ภาษีไปไหน

ภาษีไปไหน Free App

Rated 4.56/5 (25) —  Free Android application by Electronic Government Agency, Thailand

Advertisements

About ภาษีไปไหน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องการให้บริการและการพัฒนา “ระบบภาษีไปไหน ระยะที่ 2” ที่ประชุมได้รับทราบสรุปมติ- ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ ๔ รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามรายงานและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ คตช. เรื่องการใช้ข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เป็นฐานข้อมูลสร้างความโปร่งใสโดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน?” กับระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ให้อำนาจภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งดำเนินการพัฒนา “ระบบภาษีไปไหน ระยะที่ ๒” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาทิ พิกัดโครงการ สถานะการดำเนินโครงการ รายละเอียดโครงการและสัญญาต่างๆ ฯลฯ รวมถึงนำเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ มีการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติ (Dashboard) และในรูปแผนที่ประเทศไทยให้มีรายละเอียดที่น่าสนใจ พร้อมเพิ่มเติมการนำเสนอข้อมูลในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ประชาชนสามารถพบช่องทางร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (PACC) และช่องทางการร้องทุกข์ ไปยัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือสามารถร้องเรียนผ่านโครงการที่พบเบาะแสทุจริตได้ทันที เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการติดตามตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน อันจะนำไปสู่การยกระดับภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใสให้สูงยิ่งขึ้น According to the Cabinet on April 26, 2559 about the service and development. "The tax system where Phase 2" meeting has been concluded resolutions - an order that the Board of Directors of the National Anti-Corruption (c g.) No. 1/2559, which includes the Board of Directors. 4 acknowledges and agrees in principle with the report and proposals of the Committee on the beach. the use of data from electronic public procurement. (E-Government Procurement: e-GP) is a database by creating a transparent link between "The apps taxes go?" E-GP system with the Comptroller. To promote transparency Empower civil society to combat corruption. With the introduction of new technologies; To increase the efficiency of the public sector. And public sectors associated

The Office of Electronic Government (Public Organization) or EGA, and the digital economy and society. Accelerate the development "The tax system where phase two" to disseminate information and create awareness of budgetary revenues - expenses of the country. By integrating data, government procurement, including project status, coordinates the project. Project details and contracts, etc. The presentation of the annual budget. Budget Act, and the annual budget. Together with the Comptroller and Budget Office. A presentation of the government budget spending in the overall statistics (Dashboard) and a map with details of interest. With additional data presented in a different dimension to the understanding easier.

The public can channel complaints. In order to report fraud To the Commission Against Corruption in the public sector (PACC) and channel complaints to the Prime Minister's Office. And the digital economy and society. Or complaints can be found through the treacherous tip immediately. It is important to make people the power to monitor and combat corruption, corruption will contribute to elevate the image of the state government to provide greater transparency.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install ภาษีไปไหน version 2.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: th.or.ega.spending, download ภาษีไปไหน.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.2+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Bugs fixed and performance improvement.

What are users saying about ภาษีไปไหน

U70%
by U####:

แอปตัวอย่างสำหรับ Thailand 4.0

I70%
by I####:

Data Since 2015

T70%
by T####:

ขอให้เวอร์ชันต่อไปสามารถเลือกได้ว่า ภาษีที่ผมจ่ายอยากให้ไปที่ไหน และห้ามไปที่ไหนครับ LOL


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
25 users

5

4

3

2

1