AquaMapa - cyfrowe mapy jezior

AquaMapa - cyfrowe mapy jezior Free App

Rated 2.76/5 (29) —  Free Android application by AQUA MAPA

Advertisements

About AquaMapa - cyfrowe mapy jezior

Aplikacja AquaMapa to obecnie najbardziej aktualne mapy batymetryczne polskich jezior serwowane wprost na ekran twojego urządzenia mobilnego. Publikowane w aplikacji mapy (głębokość, rzeźba dna, spadki dna, otoczenie jezior, etc.) tworzone są na podstawie aktualnych i rzeczywistych pomiarów dna jezior wykonywanych za pomocą echosond zamocowanych na łodziach uczestników Programu AquaMapa. Dzięki rosnącej liczbie Uczestników dostarczymy Ci zawsze najbardziej aktualne i zgodne z rzeczywistością dane. Aktualności na temat rozwoju aplikacji oraz zakresu dostępnych danych są publikowane na stronie projektu (http://aquamapa.com/aktualnosci) oraz na profilu AquaMapa na Facebooku (https://www.facebook.com/aquamapa).

Aplikacja AquaMapa zainstalowana na urządzeniu mobilnym ułatwi bezpieczną żeglugę, ostrzeże przed niebezpieczeństwem, wskaże lokalizację na jeziorze, interesujące łowiska i użyteczne miejsca na brzegu. Jeśli masz smartfona lub tablet z systemem Android oraz dostęp do internetu to pobierz aplikację AquaMapa na urządzenie i korzystaj z map w dowolnym miejscu.

Wersja demonstracyjna Aplikacji AquaMapa

Prezentowane wydanie aplikacji stanowi jej wersję demonstracyjną i nie jest w żaden sposób ograniczone funkcjonalnie. Cały czas trwają prace związane z opracowaniem danych batymetrycznych. W przyszłości planowana jest rozbudowa aplikacji o nowe funkcjonalności.

Funkcjonalność aplikacji

Aplikacja mobilna AquaMapa umożliwia:
1. prezentację warstw map: Otoczenie jezior, Rzeźba dna, Izobaty, Spadki oraz danych Open Street Map;
2. wyszukiwanie i wyświetlanie punktów podzielonych wg kategorii: Moje miejsca, Nocleg, Atrakcje, Rekreacja, Infrastruktura, Gastronomia, Usługi, Urzędy;
3. wyświetlanie znaków nawigacyjnych umieszczonych na wodzie oraz informacji o przeszkodach podzielonych wg kategorii: Przeszkoda wynurzona, Przeszkoda zanurzona, Znaki kardynalne, Boje;
4. zapisywanie i edycję własnych punktów zainteresowania w kategorii Moje miejsca;
5. poruszanie się w aplikacji dzięki wykorzystaniu ekranu dotykowego urządzenia (obsługa gestów), wybór skali i zakresu prezentowanych danych
6. wybór jeziora z przewijanej listy dostępnych zbiorników wodnych - wyświetlanie danych dla wybranego akwenu;
7. dostosowanie wyglądu aplikacji do preferencji użytkownika, tj.: definiowanie rozmiaru ikon, czyszczenie pamięci podręcznej cache; wyświetlanie pożądanego zakresu głębokości bezpiecznej dzięki interaktywnemu suwakowi „Głębokość jezior”, wybór parametrów prezentowania sposobu alarmowania o zbliżaniu się do zdefiniowanej granicy głębokości „bezpiecznej”, przez:
• wybór promienia bufora bezpieczeństwa (w metrach), po którego przekroczeniu pojawią się ostrzeżenia (graficzne i/lub dźwiękowe w zależności od zdefiniowanych ustawień),
• aktywacja / dezaktywacja komunikatów graficznych (piktogram alarmu),
• aktywacja / dezaktywacja komunikatów dźwiękowych (sygnał alarmu).
8. śledzenie w czasie rzeczywistym pozycji łodzi poprzez wykorzystanie umieszczonego na niej urządzenia mobilnego z uruchomionym odbiornikiem GPS.

UWAGA: Dokładność wskazań na mapie stanowi informację poglądową i uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych jak również od klasy wykorzystywanych urządzeń.
Aplikacja AquaMapa, udostępniane mapy oraz wszystkie prezentowane oznaczenia służą wyłącznie celom poglądowym. Twórcy aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki jej używania. AquaMapa application is currently the most up to date bathymetric maps of Polish lakes served directly on the screen of your mobile device. Published in the application maps (depth, carving the bottom, the bottom falls, the surrounding lakes, etc.) are created based on the current and actual measurements of the bottom of lakes made using sonar mounted on boats AquaMapa program participants. With the growing number of participants always provide you with the most up to date and consistent with reality data. News about the development of applications and the range of available data are published on the project website (http://aquamapa.com/aktualnosci) and AquaMapa profile on Facebook (https://www.facebook.com/aquamapa).

AquaMapa application installed on the mobile device will facilitate safe navigation, to warn against the danger, indicate the location on the lake, fishery interesting and useful places on the shore. If you have a smartphone or tablet with Android and access to the internet to download the application AquaMapa to the device and use the maps anywhere.

Application Demo version AquaMapa

This release application is its demo version and is not limited in any way functionally. Is ongoing work related to the development of bathymetric data. In the future, we plan to expand the application of new functionality.

Application Functionality

AquaMapa Mobile application enables you to:
1. presentation of map layers: Setting lakes, Sculpture bottom, isolates, and declines to Open Street Map;
2. Search and view points are divided by category: My Places, Accommodation, Travel, Recreation, Infrastructure, Catering Services, Offices;
3. The display of beacons placed on the water, and information about obstacles divided by category: Obstacle uncovered, Obstacle submerged signs cardinal buoys;
4. save and edit their own points of interest in the My Places category;
5. Move the application by using the touch screen (supports gestures), choice of scale and scope of the data presented
6. The choice of the lake from a scrollable list of available bodies of water - displays data for the selected body of water;
7. customize the application to the user's preferences, ie .: the definition of the icon size, clear cache cache; displaying the desired range of safe depth through an interactive slider "The depth of lakes", the choice of parameters showcase how alert you are approaching a defined limit the depth of "safe" by:
• choice safety buffer radius (in meters), beyond which there will be a warning (graphic and / or sound, depending on the defined settings)
• activation / deactivation of graphic messages (alarm pictogram)
• activate / deactivate audio messages (alarm).
8. tracking in real time through the use of boat position placed on the mobile device with the GPS receiver.

NOTE: The accuracy of the map is information of opinion and depends on many external factors as well as the class of the machinery used.
AquaMapa application, available maps and all assays are presented purpose only. Application developers are not responsible for the consequences of its use.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install AquaMapa - cyfrowe mapy jezior version 1.01 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.astripolska.aquamapa_03112015, download AquaMapa - cyfrowe mapy jezior.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
AquaMapa
- przedłużona ważność konta demonstracyjnego do 1 maja 2016;
- nowe opracowania mapowe dla fragmentów jezior: Gil Wielki i Zegrzyńskiego.
Version update AquaMapa - cyfrowe mapy jezior was updated to version 1.01
More downloads  AquaMapa - cyfrowe mapy jezior reached 1 000 - 5 000 downloads

What are users saying about AquaMapa - cyfrowe mapy jezior

B70%
by B####:

Good tool, accurate data!


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.85
29 users

5

4

3

2

1