Körkort Plus

Körkort Plus$3.02

Rated 4.88/5 (8) —  Free Android application by Utbildningsappar

About Körkort Plus

Körkort Plus innehåller 400 körkortsfrågor med förklaringar och fördjupningar. Körkort Plus är också fullspäckad med viktig körkortsteori i form av mer än 500 teoriavsnitt och ett uppslagsverk med utvalda trafikregler.

Januari - augusti 2015 skrev 184 599 personer teoriprovet för B-körkort. Mer än hälften av dessa (97 426 personer) fick underkänt! De allra flesta måste alltså öva mer än de tror för att ta körkort.

Med Körkort Plus ökar du dina kunskaper om allt från säkerhet och miljö till landsvägskörning och fordonskännedom, du lär dig mängder av viktiga begrepp och du svetsar in trafikreglerna i ryggmärgen. Så att du slipper bli en av tiotusentals som får underkänt på teoriprovet!

★ 10 ämneskategorier med pedagogiska frågor och lättlästa teoriavsnitt

★ Möjlighet att läsa relaterad körkortsteori direkt i anslutning till frågorna

★ Uppslagsverk med noggrant utvalda trafikregler

★ Guider och förklaringar som gör lagtexten i trafikreglerna mer lättförståelig

★ Illustrerande bilder som ger bättre inlärning

★ Frågor och förklaringar som lär dig tillämpa körkortsteorin i olika trafiksituationer

★ Fördjupande diagram över dina resultat som visar dina styrkor och svagheter

★ Möjlighet att spara frågor och teori som du vill återkomma till

★ Pedagogisk layout som tydliggör det viktigaste i körkortsteorin

★ Lättillgänglig redovisning av resultaten efter varje övning

★ Möjlighet att öva på frågor som du har svarat fel på

★ Komplett vägmärkesguide

Frågorna och teorin i Körkort Plus är uppdelade i följande kategorier:

Vägmärken
Trafikregler
Fordonet
Landsvägskörning
Stadskörning
Utsläpp & Miljö
Människan
Säkerhet
Svåra förhållanden
Termer & Begrepp

Lycka till med teoriprovet och att ta körkort!

Driver's license Plus contains 400 driving licenses with explanations and depressions. Driver's license Plus is also packed with important driving theory in the form of more than 500 theory section and a reference book of selected traffic.

January - August 2015 wrote 184 599 people required to retake the driving license. More than half of these (97 426 people) got rejected! The vast majority must therefore practice more than they think to take a license.

Driver's license Plus , you increase your knowledge of everything from safety and the environment to the open road and vehicle knowledge, you learn amounts of key concepts and welding the traffic rules in the spinal cord. So you do not become one of the tens of thousands who will fail the theory test!

★ 10 subject categories with educational issues and uncluttered theory section

★ Ability to read related driving theory directly related to issues

★ Reference works with carefully selected traffic

★ guides and explanations that make the legal text of the traffic rules more understandable

★ Illustrative images that provide better learning

★ Questions and declarations that teaches you apply the driving license theory in different traffic situations

★ In depth charts of your performance that shows your strengths and weaknesses

★ Ability to save questions and theories that you want to come back to

★ Pedagogical layout that highlights the key in the driver's license theory

★ Easily accessible reporting of the results for each exercise

★ Ability to practice the questions that you have answered incorrectly

★ Complete Road Sign Guide

The questions and the theory of Driver's license Plus are divided into the following kategorier:

Vägmärken
Trafikregler
Fordonet
Landsvägskörning
Stadskörning
Utsläpp & Environment
Man
Security
Difficult conditions
Terms & Concepts

Good luck with the theory test and to take a driving license!

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


Download / Install

Download and install Körkort Plus version 1.0.0 on your Android device!
APK Size: 12 MB, downloaded 100+ times, content rating: Not rated
Android package: se.dset.android.korkort.premium, download Körkort Plus.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0.3+
n/a
Not
rated
Android app

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.95
8 users

5

4

3

2

1