Polskie Marki

Polskie Marki Free App

Rated 4.43/5 (96) —  Free Android application by Green Dart Media

About Polskie Marki

Czy Ty także idąc robiąc zakupy zastanawiasz się czy dany produkt został wytworzony w Polsce? Albo zakładając konto w banku wcześniej sprawdzasz do kogo on tak naprawdę należy. Być może też gubisz się już w fali przejęć i zalewie nowych marek. Jeśli choć jeden z tych warunków opisuje Ciebie to powinieneś pobrać tą aplikację.

Aplikacja - Po co powstała?

Polskie Marki gwarantują Ci brak pomyłek w kwestii polskości marek i firm. Dzięki niej żadna polsko brzmiąca nazwa, która w rzeczywistości reprezentuje obcy kapitał już więcej Cię nie oszuka.

Narzędzie to powstało z myślą o patriotach ekonomicznych. Ludziach, dla których nie jest obojętne gdzie trafiają ich pieniądze i gospodarki, których krajów zasilają. Aplikacja Polskie Marki trafiając do jak najszerszego grona odbiorców może przyczynić się do zatrzymania odpływu kapitału z Polski, co realnie przełoży się na wyższy wzrost gospodarczy, zmniejszenie deficytu budżetowego, a w dłuższej perspektywie także wzrost wynagrodzeń i ogólnego dobrobytu wszystkich Polaków.

Aplikacja - Jak działa?

Polskie Marki są prostą w użyciu wyszukiwarką, korzystającą z zasobów serwisu WspieramRozwoj.pl. Jedyne co musimy zrobić, aby z niej skorzystać to wpisać fragment nazwy poszukiwanego produktu lub nazwy przedsiębiorstwa. Wbudowany moduł podpowiedzi wyświetli pasujące warianty już w trakcie wpisywania. Możemy z nich skorzystać od razu, jeśli interesuje nas konkretny wynik. Jeśli nie to pozostaje nam wciśnięcie przycisku "Szukaj" i przegląd wyników.

Wyniki wyszukiwania przedstawione są w formie listy, która pokazuje nam od razu:
- Kraj pochodzenia kapitału firmy (właściciela marki)
- Czy dana firma zatrudnia ludzi w Polsce? (lub czy dana marka jest w Polsce wytwarzana)
- Czy dana firma posiada i w jakim stopniu polski kapitał? (lub właściciel marki)
- Prosty wynik, który określa czy dana firma/marka wspiera rozwój Polski, zapewnia miejsca pracy czy w żadnym stopniu tego nie robi.
Wytłumaczenie symboli użytych w aplikacji znajduje się w dziale Informacje.

Ograniczenia aplikacji

Największym ograniczeniem aplikacji jest jej baza danych. Obecnie zawiera informacje o prawie 5 000 marek i firm. Wartości te rosną z każdym tygodniem, jednak jesteśmy świadomi jak wiele nam jeszcze brakuje do pełni szczęścia.

Are you also going while shopping wondering whether a product was manufactured in Poland? Or creating an account in the bank before checking to whom it really belongs. Perhaps you also lose already in a wave of acquisitions and the flood of new brands. If one of these conditions describe you then you should download this application.

Application - Why was it created?

Polish Brands guarantee you no confusion on the issue of Polish brands and companies. Thanks to it, no Polish sounding name, which in fact represents no more foreign capital you can not cheat.

This tool was designed for economic patriots. People for whom it is not indifferent to where their money goes and economy in which countries supply. Polish Brands Applications hitting to the widest possible audience can help to stop the outflow of capital from Polish, which actually translate into higher economic growth, reducing the budget deficit in the long term as wage growth and overall well-being of all Americans.

Application - How does it work?

Polish Brands are easy-to-use search engine that uses WspieramRozwoj.pl service resources. The only thing we have to do to use it is to enter a part of the name or names of looking for the company. The built-in display prompts matching variants already while typing. We can use them right away if you are interested in a specific outcome. If not, we are left holding the "Search" and review the results.

Search results are presented in the form of a list that shows us once:
- Country of origin of the capital of the company (brand owner)
- Does the company employs people in Poland? (Or whether the brand is produced in Poland)
- Does the company have and to what extent the Polish capital? (Or the owner of the brand)
- Simple result that determines whether a company / brand supports the development of Polish, provides jobs, or in any way does not.
The explanation of the symbols used in the application is in the Information section.

Restrictions on application

The biggest limitation of the application is its database. Currently it contains information on nearly 5 000 brands and companies. These values ​​are growing every week, but we are aware of how much we are still lacking for complete happiness.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Polskie Marki version 0.0.2 on your Android device!
APK Size: 2.1 MB, downloaded 1,000+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.greendart.polskiemarki, download Polskie Marki.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3.3+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.45
96 users

5

4

3

2

1