Alarm smogowy

Alarm smogowy Free App

Rated 5.00/5 (1) —  Free Android application by Engine Tools

Advertisements

About Alarm smogowy

Smog to mieszanka dymu i mgły a główną przyczyną smogu w Polsce jest spalania węgla, drewna w domowych piecach i kotłach oraz samochody i zakłady przemysłowe. Gdy na zewnątrz jest bezwietrzna pogoda, pyły i dymy zamiast ulecieć do góry, zalegają na niewielkich wysokościach i zostają tam do czasu, kiedy pogoda zmieni się na nieco bardziej wietrzną.

Smog jest bardzo szkodliwy, bo maleńkie drobiny szkodliwych pyłów zalegają w powietrzu i wraz z każdym oddechem dostają się do płuc, a następnie do krwiobiegu, skąd mogą zaatakować każdy narząd naszego ciała. Z całą pewnością smog można wiązać z nowotworami dróg oddechowych (np. rakiem płuca), astmą, z dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca, udarów mózgu i chorób układu krwionośnego.

Najnowsze badania wskazują, iż w Polsce każdego roku na skutek chorób związanych z wdychaniem smogu umiera 48 tys. osób.

Jak można zabezpieczyć się przed smogiem?
Można wyposażyć mieszkanie w oczyszczać powietrza, stosować maski ochronne które ograniczają wdychanie szkodliwych substancji lecz przede wszystkim monitorować jakość powietrza w swojej okolicy.

Dlatego też stworzyliśmy aplikację abyś mógł być na bieżąco informowany o jakości powietrza. Non-stop zbieramy informacje z różnych czujników aby pokazać Tobie jaka jest czystość powietrza w Twojej okolicy. Wśród wielu parametrów takich jak:
– pył PM10,
– pył PM2,5,
– ozon (O3),
– dwutlenek azotu (NO2),
– dwutlenek siarki (SO2),
– benzen (C6H6),
– tlenek węgla (CO),
dodatkowo znajdziesz informacje mówiącą jaka jest jakoś powietrza. Dzięki naszej aplikacji będziesz wiedzieć, czy warto wychodzić na spacer czy też lepiej zostać w domu.

Dzięki wykorzystaniu GPS`a możemy przedstawić Tobie najbardziej trafne informacje o jakości powietrza z Twojej okolicy - nawet jeśli się przemieszczasz z domu do pracy. Możesz również samodzielnie, bez użycia GPS`a, wybrać jedną z wielu stacji badających jakość powietrza aby dowiedzieć się gdzie w chwili obecnej występuje smog i jakość powietrze jest bardzo zanieczyszczone.

Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie wiadomości - to będziemy przesyłać na Twój telefon informacje jaka jest jakość powietrza w Twojej okolicy. Możesz zmienić częstotliwość otrzymywania powiadomień oraz poziom od którego będziesz otrzymywać alarmujące informacje by móc zastanowić się, czy warto dzisiaj wychodzić na spacer.

Dbaj o swoje zdrowie - monitoruj jakość powietrza z naszą aplikacją i otrzymuj alerty smogowe gdy coś złego będzie się działo z powietrzem w Twojej okolicy. Smog is a mixture of smoke and fog and the main cause of smog in Poland is the burning of coal, wood in home furnaces and boilers, and cars and industrial plants. When the weather outside is no wind, dust and smoke, instead of dissipating up arrears at low heights and stay there until the weather turns a little more windy.

Smog is very harmful, because tiny particles of harmful dust and remain in the air with every breath they get into the lungs and into the bloodstream, where they can attack any organ of the body. Certainly smog can be associated with the respiratory tract tumors (eg. Lung cancer), asthma, high risk of myocardial infarction, stroke and cardiovascular disease.

Recent studies indicate that in Poland each year due to diseases related to the inhalation of smog die 48 thousand. people.

How can you protect yourself against smog?
You can equip the apartment cleaned in the air, apply masks that restrict the inhalation of harmful substances but primarily to monitor the air quality in your area.

Therefore, we have created an application that you can be kept informed about air quality. Non-stop gathering information from various sensors to show you what the air quality in your area. Among the many parameters such as:
- PM10,
- PM2.5,
- ozone (O3),
- nitrogen dioxide (NO2),
- sulfur dioxide (SO2),
- benzene (C6H6).
- carbon monoxide (CO),
you can find additional information stating what is the air somehow. With our application you will know whether it is worthwhile to go for a walk or is it better to stay at home.

By using GPS`a we can present you the most accurate information about the air quality in your area - even if you are moving from home to work. You can also independently, without the use of GPS`a, choose one of the many stations examining the quality of the air to find out where currently there is the smog and the quality of the air is very polluted.

If you choose to receive messages - it will be sent to your phone information is what the air quality in your area. You can change the frequency of notifications, and the level at which you will receive alarming information to be able to consider whether or not to go for a walk today.

Take care of your health - monitor air quality with our application and receive smog alerts when something bad is going to happen with the air in your area.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Alarm smogowy version 1.1 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: engine.alert.smogowy, download Alarm smogowy.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
* drobne poprawki

Oh snap! No comments are available for Alarm smogowy at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
1 users

5

4

3

2

1