Wirtualna Karta

Wirtualna Karta Free App

Rated 4.33/5 (3) —  Free Android application by Dominik Fojt

Advertisements

About Wirtualna Karta

Stwórz swoją własną fizyczną - wirtualną kartę płatniczą!

Dzięki tej aplikacji możesz zamienić dowolną kartę z modułem NFC - jak legitymacja studencka, karta ŚKUP, czy nawet inny telefon z włączoną funkcją NFC w swoją kartę płatniczą. Twój telefon zamieni się w terminal płatności, przykładając kartę do obudowy możesz założyć nowe konto, oraz realizować przelewy.

Zagraj w ekonomiczne gry planszowe bez gotówki! :)
Wystarczy że położysz telefon z aplikacją na środku stołu, a każdy gracz będzie miał przy sobie swoją kartę NFC. Od teraz za każdym razem przykładając kartę do Twojego nowego terminala będzie mógł obciążyć, zasilić lub wykonywać przelewy na swój wirtualny portfel wirtualną walutą.


Aplikacja nie wysyła żadnych danych poza telefon. Wirtualne konta są tworzone lokalnie, a dane z czytnika NFC zostają w telefonie i są kasowane za każdym razem gdy aplikacja zostanie wyłączona.

Jak to zjeść:
Przyłóż dowolną kartę NFC lub telefon z aktywnym modułem NFC aby dodać wirtualną kartę płatniczą
Gdy przyłożysz dowolną inną kartę, możesz wykonywać na niej operacje zasilania lub obciążania konta, przelewów na inne karty oraz podgląd ostatnich transakcji gdy karta była już dodana, jeśli nie, wyświetli się ekran dodania nowej karty płatniczej.

Funkcje dodane:
-Dodawanie dowolnej ilości kart
-Operacje obciążania oraz zasilania karty
-Przelewy pomiędzy kartami
-Podgląd ostatnich transakcji na danej karcie

Co w przyszłości?
-Opcje aplikacji, edycji kart, w tym kasowania aktualnych i możliwość nadpisywania nowymi kontami
-Możliwość zapisania stanu aplikacji w prostym pliku edycyjnym(w tym momencie dane zostają resetowane po wyłączeniu aplikacji), to dla mnie priorytet
-Poprawa wizualna aplikacji, uporządkowanie gui, dodanie dźwięków


!Podczas używania aplikacji miej aktywny moduł NFC - włącz go w ustawieniach telefonu! Create your own individual - a virtual payment card!

With this application you can swap any card with NFC module - as student ID card purchase, or even another phone with a NFC enabled in your payment card. Your phone will turn into a payment terminal, putting the card into the housing you can create a new account and make transfers.

Play the economic board games with no cash! :)
Just you lay the phone application on the middle of the table, and each player will carry your card NFC. From now on, each time applying the card to your new terminal will be able to charge the power up or make transfers to your virtual wallet virtual currency.


The application does not send any data off the phone. Virtual accounts are created locally, and the data from the reader NFC are on the phone and are reset each time the application is turned off.

How to eat it:
Hold any card or NFC phone with an active NFC module to add a virtual payment card
When holding the any other card, you can perform operations on the power or charging accounts, transfers to other cards and view recent transactions when the card has already been added, if not, the screen appears to add a new payment card.

Features added:
-Add Unlimited number of cards
-operation Charging and power supply card
-Przelewy Between cards
-Podgląd Recent transactions on the card

What in the future?
-options Applications, editing cards, including erasing current and the ability to overwrite new accounts
-Ability To save the state of applications in a simple file editing (at this point the data is reset after switching off the application), it is a priority for me
-Improved Visual applications, organize gui, adding sounds


While using the application keep an active NFC module - enable it in the settings of your phone!

How to Download / Install

Download and install Wirtualna Karta version 1.7 on your Android device!
Downloaded 100+ times, content rating: Everyone
Android package: com.wirtualna.dominik.wirtualnakartav2, download Wirtualna Karta.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.4+
For everyone
Android app

App History & Updates

More downloads  Wirtualna Karta reached 100 - 500 downloads

Oh snap! No comments are available for Wirtualna Karta at the moment. Be the first to leave one!

Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.35
3 users

5

4

3

2

1