Thraitha Siddhantha Bhagavadgeetha (Telugu)

Thraitha Siddhantha Bhagavadgeetha (Telugu) Free App

Rated 5.00/5 (72) —  Free Android application by Thraitha Shakam

Advertisements

About Thraitha Siddhantha Bhagavadgeetha (Telugu)

త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత(పరమ పవిత్ర పరిశుద్ధ ప్రథమ దైవ గ్రంథము)
రచయిత:త్రిమత ఏకైక గురువు , ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్య చక్రవర్తి, శతాధిక గ్రంథకర్త, 
ఇందూ జ్ఞాన ధర్మ ప్రదాత, సంచలనాత్మక రచయిత, త్రైతసిద్ధాంత ఆదికర్త
శ్రీ శ్రీ శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరులు.

బ్రహ్మవిద్యా శాస్త్రమునకు కు ప్రమాణ గ్రంథమైన భగవద్గీత నూటికి నూరుపాళ్ళు శాస్త్రబద్ధమైన సిద్ధాంతములతో కూడుకొని ఉన్నది.
పరమాత్మ స్వయముగ తెల్పిన భగవద్గీత ప్రకారము చూచిన ఎడల ఆత్మ, జీవాత్మలను రెండూ లేవని పరమాత్మ ఒక్కటే గలదను అద్వైతము, జీవాత్మ పరమాత్మలు రెండూ ఉన్నాయను ద్వైతము, రెండునూ గీతకు కొద్దిగ ప్రక్క మార్గములో ఉన్నాయని తెలియుచున్నది.
అనగా ఇవి పూర్తి సరియైన సిద్ధాంతములు కావని అర్థమగుచున్నది. గీతను ప్రమాణముగ పెట్టుకొని చూచినట్లయితే మానవమాత్రులైన గురువులు చెప్పిన ద్వైత, అద్వైత సిద్ధాంతములు రెండూ హేతుబద్ధముగా లేవు.
ద్వైత సిద్ధాంతమును పరిశీలించి చూచినట్లయితే భూమీద వేర్లు లేకుండ చెట్టున్నదనుట ఎంత సత్యమో అంతే సత్యముగనున్నట్లు తెలియుచున్నది.
అట్లే అద్వైత సిద్ధాంతమును పరిశీలించితే భూమి, వేర్లు రెండూ లేకుండానే చెట్టున్నదనుట ఎంత సత్యమో అంతే సత్యమగును.
అనగ రెండు సిద్ధాంతములు అశాస్త్రీయముగనున్నవని, హేతుబద్ధముగా లేవని తెలియుచున్నది.
ఈ రెండు సిద్ధాంతములు అశాస్త్రీయములు, అహేతుకమనుటకు గీతలోని పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగమందు గల 16, 17వ శ్లోకములే ఆధారము. ఈ రెండు శ్లోకములు ద్వైత, అద్వైత సిద్ధాంతముల రెండింటిని ఒక్కవేటుతో కొట్టిపారేయుచున్నవి.
ఈ రెండు శ్లోకములే అసలైన ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతమైన త్రైత సిద్ధాంతమును బోధిస్తున్నవి. ఈ రెండు శ్లోకములేకాక గీత యొక్క సారాంశమంతయు త్రైతము మీదనే బోధింపబడియున్నవి.
కలియుగములో ద్వైత, అద్వైత సిద్ధాంతములు బయటకిరాగా , ద్వాపరయుగ అంత్యములోనే త్రైత సిద్ధాంతము భగవంతుని చేత బోధింపబడి ఉన్నది. అయినప్పటికీ మాయా ప్రభావము చేత త్రైతము అర్థము కాకపోయింది. మాయా ప్రభావము చేతనే ద్వైత, అద్వైతములు బయల్పడినవి.
ఇప్పటికీ ద్వైత, అద్వైత గురుపరంపరలైన మధ్వాచార్య, శంకరాచార్య పీఠములు భూమిమీద గలవు. త్రైతమను పేరుగాని, దానిని బోధించువారుగానీ లేకుండాపోయారు.

ఇట్టి పరిస్థితులలో శ్రీ శ్రీ శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరులు నుండి త్రైత సిద్ధాంతము బయటకి రావడము మన అదృష్టమని తెలియాలి. త్రైతము ప్రకారమే భగవద్గీత, భగవద్గీత ప్రకారమే త్రైతము గలదు.

చేతిలోని మూడు రేఖలు, ఈశ్వర లింగము మీది మూడు రేఖలు, త్రైత సిద్ధాంతమైన 'జీవాత్మ, ఆత్మ పర్మాత్మలను గూర్చే తెల్పుచున్నవి.

భగవద్గీతలోని శ్రీ కృష్ణుని నిజ భావము తెలుసుకొనుటకు ఆ గీతను త్రైత సిద్ధాంత రూపముగా చదువవలెను.
ఈ త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతను చదివిన వారు నిజమైన గీతా జ్ఞానమును తెలిసి, మోక్షకాములు కాగలరు Traita doctrine of the Bhagavad Gita (the first divine sacrosanct holy book)
Author: trimata the teacher, the spiritual Emperor, Author of more than a hundred,
Today, knowledge is religion, the notorious author, traitasiddhanta adikarta
Yogisvarulu prabodhananda Sri Acharya.

Texts, the Bhagavad Gita, in proportion to brahmavidya nurupallu percent is associated with scientific theories.
She has also furnished in the spirit of the Bhagavad Gita, Lord svayamuga, both jivatmalanu galadanu Advaita there is one Lord, are both jivatma Dvaita dada, inch-by-side on their way to the line that rendunu occur.
That implies that they were full of theories right. Manavamatrulaina pramanamuga line with a detailed instructor's dual, Advaita, both theories are rational.
Take a look at the dual concept of the truth that no matter how detailed bhumida cettunnadanuta satyamuganunnatlu occur without roots.
Advaita philosophy as you observe the earth, how much of the truth as the roots satyamagunu cettunnadanuta without both.
Anaga asastriyamuganunnavani two theories, there is no rational occur.
These two theories are unscientific, ahetukamanutaku Gita Purushottam yogamandu access to the 16, 17 slokamule source. These two verses dual, Advaita okkavetuto kottipareyucunnavi two principles.
This is the true spiritual concept of two slokamule traita teaching theory. Traitamu saransamantayu of the line through the two bodhimpabadiyunnavi slokamulekaka.
Kaliyugamulo dual, Advaita bayatakiraga principles, taught by God, is the theory of dvaparayuga antyamulone traita. However, it may not mean traitamu magical effect. By the magical effect of the dual, Advaita bayalpadinavi.
Still the dual, Advaita guruparamparalaina Madhvacharya, Shankaracharya institutions can be on earth. Traitamanu perugani, it lekundapoyaru bodhincuvarugani.

     From these circumstances, Sri Acharya prabodhananda yogisvarulu traita theory came out, we need to know fluke. Traitamu according to the Bhagavad Gita, according to the Bhagavad Gita can traitamu.

The three lines of the hand, heaven and the remaining three lines of gender, traita theory 'jivatma, gurce telpucunnavi parmatmalanu spirit.

Sri Krishna in the Bhagavad Gita makes sense to learn to formally study the form of the theory of traita line.
They know the true sense of reading the Bhagavad Gita Gita this traita theory, be able to moksakamulu

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Thraitha Siddhantha Bhagavadgeetha (Telugu) version 0.0.11 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: org.thraithashakam.bhagavadgeetha.telugu, download Thraitha Siddhantha Bhagavadgeetha (Telugu).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత(పరమ పవిత్ర పరిశుద్ధ ప్రథమ దైవ గ్రంథము)
రచయిత:త్రిమత ఏకైక గురువు , ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్య చక్రవర్తి, శతాధిక గ్రంథకర్త,
ఇందూ జ్ఞాన ధర్మ ప్రదాత, సంచలనాత్మక రచయిత, త్రైతసిద్ధాంత ఆదికర్త
శ్రీ శ్రీ శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరులు.

What are users saying about Thraitha Siddhantha Bhagavadgeetha (Telugu)

M70%
by M####:

The content with in the book is awesome, i just loved it. His explanation for each sloka made me heartfelt and realized a lot.

B70%
by B####:

Chaala chaala bagundi........cheppadaniki maatalu chaalavu...........tq tq tq so much

Q70%
by Q####:

Thank u sooo much

G70%
by G####:

Awesome

S70%
by S####:

Nice

L70%
by L####:

This geeta gives actual meaning of lord krishna what he said . And this bhagavadgeeta clear lot of doubts about god and his path(way)

T70%
by T####:

Excellent..BHAGAVADGITA.ONE CAN UNDERSTAND the real concept of Gita. My all superstitions gone after reading this..its not only old age book its all time book,every human being should read this.

I70%
by I####:

This is the best book among all with clear explanation and easily underastand to everyone It clears all doubts about god and his existence And teaches clear way to reach him

U70%
by U####:

This bhagavadgeeta only gave me clarity and exact meaning to slokas which were preached by GOD.tq. I started living in real

V70%
by V####:

Thraitha Siddhanta BHAGAWATGEETHA is great &most powerful book in spirituality. And this is known as PRADHAMA, PARAMA, PAVITHRA, PARISUDDHA DIVA GRANDHAM in the whole world.

D70%
by D####:

This is the great book in the world in spritual knowledge..it takes great revolution among religions..God is one.. knowledge is power.. Thraitham is correct way to reach god..everybody must read it..excellent

W70%
by W####:

ప్రపంచంలోనే గొప్పదైన దేవుని జ్ఞానము అందరూ చదవండి చాల గొప్పది

Z70%
by Z####:

excellent book in the spirituality.thraitha siddantha bhagavadgeetha is the only gives right god knowledge

A70%
by A####:

தெய்வா ஞானம் என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்க

R70%
by R####:

మోక్షం పొందాలంటే చదివి ఆచరించవలసిన ఒకేఒక భగవద్గీత త్రైతసిధ్దాంత భగవద్గీత

J70%
by J####:

Nenu intha goppa gnaanam marekkada chudaledhu

Y70%
by Y####:

Parama pavitra daiva grandham sampoorna bhavam unnadi.

F70%
by F####:

naa janmaku aatma santhrupti ni pondela chesindi.

C70%
by C####:

Mokshaa Nikki margamu

E70%
by E####:

acharya prabodha nanada yogeesvarulu...

N70%
by N####:

Real rhurth geetha

H70%
by H####:

Best of the best of the world

K70%
by K####:

Jeevatma, atma, paramatma three purushas inside our body, and I am only jeevatma, who is experiencing sorrow or happiness. If I interest on God then I will get wisdom. Otherwise keep on in the cycle of birth and death without having any wisdom. The path to liberation is explained by Swami Prabodhananda is so wonderful, and with true notion of lord Krishna

O70%
by O####:

I came to know that there are three atmas. That is known by only reading this bhagavadgeeta. I am very happy to be on this earth now to know this wisdom . Great divine wisdom with true lord Krishna's notion. I owe a lot to swami prabodhananda yogeeswarula vaariki.

X70%
by X####:

This is grate book tell about human life

W70%
by W####:

Felt the deep essence of Bhagavadgeetha in a schematic & scientific way.. It gives the knowledge of god in a bias free & in a way beyond the religion.. Tq for making this available in app????

Z70%
by Z####:

మతాతీతమైన బోధ త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత. ఈ గీతను తెలుసుకో నీ తలరాతను మార్చుకో.

A70%
by A####:

మనిషి గా పుట్టిన ప్రతిఒక్కరూ చదవాల్సిన ప్రథమ దైవ గ్రంథం చదవండి చదివించండి

R70%
by R####:

నిజమైన శ్రీ కృష్ణుని భావమును తెలిపిన భగవద్గీత

J70%
by J####:

It contains real meaning of Bhagavad-Gita slokas told by our unique God Paramatma

Y70%
by Y####:

The best Bhagavadgeeta that can ever come

F70%
by F####:

గీతను తెలుసుకొని మీ తలరాతను మార్చుకోండి

C70%
by C####:

Na jevithamlo velugu chupina grandam

E70%
by E####:

అందరూ చదవాల్సిన గ్రంధము

N70%
by N####:

Simply understanding so very good

H70%
by H####:

This is osm

K70%
by K####:

Very very good

O70%
by O####:

True spiritual knowledge

X70%
by X####:

This Bhagavadgeeta only, gave me clarity and exact meaning to slokas which were preached by GOD. Tq . I started living in real swadharma after reading this book.

P70%
by P####:

ఇంతవరకు ఉన్న మిగతా అన్ని భగ్వద్గీతలకు పూర్తి విభిన్నముగా ఉంది. ఎటువంటి ధర్మ సందేహాలకు సమాధానం ఇచ్చే విధముగా ఉంది. చిన్న పిల్లలకు కూడ చాలా బాగా అర్ధమయ్యేలా ఉంది.. యోగీశ్వరులవారికి ధన్యవాదాలు.


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
72 users

5

4

3

2

1