ABCHjelp.no

ABCHjelp.no Free App

Rated 4.80/5 (5) —  Free Android application by ABCHjelp.no

About ABCHjelp.no

1) Kompetanseregister.

2) Hjertestarter register.

Når du har logget inn i appen vil den sende din seneste posisjon hver sekstiende sekund til hjemmesiden, helt automatisk.

Siste posisjonsdata er det eneste som lagres og hver gang en ny oppdatering sendes (ca en gang per minutt) vil den gamle informasjonen slettes.

Bruker kan selvfølgelig, om ønskelig, skru av sin tilgjengelighet ved bare et tastetrykk, og med det ikke lenger være synlig.

Applikasjonen er laget så den bruker minst mulig strøm og data, samtidig gir den best mulig overblikk over hvor resurser befinner seg når sekundene faktisk teller.

ABCHjelp.no er et digitalt verktøy til nødetater som skal øke sjansen for å overleve «hjertestans» utenfor sykehus ved å mønstre privat kompetanse til en akutt hendelse før aktuelle hjelpeorganer når frem!

De som får tidlig hjelp har særdeles bedre prognose og det vil ABCHjelp applikasjoner hjelpe med slik at tidlig hjelp er tilgjengelig for alle, også utenfor sykehus, rurale strøk, øysamfunn mm. Vi jobber mot en bedre total-behandling av «hjertestans».

Bare personer med HLR-kompetanse kan bruke denne applikasjon, men alle vinner på at så mange kompetente personer som mulig hjelper til når de kan.

Minstekravet er godkjent HLR kurs innen 12 måneder og ved registrering vil du bli bedt om kopi av diplom.

For Helsepersonell eller andre som har egen autorisasjon vil dette være nok. Du vil da bli bedt om kopi av kompetansebevis.

Som bruker vil du også bli bedt om samtykke i bruken av programvaren.

Hjerte og lungeglad hilsen

ABCHjelp.no

1) Expertise Registry.

2) Defibrillator Registry.

Once you've logged into the app will send your latest position every sixty seconds to the homepage automatically.

Last position data is the only thing that saved and every time a new update is sent (about once per minute), the old information is deleted.

User can, of course, if desired, turn off its availability at your fingertips, and with it will no longer be visible.

The application is designed so that it uses the least amount of power and data, while providing the best possible overview of where resources are located when the seconds actually counts.

ABCHjelp.no is a digital tool for emergency services that will increase their chances of survival "cardiac arrest" outside the hospital by patterns private expertise to an acute event before relevant aid agencies reach!

Those who receive early assistance has particularly improved prognosis and it will ABCHjelp applications help so that early help is available for everyone, including outside hospitals, rural areas, islands mm. We are working towards a better overall treatment of "cardiac arrest."

Only people with CPR skills can use this application, but everyone wins on so many competent people as possible to help when they can.

The minimum requirement is approved CPR course within 12 months and the registration will be requested a copy of the diploma.

For professionals or others who have separate authorization will be enough. You will then be prompted copy of a certificate of competence.

As a user you will also be asked for consent to use of the software.

Heart and lung happy greeting

ABCHjelp.no

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install ABCHjelp.no version 1.1.3 on your Android device!
APK Size: 4.7 MB, downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: no.abchjelp.abchjelp, download ABCHjelp.no.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.85
5 users

5

4

3

2

1