Pomocnik Elektryka (Unreleased)

Pomocnik Elektryka (Unreleased) Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by ECOLUTIONS

Advertisements

About Pomocnik Elektryka (Unreleased)

Aplikacja dla użytkowników systemu Android, pomocna w pracy oraz w szkole jako pomoc w nauce lub w praktyce do sprawdzenia wybranych wielkości elektrycznych. Pragnę aby program służył jako kalkulator elektryka.

Dzięki aplikacji:
- poznasz podstawy teoretyczne Elektrotechniki:
- wykonasz podstawowe obliczenia wielkości elektrycznych:
- poznasz ile Cię kosztuje praca urządzenia elektrycznego (dzienna, 30-dniowa, roczna),
- zobaczysz tabelę wielokrotności i podwielokrotności,
- poznasz podstawowe wielkości i jednostki elektryczne,
- dołączysz do społeczności elektryków i elektroników i uzyskasz fachową pomoc.

Funkcje które są już dostępne w aplikacji:
- podstawy teoretyczne: wzory na pracę, moc, prąd,
- obliczenie rezystancji, napięcia oraz prądu (prawo Ohma),
- obliczenie mocy czynnej prądu stałego,
- koszt zużycia energii elektrycznej,
- obciążalność prądowa oraz spadek napięcia w przewodach,
- diagram do obliczeń wartości mocy P, napięcia U, prądu elektrycznego I oraz rezystancji R,
- moc czynna w układzie trójfazowym,
- obliczenie wartości prądu z mocy czynnej w układzie trójfazowym,
- spadek napięcia dla prądu stałego,
- spadek napięcia dla prądu przemiennego jednofazowego,
- spadek napięcia dla prądu przemiennego trójfazowego.


Aplikacja może być użyteczna podczas codziennej pracy!
Zapraszam do korzystania z aplikacji.


UWAGA!
Aplikacja jest w fazie rozwoju a to oznacza częste aktualizacje.


APLIKACJA MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY MERYTORYCZNE. AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM RÓWNIEŻ SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE POLEGAJĄCE NA USZKODZENIU CIAŁA LUB ROZSTROJU ZDROWIA, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DANYCH LUB INNE SZKODY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PROGRAMU.
PAMIĘTAJ! PRACA POD NAPIĘCIEM JEST SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA!
PRACE POD NAPIĘCIEM MOGĄ WYKONYWAĆ OSOBY KTÓRE SĄ PRZESZKOLENI I MAJĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA!

Chcesz być na bieżąco? A może chciałbyś zaproponować zmianę?
Porozmawiaj z grupą innych elektryków lub studentów Elektroniki, Elektrotechniki:
Dołącz do społeczności w Google+
http://plus.google.com/communities/118329485229427863477

Jeśli odnalazłeś błąd. Skontaktuj się ze mną!

ZACHĘCAM DO OCENY APLIKACJI. The application for Android users, helpful at work and in school as a learning aid or practice to check the selected electrical values. I want the program to serve as a calculator electrician.

Thanks to the application:
- you know the theoretical basis of Electrical Engineering:
- calculation of the basic version electrical features:
- you know how much work it costs an electrical device (daily, 30-day, annual)
- you see table of multiples and submultiples
- know the basic size and electrical units,
- join the community electricians and electronics and get professional help.

Features that are already available in the application:
- theoretical: patterns of work, power, electricity,
- calculation of resistance, voltage and current (Ohm's law)
- calculating active power current,
- the cost of electricity consumption,
- current carrying capacity and voltage drop in the lines,
- diagram for the calculation of the power values ​​P, voltage U, current I, and the electrical resistance R
- active power in three-phase system,
- calculating the current value of the active power in the three-phase system,
- voltage drop for DC.
- voltage drop for AC single phase,
- voltage drop for the three-phase alternating current.


The application can be useful in your daily work!
Feel free to use the application.


WARNING!
The application is under development and this means frequent updates.


APPLICATION MAY CONTAIN ERRORS MERITS. AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING DIRECT OR INDIRECT DAMAGE relying on the body or health, DAMAGES FOR LOSS OF DATA OR OTHER DAMAGES pecuniary, INCURRED BY YOU OR ANY THIRD PARTY IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PROGRAM.
REMEMBER! WORKING LIVE IS ESPECIALLY DANGEROUS!
WORK PERFORMED LIVE MAY PERSONS WHO ARE TRAINED AND COMPETENT TO!

You want to know more? Or maybe you would like to propose an amendment?
Talk with a group of other students or electricians Electronics, Electrical Engineering:
Join the community on Google+
http://plus.google.com/communities/118329485229427863477

If you have found a mistake. Contact me!

It calls for assessing APPLICATION.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Pomocnik Elektryka (Unreleased) version on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.ecolutions.pomocnikelektryka, download Pomocnik Elektryka (Unreleased).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Aktualizacja z dnia 12.09.2017:
1.0007 Problem z intent naprawiony. W menu teraz jest jedna ikona prowadząca do Splasha.
1.0006 Dodana Tabela wielokrotności oraz podwielokrotności
1.0005 Poprawa nazwy aplikacji.
1.0004 Dodane informacje o niedostępności funkcji i prace estetyczne.

Oh snap! No comments are available for Pomocnik Elektryka (Unreleased) at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1