Dzieci w Sieci

Dzieci w Sieci Free App

Rated 3.20/5 (15) —  Free Android application by T-Mobile Polska S.A.

Advertisements

About Dzieci w Sieci

Chroń swoje dziecko w Internecie w sieci mobilnej oraz wifi.

Firma T-Mobile stworzyła usługę, która wspiera Cię w ochronie Twojego dziecka przed dostępem do nieodpowiednich treści w Internecie.

Aplikacja Dzieci w Sieci to takie „centrum dowodzenia”, z poziomu którego możesz określić , do których stron i aplikacji Twoje dziecko może mieć dostęp, a do których nie powinno. Aplikacja w pierwszym kroku podpowiada Ci przykładowe ustawienia, a Ty sam możesz zdecydować, czy pasują do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Dzięki tej usłudze Twoje dziecko zyskuje dostęp do treści odpowiednich dla jego wieku, przez co Internet stanie się przyjaznym i bezpiecznym źródłem wiedzy i rozrywki.

PAMIĘTAJ: ZAWSZE najpierw porozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach, które mogą na nie czekać w Internecie. Żadne zabezpieczenia nie są tak skuteczne jak rozmowa. Dziecko powinno wiedzieć, że ta usługa działa dla jego dobra.

Dlaczego Dzieci w Sieci?
- Zyskujesz pewność, że Twoje dziecko przebywa w świecie bezpiecznego Internetu bez dostępu do nieodpowiednich treści
- Możesz dostosować działanie usługi do potrzeb Twoich i Twojego dziecka
- Jedna aktywna usługa chroni dwoje dzieci

FUNKCJE:
• Bezpieczne wyszukiwanie w Internecie i przeglądanie stron www.
• Zdalne zarządzanie ustawieniami z poziomu aplikacji lub strony www.dzieciwsieci.t-mobile.pl/panel
• Podgląd historii odmowy dostępu do stron zdefiniowanych jako nieodpowiednie dla dziecka
• Możliwość dopasowania indywidualnych ustawień dla każdego dziecka osobno zarówno z poziomu aplikacji jak i strony www dzieciwsieci.t-mobile.pl/panel :
o wiek dziecka
o umożliwienie lub zablokowanie dostępu do Internetu i określonych aplikacji na stałe lub w wyznaczonych godzinach, osobno dla każdego dnia
• Możliwość wejścia na zablokowaną stronę lub do zablokowanej aplikacji wyłącznie po uzyskaniu zdalnej akceptacji rodzica
• Dwoje dzieci objętych opieką w ramach usługi Dzieci w Sieci
• Usługa działa w sieci komórkowej T-Mobile dzięki aplikacji zainstalowanej na telefonie rodzica
• Dodatkowo możesz chronić dziecko w sieciach Wi-Fi (prywatnych i publicznych) oraz w roamingu instalując na jego telefonie darmową aplikację Dzieci w Sieci Extra.

Instalacja aplikacji Dzieci w Sieci:
• Pobierz aplikację Dzieci w Sieci ze sklepu Google Play
• Otwórz i aktywuj aplikację
• Dodaj numer telefonu dziecka i postępuj zgodnie z komunikatami.
• Twoje dziecko jest już chronione.

Usługa Dzieci w Sieci dostępna jest tylko dla klientów usług abonamentowych T-Mobile (rodzic), dziecko natomiast może posiadać zarówno telefon na kartę, jak i mix lub abonament. Protect your child on the Internet in a mobile network and wifi.

The company T-Mobile has created a service that supports you in protecting your child from accessing inappropriate content on the Internet.
 
Children on the Web application is a "command center", from which you can determine which websites and applications your child may have access and which should not. The application in the first step tells you a sample settings, and you alone can decide if they fit your needs and expectations.

With this service, your child gains access to content suitable for his age, making Internet will become a friendly and safe source of knowledge and entertainment.

REMEMBER: Always talk with your child about the dangers that can not wait for the Internet. No security is not as effective as talking. The child should know that this service works for his own good.

Why Kids on the Net?
- You gain confidence that your child is safe in the Internet world without access to inappropriate content
- You can customize the operation of services to meet the needs of you and your child
- One-on service protects two children

FEATURES:
• Safe Search the Internet and web browsing.
• Remote Management settings from within the application or web www.dzieciwsieci.t-mobile.pl/panel
• View the history of denial of access to sites defined as inappropriate for a child
• The ability to adjust individual settings for each child separately from both the application and the website dzieciwsieci.t-mobile.pl/panel:
about the age of the child
to allow or block access to the Internet and to specific applications permanently or at scheduled times, separately for each day
• The ability to enter the blocked site or a blocked application only after obtaining the approval of a parent remote
• Two children in care under the Children Services Network
• The service operates in the mobile network of T-Mobile through applications installed on your parent
• Additionally, you can protect your child in Wi-Fi networks (private and public) and roaming on his phone by installing the free app Children on the Web Extra.

Installing the application Kids on the Net:
• Download the app Children on the Web with the Google Play store
• Open and activate the application
• Add phone number of the child and follow the prompts.
• Your child is already protected.

Children on the Web service is available only to customers subscription services T-Mobile (parent), the child while it may have both a phone card, and mix or subscription.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Dzieci w Sieci version 1.5.1 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.tmobile.dzieciwsieci, download Dzieci w Sieci.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Aktualizacja zawiera poprawki drobnych błędów
Version update Dzieci w Sieci was updated to version 1.5.1
More downloads  Dzieci w Sieci reached 1 000 - 5 000 downloads
More downloads  Dzieci w Sieci reached 500 - 1 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Dzieci w Sieci at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.25
15 users

5

4

3

2

1