M-Factuur (100% GRATIS)

M-Factuur (100% GRATIS) Free App

Rated 3.29/5 (7) —  Free Android application by de Nationale M-factuur

Advertisements

About M-Factuur (100% GRATIS)

zzp'ers, freelancers en alle andere ondernemers, opgelet!

NEDERLAND IS WEER EEN GRATIS APPSENSATIE RIJKER!

Na de gratis berichten- en social media apps is er nu de GRATIS M-factuur app. De M-factuur app is een GRATIS mobiele factuurdienst voor heel Nederland, welke uitermate geschikt is als "handy to use" factuurtool voor ondernemers, maar ook voor particulieren.
Een mobiele factuurmaker, betaalautomaat en boekhoudtool in 1!

Met de app kun je ONBEPERKT en SUPERSNEL op je mobiel factuurtjes
maken, appen en delen. Van factuur t/m betaling al in 1 min!

DIRECT FACTUREREN NAAR DE MOBIEL VAN JE KLANT!
dat is het device!
EN NOOIT MEER HOEVEN FACTUREREN NAAR 1001 MAILADRESSEN!

De M-factuurapp is een aanrader voor iedereen die snel en mobiel zaken wil doen! Het staat voor supersnel flitsfacturen sturen voor wie boter bij de vis wil! En voor snelle deals met een directe garantie van betaling! Factuurtjes maken en sturen doe je niet meer in de avonduren na het werk, thuis, achter je bureau, maar doe je direct na oplevering, in de auto, op een terrasje, in je pauze of tijdens het werk.
Elke appgebruiker heeft met de app een eigen mobiele factuurbox in handen waarnaar andere appgebruikers, en bedrijven hun facturen toe kunnen sturen. Met deze handige factuurdienst kunnen gebruikers gewoon nog naar email adressen factureren. Maar t liefst sturen ze hun factuur direct naar de mobiel van andere appgebruikers. Een groot pre hiervan is dat gebruikers elkaar in de app gemakkelijk kunnen opzoeken op bedrijfs(naam) of adres om elkaar te factureren. Zo hoeven ze geen (vaak ingewikkelde en steeds wijzigende) mailadressen meer te hebben van hun klanten en hoeven ze nooit meer naar volle of verkeerde (SPAM) mailboxen te factureren.

MET M-FACTUUR ZEKER WETEN DAT FACTUREN AANKOMEN,GELEZEN EN BETAALD WORDEN!!

Voor elke factuur is een IDEAL betaaloptie opgenomen in de app. En er is ook een handige check om te weten of je factuur is aangekomen en gelezen door je klant. Wanneer klanten direct via de app betalen, kan je dat direct terug zien in je factuurbox. Je hoeft dus niet meer op je BANK te wachten tot deze de transactie heeft doorgevoerd. Handig voor snelle deals! Ook worden appgebruikers met alerts en push berichten op de hoogte gehouden van inkomende facturen en zelfs herinneringsfacturen. Redenen genoeg dus om te stellen dat de M-factuur app de nieuwe factuurstandaard is voor alle ondernemers in Nederland. Betalen voor het maken en opslaan van facturen is met deze app verleden tijd.

ALLES-IN-1 BOEKHOUDTOOL
De app is meer dan een mobiele factuurmaker alleen. Het is echt een alles-in-1 boekhoudtool voor vooral ondernemers. De APP biedt haar gebruikers een appbook aan waarin alle facturen op afzendersnaam en klantnaam worden gesorteerd en bewaard.
Je kan zelfs eigen factuurboxen aanmaken en daarin je facturen per project of groepsnaam laten opslaan.

FACTUURBOXEN DELEN
Een wel heel interessante functie in de app is het real-time kunnen delen van zelfgemaakte factuurboxen met andere appgebruikers. Je factuuradministratie dus real-time kunnen delen met je vrienden, je vrouw, je boekhouder, je baas, je werknemers, collega's etc. De mogelijkheden zijn enorm. Deze dienst biedt haar gebruikers zelfs ook een eigen mobiele boekhouder aan voor in de app. Met hem kun je real-time en geheel mobiel al je bedrijfsgegevens en factuurboxen delen. Hij verzorgt al je aangiften omzetbelasting en
Inkomstenbelasting. Ook maakt hij een mobiel jaarverslag voor je op welke je
in de app per jaar kan inzien.

EN MEER….
Alle pdf facturen uit je mailbox en papieren kassabonnen zijn aan de app toe te voegen en GRATIS op te slaan in de Cloud. Ook deze facturen worden automatisch ingeboekt in slimme factuurboxen.
Ook kun je elke factuur box live laten controleren op een zelfgekozen budget.
Handig om bijvoorbeeld je projectkosten en materiaalkosten niet uit de hand te
laten lopen. Meer opties zullen snel volgen.

Download de app en laat je verrassen! self-employed, freelancers and other business owners, rejoice!

NETHERLANDS IS ANOTHER FREE APPS SATIE RICHER!

After the free messaging and social media apps is now FREE M-app billing. The M-bill app is a free mobile service bill for the Netherlands, which is ideal as a "handy to use" billing tool for entrepreneurs but also for individuals.
A mobile invoice maker, POS and accounting tool in one!

The app lets you UNLIMITED SUPER FAST and gently on your mobile bill
create, share and flaps. Invoice t / m payment all in one minute!

INVOICE DIRECTLY TO YOUR MOBILE CUSTOMER!
which is the device!
AND NEVER NEED TO INVOICE 1001 ADDRESSES!

The M-factuurapp is a must for anyone who wants to fast, mobile business! The state control for fast flash invoices for those who want butter with the fish! And for quick deals with a direct guarantee of payment! Parties make invoice and send you not do in the evenings after work, at home, at your desk, but do you immediately after delivery, in the car, on a terrace or in your break at work.
Each AppUser with the app its own mobile factuurbox held true for other app users, and businesses can send their invoices. This convenient billing service users can simply yet invoiced to email addresses. But preferrably they send their bill directly to the mobile from other app users. A large pre is that users can easily look each other in the app business (name) or address to invoice each other. So they do not (often complex and ever-changing) addresses to have more of their clients and they do not bill more for full or wrong (SPAM) mailboxes.

WITH BILL M-SURE KNOW THAT INVOICES ARRIVE, READ AND PAID !!

For each invoice is a IDEAL payment option included in the app. And there is also a useful check to see if your bill has arrived and read by your customer. When customers pay directly via the app, you can look back directly into your factuurbox. You do not have to wait for your BANK until it has made the transaction. Handy for quick deals! Also, app users with alerts and push messages kept informed of incoming bills, and even memory invoices. Enough reasons to say that the M-app billing is the new standard invoice for all operators in the Netherlands. Pay for making and storing bills with this app past.

ALL-IN-1 ACCOUNTING TOOL
The app is more than a mobile invoice maker alone. It really is an all-in-one tool for accounting especially entrepreneurs. The APP offers its users a appbook to which all invoices are sorted and stored by sender name and client name.
You can even create your own invoice boxes and let it save your invoices per project or group.

SHARE BILL STALLS
A very interesting feature of the app is the real-time portions of homemade invoice boxes with other app users. You invoice administration can thus share real-time with your friends, your wife, your accountant, your boss, your employees, colleagues, etc. The possibilities are enormous. The service even offers its users own mobile bookkeeper for the app. With him you real-time and fully mobile all your business and bill boxes share. He takes care of all your tax returns and sales tax
Income tax. He also makes a mobile report to you on what you
can see in the app a year.

AND MORE….
All PDF invoices via email and paper receipts are adding to the app for free and store in the Cloud. These invoices are automatically logged into smart bill stalls.
Also checked each bill box live on a chosen budget.
Convenient to get out of hand like your project and material to
to let go. More options will soon follow.

Download the app and be surprised!

How to Download / Install

Download and install M-Factuur (100% GRATIS) version 1.0.8 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.interbrug.mfactuur, download M-Factuur (100% GRATIS).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Facturen kunnen nu ook als UBL-bestand geëxporteerd worden. Daarnaast kan de laatst verstuurde factuur verwijderd worden en biedt de app mogelijkheden facturen te crediteren.

What are users saying about M-Factuur (100% GRATIS)

Y70%
by Y####:

Terrible app worse customer service if I could've given it 0 start I would've which btw is not something I would do very fast. The assigned customer service agent is a very rude and sarcastic person I would never work with this company again if they don't change this


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.35
7 users

5

4

3

2

1