajaca. Polecam.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.75
45 users

5

4

3

2

1