Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις

Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις Free Game

Rated 5.00/5 (14) —  Free Android application by Μιχαήλ-Βροχίδου

Advertisements

About Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις

"Η πιο μικρή εφαρμογή: Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις", είναι μια ελληνική εφαρμογή που δημιουργήθηκε με σκοπό να διασκεδάσει τα παιδιά (έως 5 ετών) που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τις touch συσκευές (tablets και smart phones), με ένα τρόπο απλό και ευχάριστο, που ταυτόχρονα τους διδάσκει ορισμένα απλά πράγματα, στο βαθμό που μπορούν να τα αφομοιώσουν.

Κύριοι στόχοι της "πιο μικρής εφαρμογής", είναι μέσα από το παιχνίδι να επιτευχθεί:

* ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (1-24)
* ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

Ο κεντρικός χαρακτήρας του παιχνιδιού είναι ο Πειρατής, ο οποίος μαζί με την μικρή Καλλίστη καλούν το παιδί να μετρήσει μαζί τους τα 24 βαρέλια που εμφανίζονται ένα ένα επάνω στο νήσι του 1ου πίνακα.

Τα βαρέλια είναι 24, γιατί στον 2ο πίνακα του παιχνιδιού το κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε ένα γράμμα της αλφαβήτου, το οποίο είναι πλέον εμφανές επάνω σε κάθε βαρέλι. Το παιδί ανοίγει ένα - ένα τα βαρέλια και από μέσα βγαίνουν αντικείμενα που ξεκινούν από το αντίστοιχο γράμμα!

Τα χρώματα, οι ήχοι και οι φωνές δημιουργούν ένα ευχάριστο και οικείο ψηφιακό περιβάλλον στα μικρά παιδιά και εξασφαλίζουν λίγες ώρες εποικοδομητικής διασκέδασης που μόνο θετικά πράγματα μπορεί να προσφέρει σε αυτά.

Ελπίζουμε οι γονείς να εκτιμήσουν την πολύ προσεκτική προσπάθεια που έγινε από τους δημιουργούς, ούτως ώστε "Η πιο μικρή εφαρμογή: Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις" να αποτελεί παράδειγμα mobile learning μέσω της καλής χρήσης μιας touch συσκευής από παιδιά τόσο μικρής ηλικίας.

Ο τίτλος του παιχνιδιού επελέγη σκόπιμα, γιατί πρόκειται όντως για μια πολύ μικρή εφαρμογή, με την ένοια ότι είναι πολύ απλή, με ξεκάθαρο interface, χωρίς περίπλοκους χειρισμούς. Άλλωστε ο σκοπός της είναι καθαρά η εκμάθηση αριθμών και γραμμάτων με τον πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο.

Δοκιμάστε την "πιο μικρή εφαρμογή" για τους εξής λόγους:

* ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
* ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (1-24)
* ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
* ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 1 ΑΓΓΙΓΜΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
* ΑΣΤΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΙΚΑ
* ΩΡΑΙΟΙ ΗΧΟΙ

[ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση των developers. Ωστόσο για την προβολή τους, είναι αναγκαία η παρουσία κηδεμόνα, ο οποίος καλείται να ολοκληρώσει έναν απλό γρίφο της Γονικής Πύλης (Parental Gate) που εμφανίζεται πριν την προβολή της διαφήμισης]

email: bigsmallheavy@gmail.com
facebook page: https://www.facebook.com/Η-πιο-μικρή-εφαρμογή-1946669108878203/ "The smallest application: Numbers, Letters and Words" is a Greek application that was created to entertain children (up to 5 years) who come first in contact with the touch devices (tablets and smart phones), with a a simple and pleasant, which also teaches them some simple things to the extent that they can digest.

The main objectives of the "smallest application" is through the game to achieve:

* Learning the numbers (1-24)
* LEARNING THE ALPHABET

The main character of the game is the Pirate, who along with small Kallisti invite the child to count them 24 barrels that appear one by one on the island of the first panel.

The barrels are 24 because the second game board each of these corresponds to a letter of the alphabet, which is most visible on each barrel. The child opens one to one the barrels and go through objects beginning with the corresponding letter!

The colors, the sounds and voices create a pleasant and familiar digital environment on children and provide hours of constructive entertainment only positive things it can offer to them.

We hope that parents appreciate the careful efforts made by the authors, so that "The smallest application: Numbers, Letters and Words" set an example mobile learning through good use of a touch device by children so young.

The title of the game was chosen deliberately, because it really is a very small application, the entrants that are very simple, with clear interface, without complicated manipulations. Besides, its purpose is purely learning numbers and letters in the most easy and pleasant way.

Try the "smallest application" for the following reasons:

* CUTE CHARACTERS TO TALK TO CHILDREN IN GREEK
* INTERACTIVE LEARNING NUMBERS (1-24)
* LEARNING THE ALPHABET WITH OBJECTS
* SIMPLE HANDLING WITH 1 TOUCH EACH TIME
* FUNNY COLORS, SHAPES, GRAPHICS
* Cool SOUNDS

[Show ads that are necessary to finance developers. However, for their view, it is necessary the presence of a guardian, who is asked to complete a simple puzzle Parental Gate (Parental Gate) appearing before the ad]

email: bigsmallheavy@gmail.com
facebook page: https://www.facebook.com/Η-πιο-μικρή-εφαρμογή-1946669108878203/

How to Download / Install

Download and install Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις version 1.1 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: com.AlexisMichail.thesmallestapp, download Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
6.0+
For everyone
Android game

Game History & Updates

What's Changed
Μειώθηκε σημαντικά (στο 1/5) η εμφάνιση διαφημίσεων.

Oh snap! No comments are available for Αριθμοί, Γράμματα και Λέξεις at the moment. Be the first to leave one!