Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı

Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı Free App

Rated 3.92/5 (13) —  Free Android application by NS-SOFT

Advertisements

About Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı

* İslami kütüphanemizin bir diğer eseri olan Kuduri Hanefi Fıkhı adlı eser yer almaktadır.

* Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Ahmed bin Muhammed el-Bağdâdî olup, künyesi Ebü’l-Hüseyn’dir. Kudûrî lakabı ile tanınır. Hangi şeye nisbetle kendisine Kudûrî denildiği kat’î olarak bilinmemekle beraber, Kudûr, Bağdad yakınlarında bir köyün adıdır. Bu zâtın da orada doğmuş olabileceği, oraya nisbetle Kudûrî denildiği tahmin edilmektedir. Ayrıca Kudûr, çömlek ma’nâsına gelen (Kıdr) kelimesinin cem’i olup, kendisi veya nesebinden birisinin bu işi yapmasından dolayı böyle denilmiş de olabileceği rivâyet edilmektedir. Fıkıh âlimlerinin, Eshâb-ı tercih diye tanınan tabakasından olduğu, şeyh-ül-İslâm Ahmed İbni Kemâl paşa hazretleri tarafından bildirilmiştir. 362 (m. 973)’de Bağdad’da doğdu. 428 (m. 1037) senesi Receb ayının beşinci Pazar günü orada vefât etti. Aynı gün, Ebû Half kapısı girişinde bulunan evinin yanına defnolundu. Daha sonra Mensûr caddesinde bulunan bir türbeye naklolundu. Burada medfûn bulunan, Hanefî fıkıh âlimlerinden Ebû Bekr el-Harezmî’nin ( radıyallahü anh ) yanına nakledildi.
Kudûrî ( radıyallahü anh ), Hanefî fıkıh âlimlerinin önde gelenlerindendir. İlminin çokluğu, ibâresinin güzelliği, akıcı lisânı ile fıkıh âlimleri arasındaki yeri ve derecesi çok yüksek oldu. Kur’ân-ı kerîmi tilâvet etmesi (okuması) çok hoş ve tatlı idi. Devamlı ibâdet eder ve Kur’ân-ı kerîmi çok okurdu. Ebû Abdullah Muhammed Yahyâ el-Cürcânî’den fıkıh ilmini öğrendi ve hadîs-i şerîf rivâyet etti. Bundan başka Ubeydullah bin Muhammed el-Havşebî ve birçok âlimler ile görüşüp sohbet etti. Kendilerinden ilim öğrendi. Âlimlerden bir çoğuna hocalık etti. Meşhûr Târih-i Bağdâd’ın sahibi olan Ebû Bekr Hatîb-i Bağdadî kendisinden ilim öğrenip, hadîs-i şerîf rivâyet edenler arasındadır. Târih-i Bağdâd’da diyor ki; “Kudûrî ( radıyallahü anh ) sadûk (çok doğru sözlü) ve sika, (güvenilir) bir zât idi.” Muhtasâr-ı Kudûrî’den başka kıymetli eserler de yazmıştır. Ba’zıları şunlardır: Şerh-i Muhtasâr-ül-Kerhî, et-Tecrid, Kitâb-ün-nikâh.
Kendisinden sonra gelen birçok kimseler Muhtasâr-ı Kudûrî diye tanınan meşhûr fıkıh kitabından istifâde etmişlerdir. Âlim olanlar ve olmayanlar, çok meşhûr ve mu’teber olan bu kitap ile teberrük etmişler; şiddet, sıkıntı, hastalık zamanlarında ve tâ’ûn (veba) salgınında okunmasının çok faydalı olacağını tecrübe ile bildirmişlerdir. Binlerce fıkhî mes’elenin kısa ve öz olarak toplanmış olduğu bu kitap, senelerce medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Birçok şerhi vardır. En meşhûrları; Cevhere, Lübâb ve Ebû Nasr-ı Akta’nın Tashîh-i Kudûrî’sidir.
Âlim, önder, en güzel üstünlüklere ve kıymete hâiz, Allahü teâlânın emirlerini yapmakta, yasaklarından sakınmakta son derece gayretli, dünyâya ehemmiyet ve kıymet vermiyen Ebü’l-Hasen Ahmed bin Muhammed el-Kudûrî el-Bâğdâdî (rahmetullahi aleyh) Muhtasâr-ı Kudûrî isimli eserine başlarken buyuruyor ki: “Âlemlerin Rabbi olan Allahü teâlâya hamdolsun. Hüsn-i hatime (Güzel netice, iyi akıbet) Allahü teâlâdan korkanlar içindir. O’nun Resûlü Muhammed aleyhisselâma ve O’nun Ehl-i beytine, Eshâbına ve Onun izlerinde gidenlere bizden selâmlar ve hayır duâlar olsun.” * Islamic library located in our work from another work with rabid Hanafi Fiqh.

* Great scholars of the Hanafi school of Islamic jurisprudence. His name is Ahmad bin Muhammad al-Baghdadi is, the tag is Abu'l-Husayn. known by his nickname of rage. While exact thing with respect to which he is said to explode as unambiguous Jerusalem as it is the name of a village near Baghdad. This person will be born there, it is estimated that there relative to the raging said. Also Kududu, pottery from the ma'nâs (KID) is the CEM of the word, one or lineage from him due to this work could also have said that it is narrated. Fiqh scholars, Ashab-i prefer he recognized that the layer, sheikh-ul-Islam was reported by Ahmad Ibn Kemal Pasha nibs. 362 (m. 973), was born in Baghdad. 428 (m. 1037) year of the fifth Sunday of the month of Rajab died there. On the same day, it was defnol to his home in Abu Half door entrance. It was later Mensû naklol a shrine in the street. Medfûn contained herein, the Hanafi fiqh scholars of Abu Bakr al-Harezmî'n's (Radiyallahu Anh) was transferred to him.
Rage (Radiyallahu Anh), one of the leading scholars of the Hanafi fiqh. The abundance of scientific beauty of phrase, fluent language with the location and extent of between scholars of fiqh was very high. Recitation of the Quran to (read) is very nice and sweet. Continuous worship it, and the Holy Quran has many readers. Mohammed Abdullah Abu Yahya al-Cürcânî learned from the jurisprudence and he narrated hadiths. Furthermore Ubayd bin Muhammad al-Havşebî and chatted with many scholars discuss. He learned wisdom from them. He taught many of the scholars. Meşhû the history-i-Khatib Abu Bakr Baghdadi who owns knowledge I learned from him Baghdadi was among those hadiths narrated. History II says in Bagdad; "Explode (Radiyallahu Anh) Sadducees (very straightforward) and sika (reliable) was an essence." Muhtasâ-i has also written other valuable works of rage. , Define the include: Commentary Muhtasâ-i-ul-reluctantly, meat-Tajrid, Kitab-fame-marriage.
many people coming after him, he recognized the meşhû Muhtasâ-i rage they have resigned from the books of fiqh. Scholars within and without, and they have very meşhû donations with this book, which is mu'teb; violence, distress, illness and time in tâ'ûn (plague) reported with the reading experience would be very useful in the outbreak. Thousands jurisprudential problem is based on this book, which is short and concise collected was used as a textbook in many years madrasas. There are many annotation. The most famous; Ore, Lübâb and Abu Nasr-it is the correction Aktau-i Kudûrî's.
Scholar, leader, the best advantages and assets to possessing, make their Allahu ta'ala's orders, to avoid the ban extremely diligent and the world the importance and value vermian Abu'l-Hasan Ahmad bin Muhammad al-rage al-Baghdadi (rahmatullāhi against) Muhtasâ-i rage is the beginning of work says: "Allahu ta'âlâ Praise the Lord of the Worlds. Hosni-i hatin me (nice result, better fate) is for those who fear Allahu ta'ala. His Messenger Muhammad PBUH and his Ahlul Bayt to, Ashab and greet us to get going in his tracks and no prayers are. "

How to Download / Install

Download and install Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı version 4.0 on your Android device!
Downloaded 1,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.nssoft.kudurihanefikitabi, download Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
2.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı was updated to version 4.0
More downloads  Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı reached 1 000 - 5 000 downloads

Oh snap! No comments are available for Kuduri Hanefi Fıkıh Kitabı at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
3.95
13 users

5

4

3

2

1