SGB NFC

SGB NFC Free App

Rated 4.80/5 (5) —  Free Android application by SGB-Bank S.A.

About SGB NFC

Dzięki aplikacji SGB NFC masz możliwość dokonywania płatności kartą SGB za pomocą telefonu NFC w Orange.

Klienci Spółdzielczej Grupy Bankowej, posiadający telefon z funkcją NFC w sieci Orange wspierający usługę NFC Pass, mają możliwość otrzymania karty debetowej SGB MasterCard Debit NFC wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego klienta. Aktualną listę telefonów wspierających usługę NFC Pass znaleźć można na stronie www.orange.pl/nfc.

Wystarczy pobrać aplikację SGB NFC na swój telefon i zamówić w swoim Banku Spółdzielczej Grupy Bankowej kartę SGB MasterCard Debit NFC. Karta zostanie zainstalowana w placówce banku. W momencie instalacji karty telefon musi być włączony, zalogowany do sieci operatora i musi posiadać włączoną transmisję danych (nie WiFi). Gdy wizerunek karty będzie widoczny w aplikacji SGB NFC można już dokonywać transakcji we wszystkich punktach akceptujących transakcje zbliżeniowe w technologii PayPass.

Aby dokonać płatności niezbędne jest włączenie komunikacji NFC w telefonie. Karta SGB MasterCard Debit NFC umożliwia dokonywanie szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych w kraju i za granicą - poprzez zbliżenie telefonu do terminala wyposażonego w czytnik do kart bezstykowych, oznaczonego logo MasterCard:
• do kwoty 50 zł – bez PIN,
• powyżej kwoty 50 zł – konieczne potwierdzenie numerem PIN otrzymanym w placówce banku.

Pozostałe funkcjonalności aplikacji:
• Możliwość ustawienia karty domyślnej – „Szybka płatność” – bez konieczności każdorazowego uruchamiania aplikacji i wyboru karty do wykonania konkretnej transakcji
• Informacje o kartach
• Kontakt

Wymagania techniczne:
• Telefon z funkcją NFC w sieci Orange, wspierający usługę NFC Pass (Aktualną listę telefonów wspierających usługę NFC Pass znaleźć można na stronie www.orange.pl/nfc)
• Zainstalowana aplikacja NFC Pass
• Karta SIM wydana przez Orange – karta z funkcją NFC
• System Android w wersji 4.1.2 lub wyższej
• W momencie instalacji karty płatniczej w oddziale banku dostęp do transmisji danych w telefonie (nie WiFi)

With this application, you have the option of SGB NFC payment is made by SGB using a mobile NFC in Orange.

Customers Cooperative Banking Group, holding the phone with NFC feature on the Orange network service that supports NFC Pass, have the opportunity to receive a debit card SGB NFC Debit MasterCard issued to checking account customers. The current list of phones supporting NFC Pass service can be found at www.orange.pl/nfc.

Simply download the App SGB NFC on your phone and order in their Co-operative Banking Group, Bank of SGB MasterCard Debit card NFC. The card will be installed at the bank. When installing the card, the phone must be switched on, logged on to the network operator, and must have data transmission enabled (not WiFi). When the card image will be visible in the application of the SGB NFC transactions can be carried out in all points accepting contactless transactions PayPass.

To make a payment, it is necessary to include NFC in your phone. MasterCard Debit card SGB NFC allows you to make quick, comfortable and modern contactless payments in the country and abroad - through the convergence of mobile terminal equipped with a contactless card reader, marked the MasterCard logo:
• up to 50 zł - without a PIN,
• excess of the amount of 50 zł - need to confirm the PIN number received at the bank.

Other functionality of the application:
• Ability to set the default tab - "Quick Payment" - without entering the card application and selection to perform a specific transaction
• Information on cards
• Contact

Technical requirements:
• NFC enabled phone on the Orange network, supporting NFC service Pass (current list of phones supporting NFC Pass service can be found at www.orange.pl/nfc)
• The installed application NFC Pass
• The SIM card issued by Orange - the card with the function of NFC
• Android version 4.1.2 or higher
• When installing your credit card at the branch access to data in the phone (not WiFi)

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install SGB NFC version 1.0.41 on your Android device!
APK Size: 1.4 MB, downloaded 500+ times, content rating: Not rated
Android package: pl.upaid.nfcwallet.sgb, download SGB NFC.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.85
5 users

5

4

3

2

1