Melinda

Melinda Free App

Rated 4.95/5 (61) —  Free Android application by Česká spořitelna, a.s.

About Melinda

S mobilní aplikací MELINDA můžete snadno přispívat na dobročinné projekty 2 způsoby - jednorázově nebo zaokrouhlováním plateb kartou. Nakonec díky Vašim příspěvkům ušetříte na dani příjmu.

S MELINDOU MŮŽETE:
• vybírat z různých dobročinných projektů a jejich neziskových organizací
• darovat jednorázově – přispějte na konkrétní dobročinný projekt či organizaci jednoduše
přímo ze svého účtu jen na několik kliknutí
• darovat pravidelně zaokrouhlování plateb kartou – přispívejte pravidelně drobné peníze při každé
Vaší platbě kartou (jako byste nechávali spropitné)
• získat snadno daňové zvýhodnění na základě Vašich darů

KONKRÉTNÍ DOBROČINNÉ PROJEKTY
Můžete si vybrat z desítek dobročinných projektů. Snažíme se vybrat takové, abychom nabídli co nejširší nabídku a každý dárce si mohl vybrat svoje oblíbené. Nabízíme v první řadě konkrétní dobročinné projekty, u kterých se můžete dočíst vše potřebné - komu vybrané peníze pomůžou nebo co bude za peníze nakoupeno. Každý projekt má konkrétní cíl a vybírá se konkrétní částka.
Pokud byste nechtěli vybírat a přispívat na konkrétní projekt, samozřejmě můžete darovat přímo
neziskové organizaci a přerozdělení příspěvků nechat na ni.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK
Stačí si vybrat dobročinný projekt (případně organizaci) a zvolit výši jednorázového příspěvku.
Pokud máte více účtů, stačí už jen zvolit z jakého účtu chcete přispět a potvrdit.
Darovat je snadné. Není třeba nikde vyplňovat žádné platební příkazy, variabilní symboly atd.

PŘISPÍVÁNÍ ZAOKROUHLOVÁNÍM PLATEB KARTOU
Přispějete snadno při každé platbě Vaší debetní kartou - jako byste placenou částku zaokrouhlili (např. na celé desetikoruny). A to vždy, kdy s danou kartou zaplatíte u obchodníka nebo při platbě na internetu.

Zvolíte si míru zaokrouhlení - tj, zda se Vaše platby budou zaokrouhlovat na celé pětikoruny, desetikoruny (výchozí nastavení), padesátikoruny nebo stokoruny.

Samozřejmě své dary můžete ohraničit - můžete si zvolit svůj “limit štědrosti”, tj. kolik chcete maximálně přispět v jednom kalendářním měsíci. Po dosažení tohoto limitu již nebudou Vaše platby zaokrouhlovány. Tedy bez ohledu na počet plateb kartou v daném měsíci, výši Vašich příspěvků máte pod kontrolou.

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
Příspěvky zaslané pomocí aplikace Melinda jsou daňově uznatelné. Můžete tak ušetřit na dani při ročním vyúčtování daně.

PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE
• být majitel osobního účtu u České spořitelny (a mít oprávnění k disponování s penězi na tomto účtu), věk 15 a více
• mít aktivovanou službu Internetbanking (znát klientské číslo a heslo pro internetové bankovnictví)
• mít chytrý mobilní telefon s OS Android 4.0 a vyšší (poznámka: aplikace vyvinuta pro mobilní telefony; na většině tabletů lze používat aplikace, ale kompatibilitu na všech typech tabletů nemůžeme garantovat) With mobile applications MELINDA can easily contribute to charitable projects two ways - once or rounding card payments. Finally, thanks to your contributions will save on income tax.

Melinda, you can:
• choose from a variety of charitable projects and nonprofit organizations
• Donate once - donate to a specific charity project or organization simply
directly from your account just a few clicks
• donate regularly rounding card payments - Contribute regularly little money every time
Your payment card (as if you were leaving gratuity)
• Get to the tax benefit on the basis of your donations
 
SPECIFIC charity project
You can choose from dozens of charitable projects. We try to choose those that we offer the widest range and every donor could choose their favorite. We primarily specific charity projects where you can learn everything you need - to whom the money will help or what will be bought for money. Each project has a specific goal and a specific amount is collected.
If you wanted to collect a contribution to a specific project, of course, you can donate directly
non-profit organization and the redistribution of posts to leave her.

ONE TIME CONTRIBUTION
Simply choose a charity project (or organization) and select the amount of one-off contribution.
If you have multiple accounts, you just select the account from which you want to contribute and confirm.
Donating is easy. There is no need never fill any payment orders, variable symbols and so on.

CONTRIBUTING rounding card payments
Donate easily with each payment with your debit card - as you paid the amount zaokrouhlili (eg. The whole dimes). And always, when you pay with the card at a merchant or payment on the Internet.

You choose the degree of rounding - ie, whether your payments will be rounded to whole five-crown, dime (the default), the fifty or one hundred crowns.

Of course you can enclose your gifts - you can choose your "limit generosity", ie. How much you want to contribute a maximum of one calendar month. Upon reaching this limit, your payments will no longer be rounded. Thus, regardless of the number of card payments in a given month, the amount of your contributions under your control.

Tax benefits
Entries sent by using Melinda are tax deductible. You can save on taxes when annual tax bill.

TERMS OF USE OF APPLICATION
• be the owner's personal account at the Czech Savings Bank (and have permission to dispose of the money in this account), age 15+
• have a service Internetbanking (to know the client ID and password for internet banking)
• Have a smart cell phone with Android OS 4.0 and higher (note: applications developed for mobile phones, on tablets can be used in most applications, but compatibility on all types of tablets can not be guaranteed)

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Melinda version 1.0.7 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: cz.csas.app.melinda, download Melinda.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Občas je nutné provést údržbu systémů banky a tato nová verze aplikace vás bude přesně informovat, co se právě děje.
Version update Melinda was updated to version 1.0.7
Version update Melinda was updated to version 1.0.5
More downloads  Melinda reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about Melinda

T70%
by T####:

Meaningful way to round up your payments :-)

M70%
by M####:

Inovativní způsob možnosti zasílat peníze na charitativní projekty


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
61 users

5

4

3

2

1