Enkel Bilhandel

Enkel Bilhandel Free App

Rated 3.50/5 (8) —  Free Android application by DNB

Advertisements

About Enkel Bilhandel

Beskrivelse Enkel Bilhandel – Appstore / Googleplay

Enkel Bilhandel løser alle formaliteter knyttet til kjøp og salg av bil mellom privatpersoner. Enten du er kjøper eller selger vil Enkel Bilhandel hjelpe deg trygt, sikkert og raskt gjennom hele prosessen og samtidig eliminere risiko. I Enkel Bilhandel får du;
• Kontroll av at selger er formell eier av bilen
• Kjøpekontrakt
• Finansiering
• Forsikring
• Betaling
• Omregistrering
• Sletting av pant
Du starter prosessen, som selger eller kjøper, med å laste ned denne appen og identifisere deg med bankID. Du trenger ikke kodebrikke, men må huske passordet ditt.
Deretter inviterer du kjøper eller selger inn i handelen.
Selger fyller ut kjøpekontrakten og sender til kjøper for godkjennelse. Om kjøper har innsigelser eller innspill sendes kontrakten tilbake til selger med aktuelle innspill. Når kjøper har godkjent kjøpekontrakten går hun videre til finansiering.

Kjøper forklarer hvordan bilen skal finansieres. Har kjøper fått innvilget finansieringsbevis i DNB vil dette fremkomme. Det eneste som skal til da er en liten gjennomgang av saken i forhold til den aktuelle bilen. Det er selvsagt også mulig å lånefinansiere kjøpet, helt eller devis. Husk at minimum lånebeløp er kr. 25.000,-. Du søker og får svar i appen.
Om bilen skal betales helt eller delvis med egenkapital får kjøper opp en oversikt over de konti som disponeres i DNB og velger hvilken som skal belastes. Husk at hele kjøpesummen må belastes fra èn konto. Hvis pengene står på konto i en annen bank får kjøper oppgitt kontonummer og kid til en oppgjørskonto i DNB. Husk at dette kan ta tid og bør dermed gjøres minst to dager før selve kjøpet. Denne overføringen er selvfølgelig helt trygg og hvis handelen avbrytes eller det er innbetalt for mye vil selvsagt disse pengene returneres til konto.

Kjøper skal ta stilling til forsikring på bilen. DNB Kasko Best forsikring vil være kostnadsfri i 30 dager fra overtagelse. Det betyr at selger ikke bør bekymre seg om hvilken forsikring som gjelder når kjøper kjører av gårde etter endt handel. Dette gjør vi for at bilen skal kunne omregistreres der og da. Vi vil ta kontakt i løpet av kort tid for å høre om du ønsker denne forsikringen videre eller om du ønsker å flytte den.

Nå er finansiering av kjøpet på plass og forsikring er akseptert vil begge parter får beskjed i Enkel Bilhandel om at dette er i orden.

Kjøpekontrakten skal signeres med bankID og passord av både kjøper og selger. Kjøper signerer også eventuelle lånedokumenter.

Når kjøpekontrakten er underskrevet har dere formalisert handelen og bilen skal salgsmeldes av selger.

Dette gjøres i States Vegvesens elektroniske løsning. Selger får oppgitt kjøpers navn, personnummer og mobilnummer , slik at dette enkelt kan tastes inn i selve salgsmeldingen. Når det er gjort får kjøper en sms fra Statens Vegvesen og i appen beskjed om å gå dit for å omregistrere og betale omregistreringsavgiften. Husk at omregistreringsavgiften må betales med et vanlig bankkort (debetkort eller bank acess-kort), ikke kredittkort. Når det er gjort kan midlertidig vognkort lastes ned. Har du Digipost vil det også bli sendt deg der eller du får det i ordinær postforsendelse.

Når dette er i orden skal du som selger bekrefte at du overleverer bilen og du som kjøper at du har mottatt bilen.

Deretter ordner DNB resten. Er det lån på bilen vil det bli innfridd og pant slettet. Deretter overføres resterende kjøpesum til deg som selger på den konto du har oppgitt til oss.

Enkelt! Ikke sant? Description Easy Bilhandel - Appstore / Google Play

Easy Bilhandel solves all formalities related to the purchase and sale of car between private individuals. Whether you are buying or selling will Simple Bilhandel help you safely, securely and quickly through the whole process and at the same time eliminate the risk. In Easy Bilhandel you get;
• Checking that the seller is the formal owner of the car
• Purchase Contract
• Financing
• Insurance
• Payment
• Re-registration
• Cancellation of mortgage
To initiate the process, selling or buying, downloading this app and identify with bankID. You do not code chip, but need to remember your password.
Then invites you buy or sell into the bargain.
Dealer completes the purchase contract and sends to the buyer for approval. If the buyer has objections or suggestions sent the contract back to the seller with appropriate input. When the buyer has approved the purchase contract, she goes on to financing.

Buyer explains how the financing process. Have buys obtained financing evidence in DNB will appear. The only thing necessary then is a small review of the case in relation to the vehicle. It is of course also possible to borrow to finance the purchase, entirely or semi. Remember that the minimum loan amount is NOK. 25.000, -. You seek and receive answers within the app.
If the car is to be paid wholly or partly with equity will buy up an overview of the accounts that are utilized in DNB and choose which one will be charged. Remember that the entire purchase must be charged from one account. If the money is in an account at another bank will purchase specified account number and kid to a settlement account in DNB. Remember that this may take time and should therefore be made at least two days before the actual purchase. This transfer is of course completely safe and if the trade is canceled or there are paid too much will obviously this money is returned to the account.

Buyer shall decide on the insurance on the car. DNB Kasko Best insurance will be free for 30 days from takeover. It means that the seller should not worry about on insurance coverage when buying running off after trade. We do this for the car to be re-registered there and then. We will contact you within a short time to see if you want this insurance on or whether you want to move it.

Now is financing the purchase in place and insurance is accepted, both parties will be notified in Easy Bilhandel that this is okay.

The purchase contract will be signed with bankID and passwords of both buyer and seller. Buyer signs also any loan documents.

When the purchase contract is signed, you have formalized the trade and the car should be reported sales by the seller.

This is done in the NPRA electronic solution. Seller will be provided with the buyer's name, social security number and mobile number, so that this can easily be entered in the sales message. Once that is done will buy an sms from the Public Roads Administration and the app told to go there to re-register and pay the re-registration fee. Remember that re-registration fee must be paid with a regular credit card (debit card or bank acess card), not credit cards. Once that is done, temporary registration document is downloaded. Have you Digipost will also be sent to you there or you get during regular mail delivery.

Once this is in order shall selling verify that you hand over the car and you as the buyer receiving the car.

Then arrange DNB rest. Is the loan of the car will be honored and pledged deleted. Then transfer the remaining purchase price to you as a seller on the account you have provided to us.

Single! Right?

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Enkel Bilhandel version 1.0.2 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: no.dnb.trygve, download Enkel Bilhandel.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.4+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Mindre feilrettelser samt forbedret informasjon knyttet til forsikring.

Oh snap! No comments are available for Enkel Bilhandel at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.55
8 users

5

4

3

2

1