Μάθετε αμερικανικά σε 3 λεπτά

Μάθετε αμερικανικά σε 3 λεπτά$5.07

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by 3-MIN-SOFTWARE

Advertisements

About Μάθετε αμερικανικά σε 3 λεπτά

Μάθετε αμερικανικά πολύ γρηγορότερα απ΄ ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης!
Κάθε ενότητα διαρκεί μόνο 3 λεπτά.
Με τη μοναδική μέθοδο εκμάθησης μακροπρόθεσμης διάρκειας μαθαίνετε αμερικανικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Έτσι μπορείτε να μάθετε με αυτή την εφαρμογή:
• Έχετε 3 λεπτά χρόνο; Τέλεια!
• Αρχίστε με την εφαρμογή σας και μαθαίνετε επί 3 λεπτά καινούριο λεξιλόγιο και επαναλάβετε τις ήδη γνωστές λέξεις.
• Μπορείτε κάθε μέρα να επαναλαμβάνετε όσο συχνά θέλετε μία ενότητα. Μία ενότητα διαρκεί πάντα μόνο 3 λεπτά.
• Μαθαίνετε και δεν ξεχνάτε ποτέ!
Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί με μια μοναδική μέθοδο εκμάθησης.
Οι ήδη γνωστές λέξεις επαναλαμβάνονται σε ιδανικό ρυθμό:
Δεν θα τις ξεχάσετε ποτέ πάλι!

Μάθετε λεξιλόγιο με σύστημα:
Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να μάθετε περισσότερες από 5.000 λέξεις.
→ Όλες οι λέξεις ηχογραφούνται από έναν φυσικό ομιλητή.
→ Μπορείτε να διαβάσετε κάθε λέξη, να την ακούσετε και να την επαναλάβετε.
→ Μάθετε με εικόνες: Οι περισσότερες λέξεις ακολουθούνται από κατάλληλες εικόνες. Αυτό κάνει τη μάθηση πιο εύκολη για εσάς!

Προσεγγίστε βήμα προς βήμα τα διαφορετικά επίπεδα μάθησης με μία μόνο εφαρμογή!
• επίπεδο Α1 + Α2: βασικό λεξιλόγιο για αρχάριους
• επίπεδο Β1 + Β2: Λεξιλόγιο για προχωρημένους
• επίπεδο Γ1 + Γ2: λεξιλόγιο για επαγγελματίες
Έχετε ήδη γνώσεις;
Στη συνέχεια ξεκινάει η εφαρμογή μαζί σας ένα κατατακτήριο τεστ.
Χρειάζονται μόνο 2 λεπτά.
Μετά από αυτό η εφαρμογή ξεκινά από το ιδανικό για εσάς σημείο.

Έτσι λειτουργεί η μέθοδος μάθησης μακροπρόθεσμης μνήμης:

Μπορείτε να μάθετε μια νέα λέξη.
Τώρα η εφαρμογή μας σας βοηθά να αποθηκεύσετε αυτή τη νέα λέξη στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας:
• Την επόμενη μέρα η εφαρμογή σας ρωτάει πάλι αυτή τη λέξη.
• Μετά από 2 ημέρες η λέξη ερωτάται ξανά.
• Μετά από 4 ημέρες θα πρέπει να μεταφράσετε και πάλι τη λέξη.
• Μετά από 7 επιπλέον ημέρες η λέξη ερωτάται ξανά.
• Τέλος, περνάνε 14 ημέρες: Στη συνέχεια το πρόγραμμα σας ρωτά για μια τελευταία φορά αυτή τη λέξη.

Αν έχετε μεταφράσει το λεξιλόγιο σωστά σε κάθε επανάληψη αμέσως, τότε αυτή η λέξη αποθηκεύεται για πάντα στην μνήμη μακράς διάρκειας.
Μια λέξη που έχετε μεταφράσει λάθος σε μια επανάληψη, επανέρχεται στην αρχή της επανάληψης.
Αυτή η μέθοδος μάθησης βασίζεται στα πιο πρόσφατα ευρήματα από την έρευνα για την εκμάθηση σχετικά με το λεξιλόγιο της μάθησης.
Πιο στοιχειωδώς δεν μπορείτε να μάθετε λεξιλόγιο!

Αυτά τα πλεονεκτήματα έχετε, αν μαθαίνετε αμερικανικά με αυτή την εφαρμογή:

• Θα κάνετε καριέρα!
Θα βελτιώσετε τις προοπτικές στο επάγγελμά σας, γιατί τώρα μπορείτε να μιλάτε άπταιστα αμερικανικά.

• Μπορείτε να γνωρίσετε ενδιαφέροντες ανθρώπους!
Κάθε νέα γλώσσα ανοίγει μια πόρτα σε έναν νέο κόσμο. Ποιος ξέρει, ίσως να μιλάει αμερικανικά ο έρωτας της ζωής σας;
Ζείτε σε μία δίγλωσση σχέση; Ο σύντροφός σας θα είναι περήφανος για σας, αν βελτιώσετε τα αμερικανικά σας!

• Κάθε ταξίδι θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία!
Αν μιλάτε αμερικανικά, κάθε ταξίδι στην στην Αμερική θα είναι μία αξέχαστη εμπειρία:
Θα γνωρίσετε την χώρα και τους ανθρώπους της πολύ πιο έντονα και καλύτερα.
Μπορείτε να λύσετε προβλήματα εύκολα: Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες ή να ζητήσετε από τους ντόπιους βοήθεια.

• Εκμεταλλευτείτε περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο σας!
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες στα αμερικανικά!
Τι ευχαρίστηση είναι να μπορείτε να διαβάσετε ένα βιβλίο στα αμερικανικά!

• Μένετε διανοητικά ενεργοί!
Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι ένα υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης αυξάνει την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής.
Εκπαιδεύστε το μυαλό σας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών βοηθά στην πρόληψη της άνοιας και της νόσου του Αλτσχάϊμερ.

Μαζί μας μαθαίνουν περισσότεροι από 540.000 άνθρωποι μια ξένη γλώσσα! Learn US much faster than with conventional learning methods!
Each module takes only 3 minutes.
With its unique learning method long-term American learning in minimal time.

So you can find out with this application:
• You have three minutes time? Perfect!
• Start with your application and learn for three minutes and repeat new vocabulary already known words.
• You every day to repeat as often as a single entity. A section always lasts only 3 minutes.
• Learn and do not forget it!
This embodiment operates with a single learning method.
The already known words repeated in perfect rhythm:
There will never forget again!

Learn vocabulary with system:
With this application you can learn more than 5,000 words.
→ All words are recorded by a native speaker.
→ You can read every word, to listen and repeat.
→ Learn with pictures: The more words are followed by appropriate images. This makes learning easier for you!

Reach step by step the different learning levels with a single application!
• level A1 + A2: basic vocabulary for beginners
• level B1 + B2: Advanced Vocabulary
• level C1 + C2: Vocabulary professionals
Already knowledge?
Then start the application with you a placement test.
It only takes 2 minutes.
After that the application starts from your ideal spot.

So does learning method-term memory:

You can learn a new word.
Now our application helps you to save this new word in your long-term memory:
• The next day the application asks again that word.
• After two days the word asked again.
• After four days should translate again the word.
• After a further 7 days the word asked again.
• Finally, spend 14 days: Then the program asks you for one last time this term.

If you translate the vocabulary correctly in each iteration immediately, then that word is stored forever in long-term memory.
A word you have translated into a wrong replay, returns to the beginning of the resumption.
This learning method is based on the latest findings from research on learning on vocabulary learning.
Most elementary can not learn vocabulary!

These advantages have, if you learn American with this application:

• You will make career!
You will enhance the prospects in your profession, because now you can speak fluent American.

• You can meet interesting people!
Every new language opens a door to a new world. Who knows, maybe talking American love of your life?
You live in a bilingual money? Your partner will be proud of you if you improve your American!

• Each trip will be an unforgettable experience!
If you speak American, any trip to America will be an unforgettable experience:
You will know the country and its people much more strongly and better.
You can solve problems easily: You can request information or ask for help from locals.

• Make the most of your free time!
You can watch films on American!
What pleasure is that you can read a book on American!

• Stay mentally active!
Scientific studies have shown that a higher level of education increases the quality and life expectancy.
Train your mind. Studies have shown that language learning helps prevent dementia and Alzheimer's disease.

Together they are learning more than 540,000 people a foreign language!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Μάθετε αμερικανικά σε 3 λεπτά version 4.2.1 on your Android device!
Downloaded N/A times, content rating: Everyone
Android package: com.www3minsoftwarecom_gr.GR_US_3MIN, download Μάθετε αμερικανικά σε 3 λεπτά.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Μάθετε αμερικανικά σε 3 λεπτά was updated to version 4.2.1
Price update  Price changed from $1.00 to $5.07.

Oh snap! No comments are available for Μάθετε αμερικανικά σε 3 λεπτά at the moment. Be the first to leave one!