Usulü Fıkıh- Şerhul Verakat (Türkçe-Arapça)

Usulü Fıkıh- Şerhul Verakat (Türkçe-Arapça) Free App

Rated 5.00/5 (14) —  Free Android application by Süleyman BAL

Advertisements

About Usulü Fıkıh- Şerhul Verakat (Türkçe-Arapça)

Fıkıh ilmi usûlü, metodolojisi. Usûlü'l-Fıkıh; sözlükte, usûl ve fıkıh kelimelerinden meydana gelmiş bir terkiptir. Usûl, "asl" kelimesinin çoğuludur. "Kökler, asıllar, üzerine bir şey bina edilen şey" manalarınadır. Sözlükte, anlayış anlamına gelen fıkıh ise, din ıstılahında; "Tafsîlî delillerden çıkarılmış olan şer'î-amelî hükümleri bilmektir" şeklinde tarif edilir. Buna göre usulü'l-fıkıh sözlükte; fıkhın asılları, fıkhın delilleri manasına gelmektedir. Usulü'l-fıkıh, ıstılahta "Müctehidin, şer'î amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarabilmesi için gerekli olan kural ve prensiplerdir" diye tarif edilmektedir
Bu tariflerden anlaşıldığı üzere usûlü'l-fıkıh bir metodoloji ilmidir. Metotlarını belirlediği ilim ise fıkıhtır. O halde bu ilim fıkıh metodolojisi ilmi demektir. Bu ilme İslâm hukuk metodolojisi denilmesinin uygun olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü fıkıh, sadece hukuk ilmi değildir. Hukuk, fıkhın bölümlerinden birisidir. İslâm hukukunun çeşitli dalları fıkıh içerisinde ele alındığı gibi, ibadetler de fıkıh içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla ibadetle ilgili hükümlerin kaynaklardan çıkartılma metotları da usulü'l-fıkıh tarafından belirlenmektedir.
Bilindiği gibi, İslâmî hükümlerin alındığı kaynaklar temelde ikidir. Bunlar Kur'ân ve Hadistir. Fakat her meseleye ait hüküm Kur'ân ve Hadiste her zaman aynıyla mevcut ve açık değildir. Ya da Kur'ân ve Hadisteki lâfızlar, emir, nehy, hass, âm v.s gibi değişik biçimlerde varid olmuştur. Karşısına amelî bir problem çıkan müctehid, bu problemin dînî hükmünü ortaya koymak için Kur'ân'ı ve Hadisi araştırır. O mesele ile ilgili olan âyet veya hadisin ne tür bir kalıpta olduğunu araştırır. Mesela lafız emir kalıbı ile gelmişse, emrin vücup ifade ettiğini bildiren usûl kaidesini göz önüne alarak o hükmün farz olduğuna hükmeder. Cevabını açıkça bulamazsa, hükmü açıkça belirlenen benzer problemlere kıyasla, dinin temel ilkelerini göz önüne alarak ve daha başka temel kaidelerden yararlanarak bu problemleri çözüme kavuşturur. İşte müctehidin hüküm çıkarabilmek için yararlandığı kaideleri tesbit eden ve içeren ilme usûlü'l-fıkıh (fıkıh usûlü) denilir. Demek oluyor ki; usulü'l fıkıh; müctehidin, Kur'ân ve Hadisten hüküm çıkarabilmek için ihtiyaç duyduğu kural ve kaidelerden meydana gelen bir ilimdir. Fıqh procedures, the methodology. Usûlü'l-Fıkıh; Dictionary, procedures and composition is formed from the word fiqh. Usul, "original" is the plural of the word. "Roots, originals, something something built on" the meaning. Dictionary, while fiqh, which means understanding the religion Technical Terms; "Tafsil evidence is derived from the canonical-amelie shall know" it is defined as. Accordingly usulü'l-canon dictionary; The originals of jurisprudence, is meant jurisprudence of the evidence. Usulü'l-fiqh, the terminological "You Müctehi, pragmatical canonical provisions are the rules and principles which are necessary for the interests of the Tafsil evidence," he describes
As is clear from this description usûlü'l-canon is a methodology treatises. The trend is determined by the methods of fiqh. So this science of fiqh means the science methodology. We believe this is not appropriate provincial called on the Islamic legal methodology. Because jurisprudence is not only jurisprudence. Law is one of the jurisprudence of the department. As discussed in the various branches of Islamic law jurisprudence, it is located in worship also canon law. Thus methods of removal of resources is determined by the provisions worship usulü'l-canon.
As it is known, which is basically two sources of Islamic provisions taken. These are the Qur'an and the Hadith. But the provisions of the Qur'an and the Hadith every issue and always present the same is not clear. Or the Quran and Hadith in lafız, orders, nahy, precision, has been in various forms such as varid V. S. amen. Against the mujtahid pragmatical a problem, the problem of the Qur'an and the Hadith to search reveals the religious provision. It explores what the verses or hadith related issues is in a kind of mold. For example, if lafız orders come with mold, taking into account the rules of procedure states that the warrant vücup express it ruled that obligatory provision. clearly does not find the answer, compared to the provision of clearly identified similar problems, taking into account the basic principles of religion and taking advantage of another basic rule of resolving these problems. Here are the rules that determine who benefit from provisions in order to bring you müctehi and containing ilme usûlü'l-fiqh (jurisprudence of procedures) is called. It means; usulü'l canon; You müctehi, the Qur'an and science is one consisting of rules and regulations that you need to be able to remove provisions from the Hadith.

How to Download / Install

Download and install Usulü Fıkıh- Şerhul Verakat (Türkçe-Arapça) version 1.2 on your Android device!
Downloaded 500+ times, content rating: Everyone
Android package: com.serhulverakat, download Usulü Fıkıh- Şerhul Verakat (Türkçe-Arapça).apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Splash ekran yenilendi.
Bildirim özelliği eklendi.
uygulamalarımız butonu eklendi.

Oh snap! No comments are available for Usulü Fıkıh- Şerhul Verakat (Türkçe-Arapça) at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
5.05
14 users

5

4

3

2

1