Vensters voor Bedrijfsvoering

Vensters voor Bedrijfsvoering Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by ICTU

Advertisements

About Vensters voor Bedrijfsvoering

Gemeenten, provincies en waterschappen staan de komende jaren voor grote uitdagingen en ontwikkelingen zoals decentralisaties, bezuinigingen en intensieve samenwerking. Die ontwikkelingen hebben forse consequenties voor de bedrijfsvoering van deze organisaties. Hoe kan de bedrijfsvoering daarop adequaat inspringen? Hoe kan bedrijfsvoering het primaire proces beter ondersteunen? Om die vragen goed te kunnen beantwoorden ontbreekt nu vaak de juiste informatie.

Vanaf 2012 werken VGS, KING, ICTU en FAMO aan ontwikkeling, het testen en in gebruik nemen van het instrument ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’ voor gemeenten en andere publieke organisaties. Het is een instrument waarmee gemeenten, provincies en waterschappen zicht krijgen op het presteren en functioneren van hun bedrijfsvoering in vergelijking met andere publieke organisaties. Het is een diagnose- en leerinstrument. Het helpt managers om hun bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en effectieve discussies te voeren over ambities, keuzes en verbeterpunten. Dit doet het instrument vanuit verschillende invalshoeken (oftewel ‘vensters’). Verschillende perspectieven maken Vensters voor Bedrijfsvoering uniek; het verbindt alle elementen van de bedrijfsvoering met elkaar. Zo biedt het instrument meerwaarde voor managers bij het onderzoeken en vooral het opstellen van verbeterstappen naar slimmere bedrijfsvoering en efficiënte dienstverlening.

Het instrument Vensters voor Bedrijfsvoering geeft geen waardeoordelen. Alleen de betreffende organisatie zelf kan betekenis geven aan de uitkomsten van het onderzoek. Wanneer dit gebeurt in gesprek met MT-leden en medewerkers, komen oorzaken en verbanden vaak beter aan het licht en blijkt het ook een directe impuls tot verbetering. Vensters voor Bedrijfsvoering is uitermate geschikt om samen met andere gemeenten te kijken naar vraagstukken die spelen binnen de bedrijfsvoering.

Deze App van Vensters voor Bedrijfsvoering stelt geregistreerde gebruikers in staat om hun resultaten te bekijken en zichzelf op verschillende manieren met andere organisaties te vergelijken
Meer informatie over Vensters vindt u op www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl. Municipalities, provinces and water in the coming years with major challenges and developments such decentralizations, cuts and intensive cooperation. These developments have major consequences for the operations of these organizations. How operation can then appropriately indented? How business can better support the primary process? To answer those questions right now is often lacking the right information.

From 2012 work VGS, KING, ICTU and FAMO to development, testing and commissioning of the instrument 'Windows for Operations "for municipalities and other public organizations. It is a tool that allows municipalities, provinces and water gain insight into the performance and functioning of their business compared with other public organizations. It is a diagnostic and learning tool. It helps managers to make their operations transparent and to conduct effective discussions about aspirations, choices and improvement. This makes the instrument from different angles (or "windows"). Different perspectives make Windows uniquely for Operations; it connects all elements of business with each other. For example, the instrument provides added value for managers in investigations and particularly the drafting of improvement steps to smarter management and efficient services.

The instrument for Windows Management does not value judgments. Only the organization itself can give meaning to the outcome of the investigation. When this happens in conversation with MT members and employees, common causes and relationships better to light and it also shows a direct impetus for improvement. Operations for Windows is ideally suited to working with other municipalities to look at issues within the business.

This App for Windows Management enables registered users to view their results and compare themselves in different ways with other organizations
More information on Windows found on www.venstersvoorbedrijfsvoering.nl.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Vensters voor Bedrijfsvoering version 3.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: nl.venstersvoorbedrijfsvoering.rapportage, download Vensters voor Bedrijfsvoering.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.2+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
dashboard 2016
bedrijfvoering 2016
Version update Vensters voor Bedrijfsvoering was updated to version 3.0
Version update Vensters voor Bedrijfsvoering was updated to version 2.1.0
More downloads  Vensters voor Bedrijfsvoering reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for Vensters voor Bedrijfsvoering at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1