Stereoscopic Image Calculator

Stereoscopic Image Calculator Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Open-RnD

Advertisements

About Stereoscopic Image Calculator

Stereoskopia 3D to rewolucyjne narzędzie w rękach filmowców, otwierające nową erę technik
filmowych. Ten szczodry dar nowych technologii dla przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych
jest nadal mocno niedopracowany, nakłada ograniczenia techniczne, które przesuwają ciężar uwagi
twórców z aspektów artystycznych na mechaniczne. Zakłóca to nie tylko proces twórczy, ale prowadzi
też do poważnych przesunięć i opóźnień, często przedłuża okres przygotowawczy, powoduje przestoje
w okresie produkcyjnym, a tym samym w znaczący sposób zwiększa koszty filmu.
Rejestrację stereoskopowego obrazu 3D umożliwia rig, inaczej zwany jarzmem stereoskopowym –
urządzenie, do którego mocowane są dwie kamery, każda wyposażona w obiektyw. Złożony proces
synchronizacji tych kamer (baza stereoskopowa, konwergencja) oraz pracy ich obiektywów (ogniskowe w zoomach, ostrość, przysłona) jest kluczowy dla osiągnięcia poprawnego efektu 3D. Niestety, istniejące na światowym rynku rozwiązania dla osprzętu 3D są często niekompletne i
niekomplementarne. Brak uporządkowanej wiedzy i wynikająca z tego konieczność empirycznego doboru poszczególnych elementów osprzętu jak i odpowiednich parametrów związanych z tym osprzętem prowadzi do generowania kosztów. Niezbędny jest stały nadzór nad pracą rozbudowanego zestawu osprzętu do filmowania oraz jego nastawami. Proces pracy operatorów jest bardzo uciążliwy i nieefektywny w stosunku do powszechnego i tradycyjnego dzisiaj filmowania w technice 2D.

Aplikacja ROS3D Stereoscopic Image Calculator to narzędzie, które powstało w ramach projektu "Rejestracja obrazu stereoskopowe", w którym to zagadnienia związane z rejestracją obrazu 3D zostały poddane automatyzacji i systematyzacji.

Aplikacja ROS3D Stereoscopic Image Calculator umożliwia między innymi:
* wyliczenie wartości parametrów obrazu stereoskopowego (pole widzenia, paralaksa, głębia ostrości, konwergencja, itp.),
* przeprowadzenie symulacji parametrów związanych z daną sceną,
* wyświetleni podglądu obrazu z analizatora obrazu będącego częścią systemu ROS3D,
* zapamiętywanie parametrów związanych ze sceną (wyliczonych ręcznie lub pozyskanych automatycznie z zestawu), a następnie automatyczne wczytanie ich do zestawu systemu ROS3D.

Aplikacja ROS3D Stereoscopic Image Calculator może być wykorzystana również przez domowych twórców filmów stereoskopowych, bez konieczności zakupu całego zestawu systemu ROS3D, do wyliczenia odpowiednich parametrów sceny stereoskopowej.

Aplikacja ROS3D Stereoscopic Image Calculator została zrealizowana w ramach projektu pt. „Rejestracja obrazu stereoskopowego” nr Umowy z NCBR: UOD-DEM-1-023/001 realizowany w ramach Przedsięwzięcia pt. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stereoscopic 3D is a revolutionary tool in the hands of filmmakers, opening a new era of techniques
film. This generous gift of new technologies for the cultural industries and creative industries
It is still heavily underdeveloped, imposes technical limitations that shift the burden comments
creators of artistic aspects of mechanical. This not only interferes with the creative process, but leads
Also to serious shifts and delays, often prolongs the preparatory period, causing downtime
during production, thereby significantly increasing the cost of the film.
Registration stereoscopic 3D enables rig, otherwise known as stereoscopic yoke -
the device to which they are attached two cameras, each equipped with a lens. The complex process
synchronization of these cameras (stereoscopic base, convergence) and the work of their lenses (focal zoomach, focus, aperture) is essential for achieving the proper 3D effect. Unfortunately, existing solutions in the global market for 3D hardware are often incomplete and
non-complementary. Lack of organized knowledge and the consequent need for empirical selection of individual pieces of equipment as well as the relevant parameters associated with this attachment leads to the generation costs. It is essential that constant supervision over the work of a comprehensive set of accessories for filming and its settings. Operators work process is very cumbersome and inefficient in relation to the universal and the traditional day of filming in 2D.

The application ROS3D Stereoscopic Image Calculator is a tool that was created under the project "Registration stereoscopic image", in which issues related to the registration of the 3D image have been subjected to automation and systematization.

The application ROS3D Stereoscopic Image Calculator allows, among other things:
* Calculation of stereoscopic image parameters (field of view, parallax, depth of field, convergence, etc.)
* Simulate the parameters associated with the scene,
* Preview your image with an image analyzer which is part of the system ROS3D,
* Storing parameters associated with the scene (calculated manually or automatically acquired from the set), and then automatically loads them into a set of ROS3D system.

The application ROS3D Stereoscopic Image Calculator can also be used by home stereoscopic filmmakers without having to buy the whole set ROS3D system, to calculate the appropriate parameters of stereoscopic scene.

The application ROS3D Stereoscopic Image Calculator has been realized within the project Fri. "Registration stereoscopic images" no Agreement with NRDC: DPA-DEM-1-023 / 001 projects implemented under Fri. Support for research and development in scale demonstration demonstrator +, funded by the National Centre for Research and Development and the European Union under the European Regional Development Fund.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Stereoscopic Image Calculator version 1.0.4 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.openrnd.ros3d, download Stereoscopic Image Calculator.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Stereoscopic Image Calculator was updated to version 1.0.4
More downloads  Stereoscopic Image Calculator reached 10 - 50 downloads

Oh snap! No comments are available for Stereoscopic Image Calculator at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1