ČSARIM 2017

ČSARIM 2017 Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by T.R.I., s.r.o.

About ČSARIM 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pozval na náš již XXIV. kongres, který pořádáme v Brně ve dnech 7. až 9. září 2017. Přivítá nás brněnské Výstaviště a věřím, že zde najdeme příjemné a důstojné prostředí.

Kongres se koná v roce 170. výročí prvního podání celkové anestézie v Čechách a na Moravě. Tradičně budou pojednána všechna základní oborová témata – anesteziologická péče ve všech jejích souvislostech, perioperační medicína, intenzivní péče i léčba bolesti. Kongresu se zúčastní lékaři i nelékaři a vynasnažíme se, aby program byl přitažlivý pro všechny. Bude sestávat z vyzvaných přednášek i vybraných volných sdělení. Postery budou tradičně představovány v elektronické podobě a věříme, že to navyšuje příležitost k aktivní účasti. Uvítáme hojnou diskuzi k přednesenému, neváhejte využít nabízené možnosti. Máte-li další doporučení, připomínky či návrhy k odbornému programu, neváhejte se s námi o ně podělit, webové stránky www.csarim.cz jsou trvale dostupné a vědecký výbor jistě vezme vaše názory v úvahu.

Součástí kongresu bude tradičně výstava zdravotnické techniky, pomůcek a léčiv. Představitelé farmaceutického průmyslu, výrobců a dovozců zdravotnické techniky a pomůcek se na setkání s vámi těší. I my jejich účast na kongresu vítáme, bez jejich významné pomoci by v současném ekonomickém i legislativním klimatu byl kongres mnohem skromnější a k vám méně vstřícný… Navštivte proto jejich výstavu, pohovořte s nimi, nechte si jejich produkty předvést. Vystavovatelé také jistě využijí možnost k představení své nabídky formou firemních sympozií.

Součástí našich kongresů jsou tradičně osobní kontakty, neformální debaty mimo odborný program, navázání nových přátelství i setkávání se starými známými a přáteli. Organizátoři jistě neopomenou společenskou stránku kongresu – v Brně se k tomu nabízí řada atraktivních možností. Takovou příležitost si nelze nechat ujít. Věřím, že se kongres vydaří a že si z Brna všichni odvezeme hezké vzpomínky a zajímavé odborné poznatky, které naši praxi obohatí.

Srdečně vás zvu k účasti.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Předseda výboru ČSARIM Dear colleagues,

Let me tell you, on behalf of the Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine invited to our already XXIV. Congress, which we hold in Brno from 7 to 9 September 2017. greeted us the Brno Exhibition Center and I believe we can find a comfortable and dignified environment.

The Congress will be held in the 170th anniversary of the first administration of general anesthesia in Bohemia and Moravia. Traditionally, they discussed all the basic sectoral themes - anesthesia care in all its contexts, perioperative medicine, intensive care and pain management. The congress was attended by doctors and paramedical and helping make the program appealing to all. It will consist of invited lectures and selected free communication. Posters will be traditionally presented in electronic form, and we believe it increases the opportunity for active participation. We welcome the presented ample discussion, please use the available options. If you have additional suggestions, comments or suggestions to vocational program, do not hesitate to contact us to share them www.csarim.cz websites are permanently available and Scientific Committee will certainly take your opinions into account.

The congress will be a traditional exhibition of medical equipment, aids and drugs. Representatives of the pharmaceutical industry, manufacturers and importers of medical equipment and devices to seeing you happy. We, their participation in the congress welcome without their significant assistance in the current economic climate and legislative congress was much more modest and less accommodating to you ... Please visit the exhibition, talk with them, check their products showcase. Exhibitors will also exercise the option to present their offers in the form of corporate symposia.

Part of our congresses are traditionally personal contacts, informal discussions among professional program, make new friends and meet old acquaintances and friends. Organizers have the opportunity to the social aspect of the Congress - in Brno to offer a number of attractive options. This opportunity can not be missed. I believe that Congress will go well and that everyone from Brno will take good memories and interesting expertise that will enhance our practice.

I cordially invite you to participate.

prof. MD. Karel Cvachovec, PhD., MBA
Committee Chairman ČSARIM

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ČSARIM 2017 version 1.1 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.tri.chigger.csarim2017, download ČSARIM 2017.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for ČSARIM 2017 at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1