Databaze firem

Databaze firem Free App

Rated 0.00/5 (0) —  Free Android application by AppSisto

Advertisements

About Databaze firem

Naše B2B a B2C databáze na míru
Na základě Vašeho zadání odfiltrujeme a dodáme přesně zacílenou databázi pro marketing a obchod.

DATABÁZE FIREM a DATABÁZE ŽIVNOSTNÍKŮ CZ na míru
Filtrujeme z databáze o rozsahu 3,5 mil záznamů. Využíváme databáze aktivních firem, poboček, vlastníků/jednatelů, státní a ekonomické registry, katalogy firem, telemarketing, ...

DATABÁZE OSOB a DATABÁZE DOMÁCNOSTÍ CZ na míru
Filtrujeme z databáze 5,5 mil. záznamů. Využíváme telefonní seznamy, státní registry, telemarkting, ...
ZAHRANIČNÍ DATABÁZE FIREM AT / CH / DE / PL / SK na míru
Filtrujeme z databáze 5 mil. záznamů. Využíváme katalogy firem, telefonní seznamy, ...
Naše databázové produkty
Na pravidelné měsíční bázi vytváříme naše seriové produkty.

OBOROVÉ DATABÁZE
Široké spektrum databází přehledně řazených dle oboru činnosti. Výkonný marketingový nástroj usnadňující cestu k získání informací o všech subjektech a jejich pobočkách, podnikajích v jednom oboru.

REGIONÁLNÍ DATABÁZE
Sada databází přehledně řazených dle územně spráních jednotek - krajů ČR . Výkonný marketingový nástroj usnadňující cestu k získání informací o všech subjektech podnikajích v jednom regionu.

RAW DATA
Databáze všech podnikajících subjektů v ČR (cca 2,8 mio záznamů, z toho zhruba 50% aktivních) ve formátu CSV. Pokud spravujete své kontakty ve vlastním CRM-systému, potom je RAW DATA Váš produkt.

Naše aplikace
REGISTR FIREM ONLINE

Databáze firem ČR a výkonný marketingový nástroj na webu. Předplacený datový kredit je možno čerpat kdykoliv i v malých množstvích. Data jsou vždy čerstvá a připravená pro Váš odběr. Produkt je určen pro zákazníky, kteří potřebují průběžně aktualizovaná data pro své opakované marketingové nebo obchodní aktivity.

REGISTR FIREM OFFLINE
Databáze firem ČR a výkonný marketingový nástroj ve webovém prostředí umístěný na vašem PC. Lze do něj naimportovat a spravovat Vaše marketingová data. Data je doporučeno v rámci předplatného periodicky aktualizovat. Produkt je určen pro zákazníky, kteří mají rádi vše pod kontrolou, spotřebovávají velké objemy dat a nemají potřebu pracovat s nejaktuálnějšími údaji.

REGISTR FIREM STATISTIK
Okamžitý přehled o skladbě vaší cílové skupiny - ZdarmaNaše služby v oblasti DATA-MANAGEMENTU
Aktualizace, Obohacení, Deduplikace, Homologace, Geokódování Our B2B and B2C database for peace
Based on your task of sifting and deliver precisely targeted database marketing and sales.

DATABASE database of companies and tradesmen GB for peace
Filtering database on the extent of 3.5 miles entries. We use a database of active companies, branches, owners / managing directors, government and economic registers, catalogs companies, telemarketing, ...

People database and the database HOUSEHOLDS GB for peace
Filtering Database 5.5 miles. Records. We use telephone directories, public registries, telemarkting ...
FOREIGN COMPANIES DATABASE AT / CH / DE / PL / SK tailor
Filtering Database 5 mil. Records. We use firm catalogs, telephone directories, ...
Our database products
On a monthly basis we create our serial products.

INDUSTRY DATABASE
Wide range of databases neatly arranged according to field of activity. A powerful marketing tool to facilitate the process of obtaining information about all entities and their subsidiaries, doing business in the same field.

REGIONAL DATABASE
Set of databases neatly arranged according spráních territorial units - regions of the country. A powerful marketing tool to facilitate the process of obtaining information about all entities doing business in one region.

RAW DATA
Database of all business entities in the Czech Republic (about 2.8 mio entries, of which approximately 50% active) in CSV format. If you manage your own contacts in the CRM system, then RAW DATA your product.

our applications
REGISTER ONLINE COMPANIES

Company database Czech Republic and powerful marketing tool on the web. Prepaid credit data can be used anytime, even in small quantities. Data is always fresh and ready for your consumption. The product is designed for customers who need to continuously updated data for its repeated marketing or sales activities.

REGISTER OF COMPANIES OFFLINE
Company database Czech Republic and powerful marketing tool in the web environment based on your PC. It is possible to import and manage your marketing data. Data is recommended within subscription periodically updated. The product is designed for customers who like everything under control, consume large volumes of data and do not need to work with the most recent data.

REGISTER COMPANY STATISTICS
Instant overview of the structure of your target group - Free

 

Our services in DATA-MANAGEMENT
Updates, enrichment, deduplication, Certification, Geocoding

How to Download / Install

Download and install Databaze firem version 2.98 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.appsisto.databazefirem, download Databaze firem.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Bug fixes
Version update Databaze firem was updated to version 2.98
More downloads  Databaze firem reached 10 - 50 downloads
Name changed  Name changed! Databáze firem now is known as Databaze firem.

Oh snap! No comments are available for Databaze firem at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
0.05
0 users

5

4

3

2

1