Гулчини Ашъор

Гулчини Ашъор Free App

Rated 5.00/5 (4) —  Free Android application by EvrikaGroup

Advertisements

About Гулчини Ашъор

САФАРМУХАММАД АЙЮБИ
20-декабри соли 1945 дар шаҳри Кулоб таввалуд ёфта, дар ҳамон ҷой соли 1976 донишкадаи давлатии омузгории ба номи Абуабдуллоҳи Рудакиро ба итмом расондааст. Баъдан мухбири рузномаву оҷонсиҳои бо роҳи Ленини. Хатлон. ТоҷикТА. ТАСС ва ИтарТАСС (1976-1933). Сармуҳаррири шуъбаи фарҳанги адабиёти ТВТ(1993-1995). Сардори раёсати фарҳанги вазорати фарҳанги ҷумҳури(1995-1997) ва мудири шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе (1997-2008). Аз соли 2008 бознишаста ва машғули фаъолияти эҷоди будааст. Нахустин шеърҳои у аз аввали солҳои 70-уми асри гузашта дар рузномаву маҷаллаҳои Садои Шарқ .Помир .Маориф ва маданият. Тоҷикистони Совети. Адабиёт ва санъат,ва дигар расонаҳои хабарию адаби мунташир гардидаанд. Муаллифи маҷмуаҳои Гули гандум(1980). Роҳи сафар(1984). Шохаи барқ(1986). Фалаки роғи(1990). достонхои Хоҳиши дарё(1990). Мунзим(1990). Вафои Зарроби(2001). Маснавии мири(2001). Шаҳриёрнома(2002) ва ғайра мебошад. Бештар аз 200-драммаи манзум офаридааст, ки аз он ҷумла Фишор(1984)-у Заволи Чамбули Мастон(1997) дар Фестивали театрҳои касбии Тоҷикистон беҳтарин шумурда соҳиби ҷоизаи олии фестивал-Гран-при гардонида шудаанд, ҳамчунин асарҳои манзуми драмавии у Хатои охирини Афлотун(1990). Алии Сони (1994). Меъроҷи Шоҳин(1995). Айюби Собир дар шаҳри бесуннат(1996). Амир Балъами(1997), ғолиби машварат озмунҳои драманависони касбии Тоҷикистон гардиданд.
Ашъори ҷудогонаи Н.Доризо, Р.Рождественский, М.Геттуев, Миртемир ва дигаронро ба тоҷики гардондааст. Оҳангсозони тоҷик ба бештар аз 200-шеъри у оҳанг бастаанд, ки аз ҷониби сарояндагони мумтози кишвар суруда мешаванд. Ходими шоистаи ҳунари Тоҷикистон (1995). Шоири халқии Тоҷикистон(1999). Барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи Рудаки (2000). Ҷоизаи олии Иттиҳодияи арбобони театри Тоҷикистон Ноҳид(1994). Аз соли 1986 узви Иттифоқи нависандагон аз соли 1980 узви Иттифоқи журналистон аз соли 1981 узви Иттиҳодияи арбобони театри Тоҷикистон аст. 22-феврали соли 2011 аз олам даргузашт.
Гулчини ашъор-и Шоири халқии Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи Рудаки Сафармуҳаммад Айюби-ро ки дар даст доред, гулдастаест аз ашъори дар солҳои гуногун эҷодкардаи ин шоири зиндаёд. SAFARMUHAMMAD Ayub
20-December 1945 salt gift shaҳri Kulob tavvalud ofta, gift ҳamon ҷoy salts 1976 donishkadai Davlatov Omuzgor ba ba nomi Abuabdulloҳi Rudakiro itmom rasondaast. Badan muhbiri ruznomavu oҷonsiҳoi bo roҳi Lenin. Khatlon. ToҷikTA. TASS va ItarTASS (1976-1933). Sarmuҳarriri shubai farҳangi Adabiyoti TVT (1993-1995). Sardor raosati farҳangi vazorati farҳangi ҷumҳuri (1995-1997) wa mudiri shubai farҳangi maқomoti iҷroiyai ҳokimiyati Davlatov shaҳri Dushanbe (1997-2008). Al salts 2008 boznishasta wa mashғuli faoliyati eҷodi budaast. Nahustin sherҳoi at al Awwal solҳoi 70 umi Asri guzashta gift ruznomavu maҷallaҳoi Sadoi Sharқ .Pomir .Maorif wa Madaniat. Toҷikistoni Council. Adabiyoti va Sanat, Island Digard rasonaҳoi Khabar Adab muntashir gardidaand. Muallifi maҷmuaҳoi Gulya gandum (1980). Roҳi Safar (1984). Schoch barқ (1986). Falaka roғi (1990). dostonhoi Hoҳishi daro (1990). Munzim (1990). Vafo Zarrobi (2001). MathnawT miri (2001). Shaҳriornoma (2002) va ғayra meboshad. Beshtar al 200 drammai manzum ofaridaast, ki az he ҷumla Fishor (1984) y Zavoli Chambuli Maston (1997) Festivals gift teatrҳoi Kasbah Tojikiston beҳtarin shumurda soҳibi ҷoizai Olii Festival, Grand Prix gardonida shudaand, ҳamchunin asarҳoi manzumi dramavii in Hato ohirini Aflotun (1990). Alia Soni (1994). Meroҷi Shoҳin (1995). Ayoubi Sobir gift shaҳri besunnat (1996). Amir Bal'ami (1997), ғolibi mashvarat ozmunҳoi dramanavisoni Kasbah Tojikiston gardidand.
Ashori ҷudogonai N.Dorizo, R.Rozhdestvensky, M.Gettuev, Mirtemir wa ba digaronro toҷiki gardondaast. Oҳangsozoni toҷik ba beshtar al-sheri 200 in oҳang bastaand, ki az ҷonibi saroyandagoni Mumtoz Kishwar suruda meshavand. Hodimi shoistai ҳunari Tojikiston (1995). Shoira halқii Tojikiston (1999). Barandai ҷoizai Davlatov Tojikiston ba nomi Abuabdulloҳi Rudaki (2000). Ҷoizai Olii Ittiҳodiyai arboboni Teatri Tojikiston Noҳid (1994). Az salts 1986 uzvi Ittifoқi navisandagon salts al 1980 uzvi Ittifoқi zhurnaliston salts al 1981 uzvi Ittiҳodiyai arboboni Teatri Tojikiston ast. 22 February 2011 az salt olam darguzasht.
Gulchini ashori Shoira halқii Tojikiston barandai ҷoizai Davlatov Tojikiston ba nomi Abuabdulloҳi Rudaki Safarmuҳammad Ayub po ki gift will dored, guldastaest al ashori gift solҳoi gunogun eҷodkardai Institute Shoira zindaod.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Гулчини Ашъор version 1.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: evricagroup.gulchini_ashor, download Гулчини Ашъор.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app


Oh snap! No comments are available for Гулчини Ашъор at the moment. Be the first to leave one!