Recnik - Fjalor

Recnik - Fjalor Free App

Rated 5.00/5 (5) —  Free Android application by NDC Skopje

Advertisements

About Recnik - Fjalor

Двонасочниот Македонско-албански и Албанско-македонски Речник се подготви по покренатата многу мудра и ценета иницијатива на Нансен Дијалог Центар – Скопје и Канцеларијата на високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ.
Овој Речник, кој содржи избран број лексеми, е грижливо направен првично да им послужи на најмладите, односно на учениците од основните училишта во Република Македонија, во кои се изведува настава по македонски јазик (во основните училишта со албански наставен јазик) и настава по албански јазик, како изборен предмет (во основните училишта со македонски наставен јазик). Но, сепак, Речникот е изготвен со цел да го олесни стекнувањето на албанскиот и /или македонскиот како немајчин или странски јазик и за поширок број корисници.

Fjalori dygjuhësh maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht është hartuar me iniciativën e organizatës joqeveritare Qendra Nansen Dialog – Shkup dhe Zyrës së Komisarit të Lartë për Pakicat Kombëtare të OBSE-së.
Të gjitha fjalët e përfshira në këtë fjalor janë përzgjedhur në mënyrë të veçantë dhe me shumë kujdes, për t`u shërbyer të rinjve-nxënësve të shkollave fillore të Republikës së Maqedonisë lidhur me lëndën e gjuhës maqedonase, si lëndë të obligueshme (në shkollat fillore në gjuhën shqipe) dhe lëndën e gjuhës shqipe, si lëndë zgjedhore (në shkollat fillore në gjuhën maqedonase). Megjithatë, ky fjalor është hartuar që të lehtësojë mësimin e shqipes dhe /ose maqedonishtes si gjuhë joamtare ose e huaj. Por jemi të mendimit se ky fjalor mund t`i shërbejë edhe një rrethi më të gjerë shfrytëzuesish. Bidirectional Macedonian-Albanian and Albanian-Macedonian Dictionary prepare for the initiated very wise and appreciated the initiative of the Nansen Dialogue Center - Skopje and the Office of the High Commissioner on National Minorities OSCE.
The Dictionary, which contains a selected number of tokens is carefully made initially to serve the youngest or the pupils in the country in which the instruction is carried out in Macedonian language (in primary schools with Albanian language of instruction) and instruction in Albanian language as an optional subject (in primary schools with Macedonian language). However, dictionary is prepared in order to facilitate the acquisition of Albanian and / or Macedonia as non-native or foreign language for a wider number of users.

Fjalori dygjuhësh maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht është hartuar me iniciativën e organizatës joqeveritare Qendra Nansen Dialog - Shkup dhe Zyrës së Komisarit të Lartë për Pakicat Kombëtare të OBSE-së.
Të gjitha fjalët e përfshira në këtë fjalor janë përzgjedhur në mënyrë të veçantë dhe me shumë kujdes, për t`u shërbyer të rinjve-nxënësve të shkollave fillore të Republikës së Maqedonisë lidhur me lëndën e gjuhës maqedonase, si lëndë të obligueshme (në shkollat ​​fillore në gjuhën shqipe) dhe lëndën e gjuhës shqipe, si lëndë zgjedhore (në shkollat ​​fillore në gjuhën maqedonase). Megjithatë, ky fjalor është hartuar që të lehtësojë mësimin e shqipes dhe / ose maqedonishtes si gjuhë joamtare ose e huaj. Por jemi të mendimit se ky fjalor mund t`i shërbejë edhe një rrethi më të gjerë shfrytëzuesish.

How to Download / Install

Download and install Recnik - Fjalor version 1.0.1 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: com.hcnm.ndc.recnik, download Recnik - Fjalor.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.1+
Bug
buster
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
* Поправка на bug-ови
* Подобрен превод на корисничкиот интерфејс
--------------------
* Korrigjimi i bug-ave
* Përkthim i përmirësuar i ndërfaqes të përdoruesit

What are users saying about Recnik - Fjalor

Y70%
by Y####:

Useful app for everyday use.

Y70%
by Y####:

Great app for grammar & translation


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
5 users

5

4

3

2

1