ASYSTENT GOTOWANIA na żywo

ASYSTENT GOTOWANIA na żywo Free App

Rated 3.00/5 (2) —  Free Android application by POLIMAN.pro

About ASYSTENT GOTOWANIA na żywo

Asystent gotuje z Tobą w realnym czasie. Możesz go mieć zawsze ze sobą – w kuchni czy na grillu. To inteligentna aplikacja porozumiewająca się z użytkownikiem – wydaje komunikaty i słucha Twoich poleceń a następnie je wykonuje. Nie wiesz jak ugotować zupę, usmażyć steka? Od dziś nie musisz już korzystać z książek kulinarnych, dzięki wykorzystaniu aplikacji Asystenta Gotowania wystarczy Ci smartphone z połączeniem do internetu, a co najważniejsze obsługa Asystenta Gotowania jest możliwa bez użycia rąk, które oczywiście przydadzą się do pracy w kuchni. Po uruchomieniu aplikacji wystarczy wybrać opcję obsługi głosowej i od tego momentu wystarczy, że mówisz do Asystenta, pytasz go w jaki sposób coś ugotować, a on prowadzi Cię krok po kroku przygotowując z Tobą wybrany przez Ciebie przepis.

Po pobraniu aplikacji w menu masz dostęp do listy przepisów. Możesz korzystać z przepisów rekomendowanych, czyli takich, które zostały najlepiej ocenione przez użytkowników platformy kulinarnej www.cooknastic.pl. Jeśli jakiś przepis Ci się spodoba możesz go dodać do zakładki ulubione, aby zawsze móc go szybko odszukać. Możesz też stworzyć swój przepis, korzystając z aplikacji Kreatora Przepisów, znajdującego się na platformie www.cooknastic.pl i korzystać z niego w aplikacji Asystenta Gotowania, co więcej, jeśli inni użytkownicy polubią Twój przepis może on stać się popularny i pojawić się na liście rekomendowanych przepisów, dzięki czemu zdobędziesz dodatkowe punkty, które możesz wymienić na nagrody.

Dbasz o linie, stosujesz dietę i chcesz gotować zdrowo? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie – z Asystentem Gotowania możesz gotować przepisy proponowane przez naszą drugą aplikację – Trenera Zmiany Nawyków Żywieniowych, wystarczy, że w menu wejdziesz w odpowiednią zakładkę

Chcesz ugotować przepis z produktów, które aktualnie masz w lodówce? Na to również mamy rozwiązanie – z Asystentem Gotowania możesz ugotować przepis, który zaproponuje nasza dodatkowa aplikacja Magicznego Rondla, w której wybierasz produkty, które posiadasz w danym dniu, dzięki temu nic się nie zmarnuje, zaoszczędzisz w swoim budżecie, a w dodatku ugotujesz pyszne danie z pomysłem!

Z Asystentem Gotowania gotuje się bezstresowo! Asystent przeprowadzi Cię przez przepis od listy produktów, poprzez wybór odpowiednich narzędzi kuchennych, aż do podania dania na talerz! Asystent odmierza czas od momentu, kiedy go o to poprosisz, czeka aż wykonasz wszystkie czynności w danym kroku, jednym słowem Asystent pracuje razem z Tobą w kuchni, dla Ciebie i Twoim tempem.

Dodatkowo Asystent posiada wbudowany zasób informacji na temat produktów spożywczych, więc w międzyczasie podczas wykonywania dłuższych czynności w kuchni, np. podczas obierania ziemniaków zawsze możesz go zapytać o dany produkt i posłuchać ciekawych informacji.

Asystent stanowi najnowocześniejszą formę aplikacji mobilnych, a Cooknastic.pl jest pierwszą platformą kulinarną, która proponuje Ci consulting kuchenny na żywo i własnego Asystenta Gotowania!

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi, umieszczoną w nawigacji głównej aplikacji. Assistant cooks with you in real time. You can have it always with you - in the kitchen or on the grill. This smart application communicating with the user - it seems the messages and listen to your commands and executes them. You do not know how to cook soup, fry the steak? From today you do not have to use culinary books, through the use of application Cooking Assistant, all you need a smartphone with a connection to the Internet, and most importantly service assistant cooking is possible without hands, which of course useful to work in the kitchen. When you start, you simply select voice control and from then on, just that you speak to the assistant, ask him how to cook something, and he leads you step by step to prepare with you your chosen recipe.

After downloading the application menu, you have access to a list of rules. You can benefit from the provisions recommended, ie those that are top rated by users www.cooknastic.pl culinary platform. If a recipe you like, you can add it to your favorite bookmarks, to always be able to find it quickly. You can also create your recipe using the Rules Wizard application, located on the platform www.cooknastic.pl and use it in applications Cooking Assistant, what more if other users will like your recipe can become popular and appear on the list of recommended regulations, so that you get extra points that you can redeem for prizes.

You care about lines, dieting and want to cook healthily? We have the ideal solution for you - Assistant Cooking can cook the rules proposed by our second application - Trainer change in eating habits, it is sufficient that the menu will enter in the appropriate tab

Do you want to cook the recipe of the products that you currently have in the fridge? It also we have a solution - Assistant cooking you can cook a recipe that will offer our additional application Magic Pan, in which you select the products that you have on a given day, so that nothing is wasted, save on your budget, and in addition you cook a delicious dish idea!

From cooking assistant cooks stress! Assistant walks you through the provision of a list of products by selecting from kitchen tools to provide food on a plate! Assistant measures the time from the moment when you ask him about it, waiting until you are done in a particular step, in a word, an assistant working with you in the kitchen for you and your pace.

In addition, the Assistant has a built-in resource of information on food products, so in the meantime during long operations in the kitchen, for example. When you peel potatoes you can always ask for the product and listen to interesting information.

Assistant is a modern form of mobile applications, and Cooknastic.pl is the first platform culinary, which offers consulting kitchen you live and your own cooking assistant!

When you first start you should read the instruction manual, located in the main navigation application.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ASYSTENT GOTOWANIA na żywo version 1.0.2 on your Android device!
Downloaded 50+ times, content rating: Everyone
Android package: pro.poliman.cookingassistant, download ASYSTENT GOTOWANIA na żywo.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  ASYSTENT GOTOWANIA na żywo reached 50 - 100 downloads

Oh snap! No comments are available for ASYSTENT GOTOWANIA na żywo at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.05
2 users

5

4

3

2

1