Magiczny Rondel

Magiczny Rondel Free App

Rated 3.60/5 (5) —  Free Android application by POLIMAN.pro

Advertisements

About Magiczny Rondel

Aplikacja Magicznego Rondla to narzędzie dostarczające Ci pomysłów i inspiracji na posiłek o każdej porze dnia z produktów, które aktualnie posiadasz w lodówce. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Wystarczy, że wpiszesz produkty, które posiadasz, a aplikacja zaproponuje Ci dania, jakie możesz z nich przygotować i pokaże przepis.

Aplikacja Magicznego Rondla sprawi, że podjęcie decyzji o wyborze dania na obiad stanie się bezstresowe i szybkie, a Ty będziesz mieć więcej czasu dla siebie.

Możesz wybierać przepisy na dwa sposoby: po wykorzystaniu podanych przez Ciebie produktów lub po kompletności przepisu. W pierwszej opcji Magiczny Rondel pokaże Ci wszystkie przepisy, które zawierają choć jeden podany przez Ciebie produkt, natomiast w drugiej opcji wyszukiwania aplikacja zaproponuje Ci przepisy na dania tylko i wyłącznie z podanych przez Ciebie produktów.

Zdarza Ci się wyrzucać przeterminowane produkty spożywcze? Nie masz pomysłu jakie danie z nich przygotować? Magiczny Rondel rozwiąże te problemy i ułatwi Ci gotowanie. Systematyczne używanie aplikacji Magicznego Rondla pomoże Ci dokonać znacznych oszczędności w wydatkach na jedzenie.

Aplikacja przeznaczona jest zarówno dla profesjonalnych kucharzy, którzy szukają inspiracji do zmiany menu, jak i dla miłośników kuchni, czy osób, które dopiero uczą się gotować i chcą poznać nowe przepisy.

Przepisy znajdujące się w aplikacji Magicznego Rondla pochodzą z portalu cooknastic.pl, na którym znajduje się webowa aplikacja Kreatora Przepisów – narzędzie umożliwiające tworzenie przepisów według określonej standaryzacji, ułatwiające późniejsze ich wykorzystanie wszystkim użytkownikom. W Kreatorze Przepisów każdy Użytkownik może stworzyć przepis, ale do aplikacji Magicznego Rondla trafiają tylko najlepsze przepisy, tworzone również przez zespół specjalistów – kucharzy, dietetyka i trenera personalnego. Przepisy w aplikacji Magicznego Rondla są dokładne i zawierają dodatkowe informacje, wprowadzane bezpośrednio przez autora przepisu. Twój przepis również może się znaleźć w aplikacji Magicznego Rondla, wystarczy, że stworzysz go na cooknastic.pl – rejestracja i korzystanie z aplikacji Kreatora Przepisów są bezpłatne i nieograniczone czasowo, a co więcej za tworzenie przepisów zbierasz punkty, które później możesz wymienić na atrakcyjne nagrody.

Cooknastic.pl to portal dla miłośników gotowania, propagujący naukę gotowania poprzez kursy oraz zabawę. Szereg autorskich aplikacji dostępnych na portalu przybliży Ci sekrety profesjonalnego kucharza. Na Cooknastic.pl znajdziesz również kursy Technik Gotowania prowadzone przez znakomitego Szefa kuchni Stanisława Bobowskiego. Dzięki kursom od podstaw poznasz szeroki zakres wiedzy – począwszy od wyboru noży do danej czynności, naukę krojenia, poprzez techniki smażenia, grillowania, pieczenia czy gotowania na parze, aż po wybrane tematy specjalistyczne, takie jak między innymi: wyrabianie własnych nalewek, robienie pasztetów, kiełbasy, dżemów czy pieczenie różnego rodzaju ciast.

Z cooknastic.pl nauczysz się gotować profesjonalnie! Applications Magic Pan is a tool to provide you ideas and inspiration for a meal at any time of the day with products that you currently own in the refrigerator. The application is very easy to use. Just type products that have, and the application will suggest you dishes that you can prepare for them and show you the recipe.

Applications Magic Pan will make a decision on the selection of dishes for dinner becomes a stress-free and fast, and you will have more time for yourself.

You can choose the rules in two ways: after using the products supplied by you or completeness of the provision. The first option Magic Pan will show you all the rules that contain at least one given by your product, while the second option, the application will suggest you to search recipes for dishes only with products specified by you.

Sometimes you dispose of expired food products? You have no idea what dish they prepare? Magical Pan solve these problems and help you cook. Systematic use the Magic Pan applications will help you make significant savings in expenditure on food.

The application is designed for both professional chefs who are looking for inspiration to change the menu, as well as for food lovers, or people who are just learning to cook and want to learn the new rules.

The provisions contained in the application Magic Pan come from cooknastic.pl portal, where there is a web-based application Rules Wizard - a tool for creating laws with a particular standardization, facilitate their subsequent use for all users. In the Rules Wizard, each user can create a recipe, but the Magic Pan applications get only the best recipes, also created by a team of professionals - chefs, a nutritionist and personal trainer. The provisions of the Magic Pan in the application are accurate and contain additional information entered directly by the author provision. Your recipe also can be found in the Magic Pan application, just create it on cooknastic.pl - registration and use of applications Rules Wizard are free and unlimited in time and, more importantly for the creation of regulations collect points which later can be exchanged for attractive prizes .

Cooknastic.pl is a portal for cooking enthusiasts, promoting learning through courses and cooking fun. A number of original applications available on the portal will bring you the secrets of the professional cook. You can also find on Cooknastic.pl Cooking Techniques courses taught by an excellent chef Stanislaus Bobowski. With courses from scratch know a wide range of knowledge - ranging from the selection of knives for a given activity, science slicing through the technique of frying, grilling, baking or steaming, to the chosen specialist subjects, such as, inter alia: kneading own tinctures, making pâtés, sausages, jams, baking all sorts of cakes.

 With cooknastic.pl learn to cook professionally!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Magiczny Rondel version 1.2.0 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: pro.poliman.magicpan, download Magiczny Rondel.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Magiczny Rondel reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for Magiczny Rondel at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.65
5 users

5

4

3

2

1