ZorgBox

ZorgBox Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Docwolves

Advertisements

About ZorgBox

ZorgBox is de oplossing om veilig met meerdere partijen in de zorg online en mobiel samen te werken.

Met de ZorgBox App voor Android heb je toegang tot jouw ZorgBox. Je deelt documenten met andere ZorgBox gebruikers, maar kunt ze ook weer terughalen. Per document bepaal je welke rechten iemand heeft. Beveilig een document zodat iemand het alleen kan inzien, maar niet kan kopiëren, printen, verplaatsen of openen in andere apps. Werk samen door opmerkingen, correcties of notities aan documenten toe te voegen én te delen met elkaar. Reageer op elkaars notities. Veilig in een Nederlandse Cloud samenwerken, volgens de strengste veiligheidsnormen.

Let op: De ZorgBox App werkt uitsluitend i.c.m. een corporate account op ZorgBox.

Waarom ZorgBox:
Bij samenwerken aan documenten met externe partijen, is toegang geven tot eigen servers of informatiesystemen (zoals crm, erp, dms) meestal onwenselijk. Bestaande online oplossing zijn niet veilig of voldoen niet aan Europese regels. ZorgBox lost dit op. Het koppelt veilig aan bestaande systemen, geeft volledige controle aan de eigenaar én is veilig en compliant met EU richtlijnen.

Dit biedt ZorgBox:

Toegang tot online documentenbox in de cloud
Toegang via mobiel, tablet, laptop of pc
Centraal documenten pushen naar meerdere boxen tegelijk
Documenten delen én terughalen
Opmerkingen, verbeteringen toevoegen en delen met anderen
Ingebouwde overleg-functie
Uitstekend koppelbaar aan andere systemen
In Nederland gehost en ontwikkeld, conform EU normen.


Zo werkt ZorgBox:
ZorgBox-accounts worden door een organisatie ter beschikking gesteld aan individuele gebruikers. Dat kunnen gebruikers binnen, maar ook buiten de eigen organisatie zijn. Het unieke van de ZorgBox is, dat niet alleen de gebruiker documenten in zijn box kan plaatsen, óók de organisatie die de ZorgBox ter beschikking stelt kan dat doen. Die documenten kunnen door de organisatie ook altijd weer worden teruggehaald. Daarnaast zijn de rechten op een document per document instelbaar. Documenten kunnen bijvoorbeeld beveiligd worden tegen: verplaatsen, printen of kopiëren.

Mobiel én veilig
ZorgBox stelt organisaties in staat om hun medewerkers zowel mobiel als veilig te laten samenwerken met anderen ín en buiten de organisatie. Zonder kostbare Mobile Device Management oplossingen kunnen medewerkers toch hun smartphone, tablet of laptop veilig aanwenden voor zakelijk gebruik.

ZorgBox is afgeleid van een oplossing voor papierloos vergaderen door pensioenfondsen, banken, verzekeraars en zorginstellingen. Veiligheid en waarborging van privacy heeft vanaf dag één hoog in het vaandel gestaan.

Daarom is ZorgBox een oplossing om zowel veilig als mobiel samen te werken, zonder dat de organisatie controle op documenten verliest. Organisatie en gebruiker kunnen documenten delen, verrijken én weer terugtrekken uit (mobiele) apparaten. Eén box voor elke deelnemer maar met beheer van bovenaf.

ZorgBox in a nutshell

Een online box voor het opslaan, distribueren, verrijken en delen van documenten.
Een flexibel niveau van veiligheid per individueel document.
Documenten vanuit een centraal punt pushen naar alle aangesloten boxen én ze weer terug halen.
Veilige samenwerken rond documenten en gegevens, in en rond organisaties waar privacy en vertrouwelijkheid cruciaal zijn.
Toegankelijk via mobiele telefoon, tablet, laptop of pc.
Nederlands product, gehost in Nederlandse datacenters.
Volledig gecertificeerd (ISO 27001), veilig en draait (als oplossing voor papierloos vergaderen) al jaren op bewezen technologie.


ZorgBox bevindt zich nog in de beta-fase. We hebben ruimte voor een klein aantal organisaties die willen beta-testen (minimaal 50 gebruikers). Meer info en aanmelden via www.ZorgBox.nl. ZorgBox is the solution to work safely with multiple parties in healthcare online and mobile together.

The ZorgBox App for Android gives you access to your ZorgBox. You share documents with other users ZorgBox, but they can also recover again. For each document you determine what rights someone. Secure a document so that someone can only see it, but can not copy, print, edit, move or open them in other apps. Collaborate with comments, corrections or notes to communicate to add documents and each other. React to each other's notes. Safe working in a Dutch cloud, according to the strictest safety standards.

Note: The App works exclusively ZorgBox i.c.m. a corporate account at ZorgBox.

Why ZorgBox:
When collaborating on documents with external parties, access to private servers or information systems (such as CRM, ERP, DMS) usually undesirable. Existing online solution are not safe or do not comply with European rules. ZorgBox resolve this. It connects securely to existing systems, gives complete control to the owner and is safe and compliant with EU directives.

This offers ZorgBox:

Access to online document box in the cloud
Access via mobile, tablet, laptop or PC
Central push documents to multiple boxes simultaneously
Share documents and retrieve
Comment, adding improvements and share them with others
Built consultation function
Excellent linkable to other systems
In the Netherlands, hosted and developed in accordance with EU standards.


How to ZorgBox:
ZorgBox accounts are made available by an organization to individual users. This allows users inside but also outside the organization. The uniqueness of the ZorgBox is that not only can the user documents in his box places, even the organization that provides the ZorgBox can do that. These documents can always be retrieved by the organization. In addition, the rights on a document by document are adjustable. Documents can be secured for example by: move, print or copy.

Mobile and safe
ZorgBox enables organizations to offer their employees mobile and safe to work with others inside and outside the organization. Without costly mobile device management solutions, employees can still use their smartphone, tablet or laptop safe for business use.

ZorgBox is derived from a solution for paperless meetings by pension funds, banks, insurers and health care institutions. Security and ensuring privacy has been from day one of paramount importance.

Therefore ZorgBox is a solution to work both safe and mobile together without the organization losing control documents. Organization and user can share documents, enrich and withdraw again from (mobile) devices. One box for each participant but management from above.

ZorgBox in a nutshell

An online box for storing, distributing, enrich and share documents.
A flexible level of security for each individual document.
Documents push from a central point to all connected boxes and bring them back.
Safe collaborate on documents and data, in and around organizations where privacy and confidentiality are crucial.
Access via mobile phone, tablet, laptop or PC.
Dutch product Dutch hosted in data centers.
Fully certified (ISO 27001), safe and running (as a solution for paperless meetings) has been on proven technology.


ZorgBox is still in the beta-phase. We have room for a small number of organizations who wish to beta test (minimum 50 users). More information and registration via www.ZorgBox.nl.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ZorgBox version 1.8.2.9 on your Android device!
Downloaded 1+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.docwolves.zorgbox, download ZorgBox.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
1.8.2.9
- Incidentcorrecties
1.8.2.8
- Visuele updates
- Incidentcorrecties en kleine verbeteringen
1.8.1.14
- Visuele updates
- Incidentcorrecties en kleine verbeteringen
1.8.0.45
- Incidentcorrecties en kleine verbeteringen
1.8.0.29
- Visuele updates
- Incidentcorrecties en kleine verbeteringen

Oh snap! No comments are available for ZorgBox at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1