Sanatolia

Sanatolia Free App

Rated 5.00/5 (2) —  Free Android application by Ultimate Development

Advertisements

About Sanatolia

De naam ‘Sanatolia’ is een samensmelting van twee belangrijke woorden: Anatolië wat Azië en Europa verbindt en Kunst welke belangrijk is voor onze evolutionaire ontwikkeling. Deze twee woorden Anatolië & Kunst vormen de naam van onze stichting: Sanatolia.

Daarnaast heeft Anatolië als betekenis ‘daar waar de zon opkomt’, het begeleidt de mensheid met licht tijdens het beoefenen van de kunst.

In Den Haag wonen en leven mensen met elkaar die de westelijke en oostelijke cultuur vertegenwoordigen. Gezien de achtergrond van de verschillende bevolkingsgroepen en de positieve beïnvloeding van elkaar, hebben wij gekozen voor de naam Sanatolia.

Het logo is een illustratie van de hersenen. Terwijl de linkerhelft bestaat uit kleurrijke spiralen doet de rechterhelft denken aan digitale handelingen. Zoals bekend zorgt de rechterhelft van onze hersenen voor onze creatieve intelligentie en de linkerhelft voor logica en denken.

Stichting Sanatolia heeft de intentie om kunst, wetenschap en kennis te combineren.

Wij geloven erin dat kunst en wetenschap twee passionele elementen zijn die elkaar steunen en voeden. Kunst zonder kennis en kennis zonder creativiteit gaat niet, zij zullen hand in hand elkaar doen stimuleren.

Een cultuur- en kunstprogramma welke is ontwikkeld voor de jongeren.

Het doel van Stichting is om de in Nederland wonende jongeren te informeren, door middel van gebruikmaking van de kunst, over de algemene en eigen cultuur. Door gebruikmaking van kunst als vorm en dit direct en indirect te ontwikkelen is het doel de jongeren bewust te maken en te winnen binnen de sociale wereld.

Om de cultuur en onwetendheid voor te zijn, wordt er een karakter neergezet die controle heeft over zijn taal, waarden en normen, de veranderende wereld en wetenschap. Dit gebeurt door de kunst als doel te gebruiken en zodoende op verscheidene manieren producten te produceren, te discussiëren, het hoofd hierover te breken en dit om te zetten naar de praktijk.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder anderen door het jaarlijkse organiseren van een voorstelling. Bijvoorbeeld; Een toneelstuk dat gecombineerd wordt met muziek en dans. De decor gemaakt door de tekencursisten. The name 'Sanatolia' is an amalgamation of two important words: Anatolia which connects Asia and Europe and Art which is critical to our evolutionary development. These two words Anatolia & Arts form the name of our foundation: Sanatolia.

In addition, Anatolia has the meaning "where the sun rises", it guides humanity to light in the course of art.

live in The Hague and people live together representing western and eastern culture. Given the background of the various population groups and the positive influence on each other, we have chosen the name Sanatolia.

The logo is an illustration of the brains. While the left half consists of colorful spirals doing the right half reminiscent of digital operations. As is known, causes the right side of our brains for our creative intelligence and the left half of logic and thinking.

Sanatolia Foundation intends to combine art, science and knowledge.

We believe that art and science two passionate elements that support each other and feed. Art without knowledge and knowledge without creativity is not, they will encourage rid hands together.

A cultural and artistic program which is designed for young people.

The goal of the Foundation is to educate the young people living in the Netherlands, through the use of art, and the general culture. By using art as a form and develop it directly and indirectly, the goal is to make young people aware and gain within the social world.

To the culture and ignorance for a character is being put down has control over his language, norms and values, the changing world and science. This is done by using art as object and thus produce products in various ways, to discuss, to agonize about this and to put into practice.

The foundation seeks to achieve its objective, among others, by the annual organization of a performance. For example; A play that is combined with music and dance. The scenery created by the sign students.

How to Download / Install

Download and install Sanatolia version 1.0 on your Android device!
Downloaded 10+ times, content rating: Everyone
Android package: com.sanatolia.sanatolia, download Sanatolia.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Sanatolia reached 10 - 50 downloads

Oh snap! No comments are available for Sanatolia at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
2 users

5

4

3

2

1