Eplaneo

Eplaneo Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by Profimo

About Eplaneo

Prowadź biznes jak chcesz, i gdzie chcesz. Kontroluj, napędzaj, wspieraj. Firma w zasięgu ręki, przez Twój telefon, tablet. Nic Cię nie ogranicza, a Ty wiesz, że idziemy w dobrym kierunku.

Eplaneo to system planowania produkcji prekonfigurowany dla branży. Zwiększ efektywność produkcji korzystając z tych samych maszyn, urządzeń i ludzi. Ogranicz straty i zapasy w magazynie. Lepiej i dokładniej kalkuluj koszty. Eplaneo to dla Ciebie brak konieczności kosztownego i długotrwałego wdrażania, wykupywania drogich licencji. Jest to system dedykowany dla branży co pozwala na błyskawiczne wdrożenie po uzupełnieniu tylko minimalnych i niezbędnych danych dotyczących Twojego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć długotrwałego wdrażania na miejscu, system można wdrożyć bez ingerencji w infrastrukturę IT, nawet przez Internet!

Eplaneo działa przez przeglądarkę internetową, stąd nie trzeba inwestować w zakup nowych komputerów, a każde działanie jest zabezpieczane przez szyfrowanie przeglądarki. Nie musisz się martwić o utratę danych przez np. awarię sprzętu. Całość systemu, razem z Twoimi danymi jest przechowywana w wirtualnej "chmurze" - zabezpieczonej przestrzeni w Internecie dostępnej z każdego miejsca gdzie jest Internet. To pozwala wykorzystać kolejną zaletę Eplaneo - umożliwiamy dostęp do kluczowych danych w systemie informatycznym za pomocą urządzeń przenośnych np. telefon i tablet.

Chciałbyś spróbować i zwiększyć efektywność produkcji Twojej firmy?

Napisz do nas już dziś!
www.eplaneo.pl
[email protected]

Kontrola Twojej firmy jest teraz jeszcze lepsza!
• Podglądaj w każdej chwili plan produkcyjny
• Sprawdzaj na jakim etapie są procesy produkcyjne w Twojej firmie
• Dostęp do informacji o zleceniach - zaplanowane, niezaplanowane, w trakcie oraz zakończone
• Informacje o maszynach i zapotrzebowaniu materiałowym

Drive business as you want and where you want. Control, driven, supportive. The company at your fingertips, by your phone, tablet. Nothing you is not limited, and you know that going in the right direction.

Eplaneo production planning system is preconfigured for the industry. Increase the efficiency of production using the same machinery, equipment and people. Limit your losses and inventory in the warehouse. Better and more accurately calculate costs. Eplaneo it for you no need for costly and lengthy implementation, taking out expensive licenses. It is a system dedicated to the industry which enables the rapid deployment after completing only the minimum and necessary data on your company. Such a solution avoids long-term deployment in place, the system can be implemented without affecting the IT infrastructure, even over the Internet!

Eplaneo works through a web browser, so you do not need to invest in the purchase of new computers, and every action is protected by encryption browser. You do not have to worry about losing data, eg. A hardware failure. The entire system, along with your data is stored in a virtual "cloud" - a secure online space accessible from anywhere where there is Internet. This allows you to use another advantage Eplaneo - enable access to key data in the computer system using mobile devices such. Phone and tablet.

Would you like to try and increase the production efficiency of your company?

Write to us today!
www.eplaneo.pl
[email protected]

Control of your company is now even better!
• Peeking at any time production plan
• Find out at what stage are the production processes in your company
• Access to information about orders - planned and unplanned, during and completed
• Information on the machines and material needs

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Eplaneo version 1.2.0 on your Android device!
APK Size: 7.8 MB, downloaded 10+ times, content rating: Not rated
Android package: profimo.eplaneo, download Eplaneo.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1