Α΄ Γυμνασίου - Μαθηματικά 1

Α΄ Γυμνασίου - Μαθηματικά 1$0.99

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by i-math

Advertisements

About Α΄ Γυμνασίου - Μαθηματικά 1

Μια νέα εφαρμογή (η μοναδική που υπάρχει) για τα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου. Η εφαρμογή περιέχει 398 ασκήσεις από τα Κεφάλαια 1 και 2 όπως αυτά υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο. Επανάληψη - εξάσκηση με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.
Χρήσιμη για επανάληψη όταν θα χρειαστεί να γράψουν κάποιο διαγώνισμα ή ΤΕΣΤ στα κεφάλαια αυτά. Χρήσιμη για τους καθηγητές στο σχολείο ή στο φροντιστήριο (tablet-hdmi-projector) για υποστήριξη του δύσκολου έργου τους.
Οι ασκήσεις που υπάρχουν (όλες οι απαντήσεις παρουσιάζονται) είναι κλειστού τύπου, της μορφής:
Σωστό – Λάθος – από 55 ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο.
Πολλαπλή επιλογή – από 55 ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο.
Πολλαπλή επιλογή (π.ε.) με εικόνα – από 44 ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο.
Επίλυση προβλήματος (συμπλήρωση κενού) – από 44 ασκήσεις σε κάθε κεφάλαιο.
Ο μαθητής μπορεί να προσπελάσει το σύνολο των ασκήσεων της εφαρμογής, με δύο διαφορετικούς τρόπους.
Α΄ τρόπος: με διεξαγωγή TEST.
TEST των 18 ασκήσεων, σε 4 θέματα. Κάθε τεστ έχει: 5 ασκήσεις σωστό - λάθος, 5 π.ε, 4 π.ε. με εικόνα, 4 προβλήματα προς επίλυση. Οι ασκήσεις, στην περίπτωση αυτή, επιλέγονται τυχαία από τη βάση ασκήσεων της εφαρμογής και για το λόγο αυτό ποτέ δύο ΤΕΣΤ δε θα είναι ίδια, αφού δημιουργούνται χωρίς υπερβολή, εκατομμύρια συνδυασμοί ασκήσεων.
Ο μαθητής, μπορεί να τρέξει όσα συνεχόμενα τεστ επιθυμεί χωρίς να παρουσιάζονται ίδιες ασκήσεις.
Επίσης είναι δυνατόν ένα σύνολο μαθητών να διεξάγει συγχρόνως ΤΕΣΤ χωρίς να έχουν ανά δύο ίδια θέματα αφού ο αλγόριθμος για κάθε μαθητή θα επιλέγει τις ασκήσεις τυχαία. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για σχολεία ή φροντιστήρια με αρκετούς μαθητές και διεξαγωγή ΤΕΣΤ χρησιμοποιώντας tablet. Ο μαθητής σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να ελέγξει τις γνώσεις του χωρίς το κουραστικό αλλά κυρίως χρονοβόρο γράψιμο. Ο καθηγητής μπορεί επίσης σε μικρό χρονικό διάστημα να αξιολογήσει τους μαθητές του ή να εντοπίσει τυχόν κενά στις γνώσεις τους.
B΄ τρόπος: με σειριακή προσπέλαση των ασκήσεων.
Μπορεί ο μαθητής να κάνει επανάληψη, κάνοντας εξάσκηση με τις ασκήσεις κάθε κατηγορίας ασκήσεων ξεχωριστά. Μπορεί να ασχοληθεί με όλες τις ασκήσεις που είναι αποθηκευμένες ως Σωστό - Λάθος, ή τις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής κ.λπ., ή όσες θέλει από αυτές, αφού υπάρχει κουμπί STOP για τον τερματισμό της διαδικασίας. Επειδή η προσπέλαση στην περίπτωση αυτή είναι σειριακή, δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να συνεχίσει κάποια άλλη χρονική στιγμή την εξάσκηση με τις ασκήσεις, από εκεί που σταμάτησε. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει και την ενσωματωμένη αριθμομηχανή (calculator) αν χρειαστεί να κάνει κάποιες πράξεις.Οι ασκήσεις που περιέχονται στην εφαρμογή αυτή, καλύπτουν λοιπόν όλη την διδακτέα ύλη από τα παρακάτω κεφάλαια του σχολικού βιβλίου:

Κεφάλαιο 1ο : Οι φυσικοί αριθμοί
Παράγραφος 1.2 : Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών
Παράγραφος 1.3 : Δυνάμεις φυσικών αριθμών
Παράγραφος 1.4 : Ευκλείδεια διαίρεση - Διαιρετότητα
Παράγραφος 1.5 : Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ

Κεφάλαιο 2ο : Τα κλάσματα
Παράγραφος 2.1 : Η έννοια του κλάσματος
Παράγραφος 2.2 : Ισοδύναμα κλάσματα
Παράγραφος 2.3 : Σύγκριση κλασμάτων
Παράγραφος 2.4 : Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
Παράγραφος 2.5 : Πολλαπλασιασμός κλασμάτων
Παράγραφος 2.6 : Διαίρεση κλασμάτων

Καταβλήθηκε προσπάθεια, οι ασκήσεις να είναι τέτοιες ώστε ο μαθητής να μη χρειάζεται στυλό και χαρτί για να απαντήσει. Αρκεί να γνωρίζει καλά τη μεθοδολογία.Η εφαρμογή έχει προσεχθεί για την λειτουργικότητά της, την καταλληλότητα από χρηστική άποψη, την διαλειτουργικότητα, την αξιοπιστία, την ευχρηστία της. Λειτουργεί σε κινητά και ταμπλέτες android διαφόρων διαστάσεων και αναλύσεων οθόνης (από 240x320 και πάνω, ας είναι καλά το scroll της οθόνης).
Μπορείτε να αγοράσετε εφαρμογές, στο Google Play, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους πληρωμής όπως:
- με απλή χρεωστική κάρτα ανάληψης μετρητών, ή
- πιστωτική κάρτα, ή
- κάρτα PayPal
- με κάρτα δώρου (gift card) της Google που υπάρχει σε πολλά καταστήματα. A new application (the only one available) for Mathematics of first grade. The app contains 398 exercises of Chapters 1 and 2 as they exist in the school book. Repeat - practicing with pleasant and fun way for students of first grade.
Useful for replay when you need to write an exam or tests to these funds. Useful for teachers at school or in the tutorial (tablet-hdmi-projector) to support their difficult task.
The exercises are (all responses shown) is closed-form:
True - False - 55 exercises in each chapter.
Multiple choice - 55 exercises in each chapter.
Multiple choice (ee) image - 44 exercises in each chapter.
Solving the problem (gap filling) - 44 exercises in each chapter.
The student can access all the application of exercises, in two different ways.
A way: by running TEST.
TEST 18 exercises in four issues. Each test is: 5 exercises right - wrong, 5 ee, ee 4 image, four problems to solve. Exercises in this case, chosen randomly by the application of the exerciser based and therefore no two TEST will be identical, having generated no exaggeration million combinations exercises.
The student, can run as many consecutive tests desires without presenting same exercises.
Also possible is a set of students conduct both TEST without having every two same issues as the algorithm for each student will select exercises randomly. Something particularly useful for schools or schools with many students and conduct TEST using tablet. The pupil in a short time can test their knowledge without tiring but most time consuming writing. The teacher also in short time to assess his students and to identify any gaps in their knowledge.
B mode: serial access exercises.
Can the student to do repeatedly, by practicing the exercises every class exercises separately. Can deal with all the exercises that are stored as True - False or multiple choice exercises, etc., or as many wants of them, since there is STOP button to end the process. Because access in this case is serial, the possibility of the student to continue at another time given to practicing the exercises, from where it stopped. In this case, the student may use the built-in calculator (calculator) if you need to make some praxeis.Oi exercises contained in this application, thus covering the whole syllabus of the following chapters of the textbook:

Chapter 1: Natural numbers
Paragraph 1.2: Addition subtraction and multiplication of natural numbers
Paragraph 1.3: Powers natural numbers
Paragraph 1.4: Euclidean division - Severability
Paragraph 1.5: Characters divisibility - NDT - SPC

Chapter 2: Fractions
Paragraph 2.1: The concept of the fraction
Paragraph 2.2: Equivalent Fractions
Paragraph 2.3: Comparison of fractions
Paragraph 2.4: Addition and subtraction of fractions
Paragraph 2.5: Multiply fractions
Paragraph 2.6: Division of fractions

An effort was made, the exercises may be such that the student does not need pen and paper to answer. Just knows the methodologia.I application has attention to functionality, suitability of utilitarian perspective, interoperability, reliability, user friendliness. Works on android phones and tablets screen sizes and various analyzes (from 240x320 and up, we are well scroll the screen).
You can buy apps in Google Play, using various payment methods such as:
- A simple cash debit card, or
- Credit card, or
- PayPal card
- With a gift card (gift card) Google's found in many stores.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Α΄ Γυμνασίου - Μαθηματικά 1 version 1.2 on your Android device!
Downloaded 5+ times, content rating: Everyone
Android package: supermath.student.agymmath1, download Α΄ Γυμνασίου - Μαθηματικά 1.apk

All Application Badges

Paid
app
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Βελτίωση εμφάνισης.....
More downloads  Α΄ Γυμνασίου - Μαθηματικά 1 reached 5 - 10 downloads
Price update  Price changed from $0.98 to $0.99.

Oh snap! No comments are available for Α΄ Γυμνασίου - Μαθηματικά 1 at the moment. Be the first to leave one!