Naučite danski u 3 minute

Naučite danski u 3 minute$5.07

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by 3-MIN-SOFTWARE

Advertisements

About Naučite danski u 3 minute

Naučite danski znatno brže nego konvencionalnim metodama!
Svako učenje traje 3 minute!
S jedinstvenom metodom dugoročnog pamćenja ćete naučiti danski u vrlo kratkom vremenu.
Već uskoro ćete se moći tečno sporazumijevati na danskom.

Ovako učite s ovom aplikacijom:

• Imate tri minute? Odlično!
• Pokrenite svoju aplikaciju i učite tri minute nove riječi i ponavljajte već poznate pojmove.
• Možete učiti svaki dan koliko god želite. Jedno učenje traje tri minute.
• Naučite i nikad više ne zaboravite!

Ova aplikacije se temelji na posebnoj metodi učenja.
S ovom metodom ćete naučiti nove riječi u rekordnom vremenu.
Već naučene riječi će se u točno određenom ritmu ponavljati:
Nikad ih više nećete zaboraviti!

Sistematsko učenje riječi:
S ovom aplikacijom ćete naučiti preko 5.000 riječi.
→ Sve riječi su snimile osobe kojima je to materinji jezik.
→ Svaku riječ možete pročitati, poslušati, izgovoriti i ponoviti.
→ Učite slikama: Većina riječi su povezane s odgovarajućim slikama. To će Vam olakšati učenje!

Korak po korak dostignite različite jezične razine sa samo jednom aplikacijom!
• Razina A1+A2: Osnovni vokabular / za početnike
• Razina B1+B2: Napredni vokabular / za napredne
• Razina C1+C2: Stručni vokabular / za eksperte

Imate neko predznanje?
Onda će Vam aplikacija ponuditi uvodni test.
Test traje samo 2 minute.
Zatim aplikacija započinje na, za Vas pogodnom, dijelu tečaja.

Ovako funkcionira metoda dugoročnog pamćenja:
Naučite novu riječ.
Sad Vam aplikacija pomaže da to riječ spremite u svoje dugoročno pamćenje:

• Slijedećeg dana Vas aplikacija pita tu istu riječ.
• Nakon 2 dana Vas se ponovno pita tu riječ.
• Nakon 4 dana Vas aplikacija opet pita tu riječ.
• Nakon 7 dana vas se opet pita ista riječ.
• Konačno nakon 14 dana: Program Vas još jednom pita istu riječ.

Ako ste riječ svaki put točno preveli, onda ste ju definitivno naučili, spremili u svoje dugoročno pamćenje i nikad ju više nećete zaboraviti.
Ako neku riječ niste znali, tada se ona vraća na početak ponavljanja.
Ova metoda se temelji
na najmlađim istraživanjima s područja lingvistike.
Temeljitije ne možete učiti!

Ove prednosti imate ako naučite danski s ovom aplikacijom:

Izgradite karijeru!
Poboljšavate si šanse, pošto sad tečno govorite danski.
Sad imate najbolje uvijete za pronalazak posla u Danskoj.

Upoznat ćete mnoge interesantne ljude!
Svaki jezik Vam otvara vrata u novi svijet. Tko zna: Možda baš ljubav Vašeg života priča danski?
Živite u dvojezičnoj vezi? Vaš partner će sigurno biti ponosan ako poboljšate svoj danski!

Svako putovanje će Vam biti nezaboravno iskustvo!
Ako znate danski, će Vam svaki boravak u Danskoj biti nezaboravno iskustvo:
Puno intenzivnije ćete upoznati zemlju, ljude i njihovu kulturu i bolje razumjeti.
Bez problem ćete se snalaziti: Lakše ćete se informirati i domaće pitati za pomoć.

Učinite više od svog slobodnog vremena!
Možete gledati filmove na danskom!
Kakvo je samo zadovoljstvo čitati knjigu na danskom!

Mentalno ostajete u formi!
Znanstvena istraživanja su pokazala: Viši stupanj obrazovanja povećava životnu kvalitetu i životni vijek.
Trenirajte svoj mozak. Studije su pokazale da učenej stranih jezika smanjuje rizik oboljenja od demencije i alzheimera.

Vjerujte u provjereni sistem:
S našim proizvodima preko 540.000 ljudi uči strane jezike! Learn Danish considerably faster than conventional methods!
Each study takes 3 minutes!
With a unique method of long-term memory will learn Danish in a very short time.
But soon you will be able to communicate fluently in Danish.

This is how you learn with this app:

• You have three minutes? Great!
• Start your application and learn three new words a minute and repeat the familiar concepts.
• You learn every day as much as you want. One study lasts three minutes.
• Learn and never forget!

This application is based on a special method of learning.
With this method, you will learn new words in record time.
Already learned the words to be in a specific rhythm to repeat:
Never more will not forget them!

Systematic learning words:
With this app you will learn over 5,000 words.
→ All the words recorded by the person to whom it is their mother tongue.
→ Every word you can read, listen, speak and repeat.
→ Learn pictures: Most words are associated with the respective images. It will help you learn!

Step by step reach different levels of language with a single application!
• Level A1 + A2: Basic vocabulary / beginners
• Level B1 + B2: Advanced Vocabulary / advanced
• Level C1 + C2: Professional vocabulary / for experts

Do you have any knowledge?
Then the application will offer an introductory test.
The test takes only 2 minutes.
Then start the application, suitable for you, of course.

Here's how the method of long-term memory:
Learn a new word.
Now you application helps to save the word in your long-term memory:

• The next day your application asks the same question.
• After 2 days you can re-ask the question.
• After 4 days of your application again asks that word.
• After 7 days, you are again asking the same question.
• Finally, after 14 days: The program you are once again asking the same question.

If you've heard every time accurately translated, then you have definitely learned, stored in your long-term memory and never forget it, you will not.
If a word you did not know, then it returns to the beginning of repetition.
This method is based
 the youngest research in linguistics.
More thorough you can learn!

These advantages have if you learn Danish with this app:

Build a career!
Improve you chances, because now fluent Danish.
Now you have the best conditions for finding a job in Denmark.

You will meet many interesting people!
Each language opens the door to a new world. Who knows: Maybe just the love of your life story of Danish?
You live in a bilingual connection? Your partner will surely be proud if you improve your Danish!

Each trip will be an unforgettable experience!
If you know Danish, will each stay in Denmark will be an unforgettable experience:
A lot more intense will discover the country, the people and their culture and understand better.
No problem you can deal easier for you to inform domestic and ask for help.

Make more of your free time!
You can watch movies in Danish!
What is a pleasure to read a book in Danish!

Mentally you stay in shape!
Scientific studies have shown: The higher the level of education increases the quality of life and life expectancy.
Train your brain. Studies have shown that učenej language reduces the risk of dementia and Alzheimer's.

Trust in proven system:
With our products, over 540,000 people are learning foreign languages!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Naučite danski u 3 minute version 4.2.1 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: com.www3minsoftwarecom_hr.HR_DK_3MIN, download Naučite danski u 3 minute.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Naučite danski u 3 minute reached 1 - 5 downloads
Version update Naučite danski u 3 minute was updated to version 4.2.1
Price update  Price changed from $2.99 to $5.07.

Oh snap! No comments are available for Naučite danski u 3 minute at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1