Triet hoc : Mac - Lenin

Triet hoc : Mac - Lenin Free App

Rated 4.64/5 (92) —  Free Android application by Giáo dục phổ thông

Advertisements

About Triet hoc : Mac - Lenin

Triết học Mác - Lênin là môn học đại cương chung cho các trường CĐ-ĐH ở Việt Nam.
Tài liệu vừa cũng cố kiến thức cho các bạn sinh viên, vừa là tài liệu giành cho các kỳ thi cuối kỳ.
Nội dung được tổng kết từ bộ môn triết học dựa theo các kỳ thi cuối kỳ.
Với tài liệu này, các bạn hãy yên tâm với kỳ thi cuối kỳ nhé!

Triết học Mác - Lênin hay học thuyết Mác-Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin, được Các Mác, Engels sáng lập vào thế kỷ thứ XIX, sau đó được Lênin và các nhà macxit khác phát triển thêm. Triết học Mác- Lê nin ra đời vào những năm 40 thế kỉ XIX và được phát triển gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn trong phong trào cách mạng công nhân. Sự ra đời của triết học Mác-Lênin là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng loài người, trong lịch sử triết học.

Triết học Mác-Lênin hình thành dựa trên hệ thống quan điểm của Các Mác, Ph.Ăng-ghen và được Lê-nin bổ sung sau này. Trong đó Ăng-ghen đã phát triển triết học Mác, thông qua việc khái quát các thành tựu khoa học và phê phát các lý thuyết triết học duy tâm, siêu hình và cả những quan niệm duy vật tầm thường ở những người muốn trở thành những người Mác-xít. Với những tác phẩm chủ yếu của mình như: Chống Duyring, Biện chứng của tự nhiên, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước, Lut vich Phoi bách và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức, Ăng ghen đã trình bày học thuyết Mác nói chung và triết học Mác nói riêng dưới dạng một hệ thống lý luận. Ngoài ra những ý kiến bổ sung, giải thích của Ăng ghen sau khi Mác qua đời đối với một số luận điểm của ông trước đây cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển học thuyết Mác. Marxist - Leninist general outline is subject to the College-University in Vietnam.
Documentation has also tried to knowledge for all students, both the document reserved for the final exam.
The contents are summarized from the philosophy based on the final exam.
With this document, you rest assured with final exams offline!

Marxist - Leninist or Marxist-Leninist doctrine is one of the three component parts of Marxism - Leninism, was Karl Marx, Engels founded in the nineteenth century, then the other Marxist Leninist and the development more. Mac- Leninist philosophy born in the 40 years of the nineteenth century and was closely associated with the development of science and practice in workers' revolutionary movement. The introduction of Marxist-Leninist philosophy is a true revolution in the history of human thought, in the history of philosophy.

Marxist-Leninist philosophy is based on a system forming the views of Karl Marx, Ph.Ang-jealous and Lenin added later. In which Engels has developed Marxist philosophy, through the generalization of scientific achievements and development of the theory café idealist philosophy, metaphysics and materialist conceptions both mediocre at those who wish to become the Marxists. With his major works, such as: Anti Duyring, dialectic of nature, origins of the family, the private property regime and state, Lut green turtles and the joint statement Phoi department of classical German philosophy, Antennas jealousy presented Marxist Marxist philosophy in general and in particular in the form of a theoretical system. Besides the additional comments, explanations of Engels after Marx died for some of his previous argument also very important significance in the development of Marxist theory.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Triet hoc : Mac - Lenin version 6.9.6 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: triethoc.maclelnin, download Triet hoc : Mac - Lenin.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.2+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Fix crash bug
More downloads  Triet hoc : Mac - Lenin reached 10 000 - 50 000 downloads
More downloads  Triet hoc : Mac - Lenin reached 5 000 - 10 000 downloads

What are users saying about Triet hoc : Mac - Lenin

B70%
by B####:

Quá nhiều lỗi chính tả

D70%
by D####:

Thankyou tác giả


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.65
92 users

5

4

3

2

1