Bezmaksas sludinājumi KOMERSA

Bezmaksas sludinājumi KOMERSA Free App

Rated 4.50/5 (36) —  Free Android application by KOMERSA

Advertisements

About Bezmaksas sludinājumi KOMERSA

KOMERSA sniedz iespēju iegādāties plaša sortimenta preces jūsu biznesam, mājai un atpūtai, uzzināt par dažādu specialistu pakalpojumiem, ātri sazināties ar pārdevējiem un atrast biznesa partnerus, ka arī publicēt savus piedāvājumus par brīvu un neierobēžotā daudzumā!

Mūsu lietotājiem ir piekļuve izdevīgiem piedāvājumiem, jo pērkot tieši no piegādātājiem, iespējams iegādāties preces par zemākām cenām, nekā vietējos veikalos! Aprakstot savu pieprasījumu ar filtru palīdzību un saglabājot to, jūs varat būt pārliecināti, ka nepalaidīsiet garām labākus piedāvājumus. Mēs paziņosim, kad parādīsies piedāvājums, kurš atbilst izvēlētiem parametriem.

KOMERSA lietotāji gūst daudz priekšrocību:
- bezmaksas piedāvājumu publicēšana neierobežotā daudzumā;
- ātra meklēšana ar filtru palīdzību, aprakstot meklēta parametrus;
- atraktīvs dizains, atbilstošs mūsdienīgām tendencēm;
- optimizēts interfeiss;
- iespēja autorizēties ar sociāla tīkla kontu (Facebook, Google+);
- ātra saziņa ar pārdevējiem pa e-pastu, tālruni vai SMS;
- savu sludinājumu viegla pārvalde;
- iesniegto piedāvājumu rediģēšana;
- operatīva saziņa ar izstrādātājiem un klientu atbalsts;
- iespēja saglabat meklējumus un atgriezties pie meklēšanas jebkurā laikā;
- piedāvājumu pievienošana favorītos;
- savu piedāvājumu virzīšana starp līdzīgiem sludinājumiem;
- personīgas rekomendācijas uz jūsu interešu pamata;
- iespēja dalīties ar piedāvājumu sociālajos tīklos;
un daudz citu.

Pērciet automobīļus, nekustāmo īpašumu, rezerves daļas, izejvielas, instrumentus, mēbeles, tehniku un citas jaunas vai lietotas preces, atrodiet darbu un piedāvājiet vakances, rīkojiet izsoles, izmantojiet dažādus pakalpojumus. Serviss ir ļoti intuitīvs un ērts lietošanā — multifunkcionalitātes un vienkaršības salikums pauž dizaina inovāciju. Par servisa lietošanu nav jāveic samaksa neatkarīgi no tā, vai jūs meklējat preces privātiem nolūkiem, atkalpārdošanai vai resursus uzņēmumam.

Šeit katrs var nopelnīt un veicināt sava uzņēmuma izaugsmi! Atliek tikai izvietot preces, kurus vēlaties pārdot. Drīzumā būs pieejams pakalpojums «Personīgais interneta veikals», kur jūs varēsiet izvietot savus piedāvājumus atsevišķi no citu lietotāju precēm. Sekojiet jauninājumiem!

SAZINIETIES AR MUMS

Projekts KOMERSA tikko iesāka savu darbību un ir realizēta tikai daļa no mūsu inovātīvajām idejām. Tiek plānots pilnveidoties un attīstīt servisu un pakalpojumu klāstu. Lietotāji ir laipni lūgti iesaistīties projekta attīstībā un virzībā, izsakot savus ierosinājumus un ieteikumus projekta uzlabošanai. Aicinām jūs sūtīt savas atsauksmes, mēs ņemsim vērā katru viedokli!

ATĻAUJAS

Mēs zinām, ka jūs cenšaties aizsargāt savu privātumu, ja lietotne pieprasa piekļuvi jūsu ierīcei. Tāpēc mēs informējam jūs, kādiem nolūkiem pieprasam šīs atļaujas.

• SISTĒMAS INSTRUMENTI — tie atļaus mums izvest jūsu ierīci no mega režīma paziņojumu sūtīšanai. Ierīce atgriežas miega režīma pēc jaunumu paziņošanas automātiski.
• GEOLOKĀCIJA — ņemot vērā jūsu atrašanās vietu, mēs varēsim piedāvāt jums atbilstošus un relevantus meklēšanas rezultātus. Atrašanās vieta nepieciešama arī piedāvājumu publicēšanai.
• KAMERA — lauj fotografēt pārdodamo preci un uzreiz pievienot fotogrāfijas piedāvājumam.
• ZVANU VEIKŠANA — balss zvanu veikšanas atļauja vajadzīga saziņai ar pārdevēju.
• SMS sūtīšana — ar šī atļauju jūs varēsiet sūtīt īsziņas pārdevējam neizejot no aplikācijas. Commercium provides an opportunity to purchase a wide variety of products for your business, home and leisure, to learn about the different specialist services quickly communicate with vendors and find business partners, as well as to publish their offers for free and in unlimited quantities!

Our users have access to attractive offers, because buying directly from suppliers can buy products at lower prices than local shops! Describing his request with a filter aid and maintaining it, you can be sure that will not miss the best deals. We will notify you at the revelation of an offer corresponding to the selected parameters.

Commercium users gain a lot of advantages:
- Free offer of publication in unlimited quantities;
- Quick search with the help of filters, descriptions Search parameters;
- Attractive design, appropriate attention to detail;
- Optimized interface;
- The opportunity to log in with a social network account (Facebook, Google+);
- Rapid communication with vendors by e-mail, phone or SMS;
- Your ad easy administration;
- The tenders submitted editing;
- Operational communication with developers and customer support;
- Option to save the search and return to the search at any time;
- Offer Add Bookmark;
- Its offer promotion among similar advertisements;
- Personal recommendations for your interest basis;
- The opportunity to share with the offer of social networks;
and much more.

Buy automotive, real estate, spare parts, raw materials, tools, furniture, appliances and other new or used items, find a job, and offer vacancies, organize the auction, use a variety of services. Service is very intuitive and easy to use - multifunctionality and simplicity of composition of its design innovation. For service use you do not have to pay, regardless of whether you are looking for goods for private use, resale or resources of the company.

Here one can earn and contribute to your business growth! Allows you to place items you want to sell. Will soon be available for service «Personal Store", where you will be able to place their bids separately from other user goods. Follow upgrades!

CONTACT US

Commercium project has just started its activities and has realized only a fraction of our innovative ideas. There are plans to improve and develop the service and range of services. Users are welcome to participate in the project development and towards expressing their suggestions and recommendations for improving the project. We invite you to send us your feedback, we will take into account any opinion!

PERMIT

We know that you're trying to protect your privacy, if an app is requesting access to your device. Therefore, we inform you, for what purposes required by this permit.

• system tools - they allow us to export your product from Mega Mode notification messages. The device returns to sleep mode after new reports automatically.
• Geolocation - based on your location, we can offer you appropriate and relevant search results. Location also need to offer for publication.
• Camera - Captures marketable product and instantly add photos offer.
• Outgoing calls - voice calling permit required for communication with the seller.
• SMS sending - with the permission you will be able to send text messages to the seller without leaving the application.

How to Download / Install

Download and install Bezmaksas sludinājumi KOMERSA version 1.0.10 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.komersa, download Bezmaksas sludinājumi KOMERSA.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.4+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
– Kļūdu labojumi
Version update Bezmaksas sludinājumi KOMERSA was updated to version 1.0.10
More downloads  Bezmaksas sludinājumi KOMERSA reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Bezmaksas sludinājumi KOMERSA at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.55
36 users

5

4

3

2

1