BOs Enterprise

BOs Enterprise Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by BOS Dev Team

Advertisements

About BOs Enterprise

BOs Enterprise (Business Operating System - Hệ điều hành doanh nghiệp) dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam (SMEs):
Là một hệ thống tổng thể với chuỗi các công cụ phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành và tác nghiệp của doanh nghiệp. BOs Enterprise là hệ thống tổng thể với các hệ thống con (mỗi hệ thống con với các chỉ số đồng hồ đo sức khỏe mảng đó của doanh nghiệp), bao gồm:
- Hệ thống quản trị Mối quan hệ khách hàng (CRM)
(Phục vụ cho Sáng tạo và Đổi mới chiến lược kinh doanh xoay xung quanh phân tích các thông tin, tương tác khách hàng)
- Hệ thống quản trị Công việc khép kín từ kế hoạch đến thực thi (Task Management)
(Phục vụ cho công tác Đo năng lực nhân sự và Đánh giá chất lượng nhân sự để từ đó có Cải tiến, sắp xếp, điều phối nhân sự tối ưu mang lại hiệu quả cho tổ chức)
- Hệ thống quản trị Dự án đơn giản trong doanh nghiệp (Project Management)
(Phục vụ cho Mục tiêu giám sát và vận hành các dự án trong doanh nghiệp chạy song song với hệ thống Công việc của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tối ưu hóa các nguồn lực dự án và thành công dự án)
- Hệ thống quản trị Tri thức trong doanh nghiệp (Knowledge Management)
(Phục vụ cho nhiệm vụ Tổng hợp tri thức, Quy hoạch tri thức và Phân phối tri thức các mảng của doanh nghiệp, biến tri thức tập trung về một đầu mối, thống nhất và đóng gói, chuyển giao thành các tài sản của doanh nghiệp)
- Hệ thống quản trị Sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp (Cashbook Management)
(Phục vụ cho dự Sứ mệnh theo dõi, giám sát và ra quyết định cho dòng tiền của doanh nghiệp theo các góc nhìn nghiệp vụ như theo bộ phận, theo nghiệp vụ, theo thời gian, v.v... để lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định kịp thời)
Và BOs Enterprise được sinh ra để thực thi sứ mệnh "Giúp các chủ doanh nghiệp dịch chuyển tâm thế điều hành doanh nghiệp dựa trên các con số thay bằng điều hành bằng bản năng và cảm xúc"

Và với giá trị cốt lõi của sản phẩm chúng tôi, chính là sản phẩm được thiết kế, xây dựng với những công cụ dành cho chính doanh nghiệp tự động đo, cắt may theo đúng chuyên môn và nghiệp vụ đặc thù của mình. Chúng tôi, sẽ có đội ngũ huấn luyện tri thức về điều hành, quản trị đặc thù cho chính doanh nghiệp của bạn bằng lắng nghe, khảo sát, xây dựng các bài toán và đào tạo cho đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. Từ đó, chúng tôi sẽ lấy làm đầu bài thiết kế tinh chỉnh phần mềm để:
- May cắt các nghiệp vụ trên theo nghiệp vụ đặc thù của bên bạn
- Số hóa các chức năng theo đầu bài đã được đo, cắt may mà đã huấn luyện cho đội ngũ của bạn
- Viết tài liệu hướng dẫn và cử đội ngũ triển khai, đào tạo cho nhân sự của doanh nghiệp các bạn sử dụng hệ thống đó và từng bước cho vào cuộc sống
Các bạn hãy gửi thông tin cho chúng tôi bằng các thông tin sau:
- Email: [email protected]
- Website: bos.edu.vn
- Facebook fanpages: Business Operating System Enterprise BOS (Business Operating System - Enterprise Operating System) for small and medium-sized enterprises in Vietnam (SMEs):
As an overall system with string instruments serve the operating direction and operation of the business. BOS Enterprise is the overall system with subsystems (each subsystem with the index gauges the health of the enterprise array), including:
- Management Systems Customer Relationship Management (CRM)
(Serving Creativity and Innovation business strategy revolves around the analysis of information, customer interaction)
- Job Management System closed from plan to implementation (Task Management)
(Caters for the personnel capacity measurement and rating quality of personnel so that there are improvements, acquisitions, optimal personnel coordination is effective for the organization)
- Project Management System in Enterprises simple (Project Management)
(Serving for objective monitoring and operation of projects in the enterprise runs parallel system of corporate work, to ensure optimization of project resources and project success)
- Knowledge Management System in Enterprises (Knowledge Management)
(Serve missions Synthesis Knowledge, Planning Knowledge and Distributed Knowledge array of businesses, turning knowledge focused on a clue, unity and packaging, transfer of the assets of the business industry)
- Management System Manual cash funds in the enterprise (Cashbook Management)
(Servicing Mission project tracking, monitoring and decision-making for the cash flow of the enterprises under the business perspective as by department, by task, by time, etc .. to business leaders out timely decisions)
Enterprise and Bos was born to execute the mission of "Helping business owners shift operating mind for businesses based on the numbers instead of operating by instinct and emotion"

And with the core value of our products, the product is designed, built with the tools for measuring the auto business, according tailoring expertise and its unique business. We will have a team of trained knowledge of operating, governance specific to your primary business by listening, survey, construction problems and training for staff of the business. From there, we will take the head post tweaking software designed to:
- May cut operations in accordance with the operational characteristics of your
- Digitization of all functions per capita was measured, cut garments that have trained your team
- Write documentation and appoint a team of deployment, training for personnel of the business you use that system and gradually to life
The information you send to us using the following information:
- Email: [email protected]
- Website: bos.edu.vn
- Facebook fanpages: Business Operating System

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install BOs Enterprise version 1.2.6 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: edu.vn.bos, download BOs Enterprise.apk

All Application Badges

Free
downl.
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- Thêm xem công việc theo kanban
- Thêm xem lịch làm việc
- Thêm lịch sinh nhật khách hàng
- Sửa lỗi giao diện

Oh snap! No comments are available for BOs Enterprise at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1