SMS z Nieba

SMS z Nieba Free App

Rated 4.46/5 (420) —  Free Android application by Materna Communications Sp. z o.o.

Advertisements

About SMS z Nieba

SMS z Nieba to inicjatywa ewangelizacyjna, która funkcjonuje od 01.11.2006 r., kiedy to przez pierwszą z koordynatorek projektu Joannę Mrozik z Białej Podlaskiej, na telefony komórkowe zostały wysłane pierwsze smsy ze Słowem Bożym oraz z myślą świętego. Inicjatorem i pomysłodawcą tego dzieła jest ks. Rafał Jarosiewicz, znany z oryginalnych pomysłów (np. Mobilny konfesjonał, Biblioteka dla zmarłych, Ewangelia na dachach).
Aktualnie wiadomości wysyłane są poprzez aplikację SMS Z NIEBA – do pobrania, za darmo, w Google Play i App Store.
W aplikacji znajdują się 22 grupy tematyczne i każdy użytkownik może sam, z pozycji swojego telefonu, decydować, z których z nich chce otrzymywać treści. Wiadomości przychodzą o wyznaczonych godzinach.

1. Informacje Jezus na Stadionie – godz. 6:00
Wiadomość o nowościach ze strony www.JezusNaStadionie.pl Intencja w jakiej odprawiana jest danego dnia Msza Święta, oraz powiadomienia o nowościach, które pojawiają się na stronie.

2. SMS z Nieba – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie rozważanie do Słowa pisane przez ks. Rafała Jarosiewicza.

3. SMS z Nieba po angielsku/SMS from Heaven in English – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) po angielsku./ Fragment of the Word of God (from readings from the given day) in English.

4. SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – godz. 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

5. Informacje o różnych spotkaniach i wydarzeniach – godz. 9:00
Informacje o wydarzeniach chrześcijańskich, które są organizowane w Polsce i za granicą. Większość informacji z większym opisem, zamieszczamy na stronie www.pozytywnego.pl

6. POP - Przeczytaj, Obejrzyj, Posłuchaj! – godz. 11:00
Informacje o wartościowych filmach, książkach, teledyskach, konferencjach, piosenkach, artykułach, itp.

7. Bóg radzi – godz. 12:00
Ten dział daje podpowiedzi przez Słowo Boże do codziennego wzrastania w wierze.

8. Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00
Pomoc przy codziennej medytacji Słowa Bożego w pytaniach i odpowiedziach.

9. Księgarenka – godz. 14:00
Tutaj możesz kupić wartościowe książki.

10. „Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00
Fragment Słowa Bożego z oryginalnego tłumaczenia.

11. Z Dzienniczka św. s. Faustyny – godz. 15:00
Wybrany fragment z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej.

12. Motywujące refleksje – godz. 15:00
Krótkie przemyślenia, pomocne w wielu momentach życia.

13. Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00
Pismo Święte rozsyłane (po fragmencie), tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez SMS cały Stary i Nowy Testament.

14. Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00
Codziennie wybrana myśl papieża Franciszka.

15. Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00
Informacje i ciekawostki o Bogu i religii z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

16. Konkurs – godz. 18:00
Wiadomości o konkursach z nagrodami (raz w tygodniu).

17. Dowcip od księdza – godz. 18:00
Dowcipy wybierane przez ks. Rafała Jarosiewicza z jego „sucharowym” komentarzem.

18. Biblia po Angielsku/ The Bible in English – godz. 19:00
Fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ Fragment of Holy Bible in English.

19. Rozdajemy za darmo – godz. 20:00
Informacje o rzeczach, które można otrzymać lub oddać za darmo. Ps. Masz do oddania jakąś rzecz lub jakiejś rzeczy potrzebujesz? Napisz co i podaj kontakt na [email protected] - roześlemy taką informację przez aplikację.

20. Ważne sprawy ze świata dotyczące chrześcijan – godz. 21:00
Sms z ważnymi wydarzeniami z kraju i ze świata.

21. Cytaty dla kobiet – godz. 22:00
Wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

22. Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00
Pomocne cytaty dla mężczyzn.

Więcej na smsznieba.pl SMS from Heaven is an initiative of evangelization that operates from 01.11.2006 r., When the first of the coordinators of the project Joanna Mrozik from Biala Podlaska, mobile phones were first sent text messages from the Word of God and in view of the saint. The initiator and originator of this work is the Father. Rafal Jarosiewicz, known for his original ideas (eg. Mobile confessional Library for the dead, the Gospel on the roofs).
Currently, messages are sent through the SMS application from sky - downloadable for free on Google Play and App Store.
The application includes 22 thematic groups and each user can, with the position of your phone, decide which of them want to receive content. Messages come with limited hours.

1. Jesus Stadium - hours. 6:00
The news about the news from www.JezusNaStadionie.pl intention in which it is celebrated the day's Mass, and news alerts that appear on the page.

2. SMS from Heaven - hours. 7:30
Fragment of the Word of God (the readings of the day), according to the saint (selected for a given month) and a brief meditation on the Word written by Fr.. Raphael Jarosiewicz.

3. SMS from Heaven English / SMS from Heaven in Angielski - hours. 7:30
Fragment of the Word of God (the readings of the day) after angielsku./ fragment of the Word of God (from readings from the given day) in Angielski.

4. SMS from Heaven from the Bible interlinear - hours. 7:30
Fragment of the Word of God (the readings of the day) with a Bible interlinear.

5. Information on the various meetings and events - hours. 9:00
Information about Christian events, which are organized in Poland and abroad. Most of the information with more descriptions, we present on www.pozytywnego.pl

6. POP - Read, Watch, Listen! - Hours. 11:00
Information about securities movies, books, music videos, conferences, songs, articles, etc.

7. God is doing - hours. 12:00
This section gives suggestions for the word of God to daily grow in faith.

8. Growing the question - hours. 12:00
Help with daily meditation on the Word of God in questions and answers.

9. Księgarenka - hours. 14:00
Here you can buy valuable books.

10. "Raw" word or scripture interlinear - hours. 15:00
Fragment of the Word of God from the original translation.

11. Diary of St. s. Faustina - hours. 15:00
Selected section of the Diary of St. s. Faustina Kowalska.

12. Motivating reflections - hours. 15:00
Short thoughts, helpful in many moments of his life.

13. The entire Bible by SMS - hours. 15:00
Scripture distributed (after), so that (in a few years) to read the SMS entire Old and New Testament.

14. Thoughts of Pope Francis - hours. 16:00
Daily selected the thought of Pope Francis.

15. A little more about God - hours. 17:00
Information and trivia about God and religion from the Catechism of the Catholic Church.

16. Competition - hours. 18:00
News of contests with prizes (once a week).

17. A joke of a priest - hours. 18:00
Jokes chosen by the Father. Raphael Jarosiewicz with his "sucharowym" commentary.

18. speak English Bible / The Bible in Angielski - hours. 19:00
Scripture passage in angielskim./ Fragment of Holy Bible in Angielski.

19. We are giving away for free - hours. 20:00
Information about the things that you can receive or give away for free. Ps. You have to give some thing or some things you need? Be what and enter the contact for [email protected] - may send this information by the application.

20. Important issues concerning the world of Christians - hours. 21:00
Sms with important events in the country and the world.

21. Quotes for women - hours. 22:00
Valuable quotation touching the topic of femininity.

22. Quotes for men - hours. 22:00
Helpful quotes for men.

More smsznieba.pl

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install SMS z Nieba version 1.2.7 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.com.materna.muam.smsznieba, download SMS z Nieba.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
- poprawiono wyświetlanie długich linków
Version update SMS z Nieba was updated to version 1.2.7
More downloads  SMS z Nieba reached 10 000 - 50 000 downloads
Version update SMS z Nieba was updated to version 1.1.5-rc2

What are users saying about SMS z Nieba

D70%
by D####:

Jaki jest format poprawnego nr tel? Jestem w UK i wpisując z nr kierunkowym 0044 lub 044 lub bez niego tylko sam.numer pojawia się uwaga "podaj poprawny numer"i rejestracja nieudana. Dziękuję za odpowiedz

U70%
by U####:

Aplikacja wyłącza się w 9/10 przypadkach pierwszego uruchamiania. Dopiero za drugim razem się poprawnie odpala.

I70%
by I####:

Aplikacja jest bardzo dobra, a teksty w niej są bardzo mądre. Ale można by było dodać foldery, ktore segregowałyby sms :)

E70%
by E####:

Aplikacja jest bardzo dobra, a teksty w niej są bardzo mądre. Ale można by było dodać foldery, ktore segregowałyby sms :)

I70%
by I####:

Świetna aplikacja. Polecam


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
420 users

5

4

3

2

1