SGB NFC

SGB NFC Free App

Rated 2.28/5 (18) —  Free Android application by SGB-Bank S.A.

Advertisements

About SGB NFC

Dzięki aplikacji SGB NFC masz możliwość dokonywania płatności kartą SGB za pomocą telefonu NFC w Orange.

Klienci Spółdzielczej Grupy Bankowej, posiadający telefon z funkcją NFC w sieci Orange wspierający usługę NFC Pass, mają możliwość otrzymania karty debetowej SGB MasterCard Debit NFC wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego klienta. Aktualną listę telefonów wspierających usługę NFC Pass znaleźć można na stronie www.orange.pl/nfc.

Wystarczy pobrać aplikację SGB NFC na swój telefon i zamówić w swoim Banku Spółdzielczej Grupy Bankowej kartę SGB MasterCard Debit NFC. Karta zostanie zainstalowana w placówce banku. W momencie instalacji karty telefon musi być włączony, zalogowany do sieci operatora i musi posiadać włączoną transmisję danych (nie WiFi). Gdy wizerunek karty będzie widoczny w aplikacji SGB NFC można już dokonywać transakcji we wszystkich punktach akceptujących transakcje zbliżeniowe w technologii PayPass.

Aby dokonać płatności niezbędne jest włączenie komunikacji NFC w telefonie. Karta SGB MasterCard Debit NFC umożliwia dokonywanie szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych w kraju i za granicą - poprzez zbliżenie telefonu do terminala wyposażonego w czytnik do kart bezstykowych, oznaczonego logo MasterCard:
• do kwoty 50 zł – bez PIN,
• powyżej kwoty 50 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN otrzymanym w placówce banku.

Pozostałe funkcjonalności aplikacji:
• Możliwość ustawienia karty domyślnej – „Szybka płatność” – bez konieczności każdorazowego uruchamiania aplikacji i wyboru karty do wykonania konkretnej transakcji
• Informacje o kartach
• Kontakt

Wymagania techniczne:
• Telefon z funkcją NFC w sieci Orange, wspierający usługę NFC Pass (Aktualną listę telefonów wspierających usługę NFC Pass znaleźć można na stronie www.orange.pl/nfc)
• Zainstalowana aplikacja NFC Pass
• Karta SIM wydana przez Orange – karta z funkcją NFC
• System Android w wersji 4.1.2 lub wyższej
• W momencie instalacji karty płatniczej w oddziale banku dostęp do transmisji danych w telefonie (nie WiFi)

With this application, you have the option of SGB NFC payment card SGB using a mobile NFC Orange.

Customers Cooperative Banking Group, holding the phone with the function of NFC at Orange network supports NFC Pass service, you have the opportunity to receive a debit card SGB MasterCard Debit NFC issued to checking account customers. The current list of phones supporting NFC Pass service can be found at www.orange.pl/nfc.

Simply download the App SGB NFC on your phone and order in their Bank Co-operative Banking Group SGB MasterCard Debit card NFC. The card will be installed at the bank. At the time of the installation of your phone must be switched, logged on to the network operator and must have enabled the transmission of data (not WiFi). When the card image will be visible in the application of the SGB NFC transactions can be carried out at all points accepting contactless transactions in PayPass technology.

To make a payment, it is necessary to include NFC in your phone. MasterCard Debit card SGB NFC allows you to make quick, comfortable and modern contactless payments in the country and abroad - through the convergence of mobile terminal equipped with a reader for contactless cards, marked with MasterCard logo:
• up to 50 zł - without a PIN,
• above the amount of 50 zł - necessary to confirm the PIN number received at the bank.

Other functionality of the application:
• Ability to set default tab - "Quick Payment" - without entering the application and choose the card to perform specific transactions
• Information on the cards
• Contact

Technical requirements:
• Phone with NFC feature on the Orange network, supporting service NFC Pass (current list of phones supporting NFC Pass service can be found at www.orange.pl/nfc)
• Installed application NFC Pass
• The SIM card issued by Orange - the card with the function of NFC
• Android version 4.1.2 or higher
• At the time of installation of a payment card in a bank branch to access data in the phone (not WiFi)

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install SGB NFC version 1.0.41 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: pl.upaid.nfcwallet.sgb, download SGB NFC.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  SGB NFC reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for SGB NFC at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
2.35
18 users

5

4

3

2

1