Житија светих - ава Јустин Поповић

Житија светих - ава Јустин Поповић Free App

Rated 4.92/5 (240) —  Free Android application by Хаџи Срђан Ћирковић

Advertisements

About Житија светих - ава Јустин Поповић

- Програм садржи житија светих од преподобног Аве Јустина Поповића. У житијима светих описана су живот, дела и чудеса светих.

- Свих 12 томова су спојени у једну апликацију.

- У разним додацима налазе се следећи програми:
израчунавање датума православног васкрса
конвертор датума
израчунавање православних постова и трапавих седмица

- Апликација поседује widget 4x2.

- табеларни приказ светаца по месецима, као и да ли је у питању пост или мрс.

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс - изглед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.

За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/

Ако неко жели да подржи даљи рад и труд око израде православних андроид апп може учинити донацијом преко pay pall-a на овом линку:

https://www.paypal.me/hadzisrdjan

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле. Хвала Вам на разумевању!

Житија светих су своје врсте православна енциклопедија. У њима се може наћи све што је потребно души гладној и жедној вечне правде и вечне истине у овоме свету, гладној и жедној божанске бесмртности и вечнога живота. Ако ти је до вере, у њима ћеш је наћи изобилно: и нахранићеш душу своју храном, од које се никад не гладни. Ако ти је до љубави, до истине, до правде, до наде, до кротости, до смирености, до покајања, до молитве, или до ма које врлине и подвига, у њима ћеш наћи безброј светих учитеља за сваки подвиг и добити благодатне помоћи за сваку врлину. Јеси ли на мукама због своје вере у Христа - Житија светих ће те утешити и охрабрити и осоколити и окрилити, и муке твоје у радост претворити. Јеси ли у ма каквом искушењу, Житија светих ће те помоћи да га савладаш и сада, и увек. Јеси ли у опасности од невидљивих непријатеља спасења, Житија ће те наоружати свеоружјем Божјим (ср. Еф. 6, 11.13), и ти ћеш их разбити све и сада, и увек, и кроз цео живот. Јеси ли усред видљивих мрзитеља и гонитеља Цркве Христове, Житија ће ти дати исповедничке храбрости и силе, и ти ћеш неустрашиво исповедати јединог истинитог Бога и Господа у свима световима - Исуса Христа, и за свету истину Еванђеља Његова смело стајати до смрти, до сваке смрти, и осетићеш се јачи од свих смрти, а камоли од свих видљивих непријатеља Христових; и мучен за Христа ти ћеш кликтати од радости, осећајући свим бићем да је живот твој - на небесима, сакривен с Христом у Богу, сав изнад свих смрти... (ср. Кол. 3, 3).

Нека је вечна слава ави Јустину Поповићу и Богу који га прослави. Нек његовим молитвама и његовим заступништвом пред Богом, за нас Србе подари свако добро и наш род и пород!

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр.због програмске шеме).

Што се тиче правила поста Вама препуштам да са Вашим духовником или парохом усагласите око правила поста.

СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин. - The program contains the lives of the saints of prepodobnogo Ave Justin Popovic. The lives of the saints described as life, work and miracles of saints.

- All 12 volumes were combined into one application.

- The various accessories are the following programs:
calculate the date of Orthodox Easter
date converter
Orthodox calculating posts and clumsy weeks

- The app has a widget 4x2.

- tabulation of saints by months, and if it comes to post or mrs.

I would ask kindly that when you evaluate the application to look at all the overall effort, the interface - look, utility applications and then to evaluate, not because of a small error might you assess the unit immediately as this is a stew rating applications. Small errors in programming has and always will be. This is your free and moral right to evaluate how you want to and it will not interfere.

For more information, visit the official facebook presentation and official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/
  
If someone wants to support further work and effort in drafting Orthodox android app can make a donation via pay-pall on this link:

https://www.paypal.me/hadzisrdjan

Any errors, irregularities, comments and suggestions are welcome. Thank you for your understanding!
 
Lives of the Saints their types Orthodox Encyclopedia. They can find everything you need hungry and thirsty soul eternal Justice and eternal truths in this world, hungry and thirsty divine immortality and eternal life. If it is the faith in them you will find abundance: and you feed your soul food, from which it never hungry. If it is to love, to truth, to justice, to hope, to meekness, to calm, to repentance, to prayer, or to come to the virtues and exploits, in them you will find countless holy teachers for every venture and get beneficial aid every virtue. Are you in pain because of their faith in Christ - Lives of the Saints will console and encourage osokoliti and okriliti, and your torment into joy. Are you no matter what the temptation, Lives of the Saints will help to overcome and now and always. Are you in danger of invisible enemies of salvation, Žitija will arm sveoružjem God (sr. Eph. 6, 11,13), and you'll break them all now, and always, and for the whole life. Are you in the middle of the visible haters and persecutors of the Church of Christ, Žitija will give ispovedničke courage and power, and you will fearlessly confess the one true God and Lord in all worlds - Jesus Christ, and to the world the truth of the Gospel Its not stand up to the death, until every death and you will feel stronger than all deaths, much less than all visible enemies of Christ; and tortured for Christ thou shalt rejoice with joy, feeling all being that your life - in heaven, hid with Christ in God, above all the death of ... (sr. Aug. 3, 3).

Let eternal glory avi Justin Popovic and God who celebrate. Let his prayers and his representation before God for us Serbs give every good and our race and birth!

NOTE (If some radio stations will not open, or the url changed or radio station is not available npr.zbog program schedule).

Regarding the rules of fasting you'll leave that to your priest or pastor agree on the rules of fasting.

Glory to God for everything! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, for prayers purify your mother, prepodobnih and our God-bearing Fathers, and all the Saints, have mercy on us and save us sinful. Amin.

Never Miss An Update!

Follow Android Blip on Facebook / Google+


How to Download / Install

Download and install Житија светих - ава Јустин Поповић version 1.47 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: com.zitijesvetih, download Житија светих - ава Јустин Поповић.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0+
For everyone
Android app

App History & Updates

What's Changed
Исправљене грешке на радио станицама
Исправљене уочене грешке на календару и виџету тј. приказивање читања апостола и јеванђеља
Исправљене уочене грешке
Све грешке,примедбе и сугестије су добро дошле. Хвала Вам на разумевању!
Name changed  Name changed! Житија светих - Јустин Поповић now is known as Житија светих - ава Јустин Поповић.
More downloads  Житија светих - ава Јустин Поповић reached 10 000 - 50 000 downloads
Version update Житија светих - ава Јустин Поповић was updated to version 1.47
Version update Житија светих - ава Јустин Поповић was updated to version 1.32

What are users saying about Житија светих - ава Јустин Поповић

70%
by ####:

Права ствар!

70%
by ####:

Хвала на труду. Живи били.

70%
by ####:

Хвала на труду за све ваше апликације. Важан су део моје свакодневнице. Бог вам дао здравља!

70%
by ####:

Hvala vam puno ! Da ste zivi i zdravi

70%
by ####:

Šteta što Psaltir nije Daničićev.

S70%
by S####:

Баш сам помислио како би било добро да неко направи апликацију житија, било би много угодније читати него на бровсеру.

A70%
by A####:

Spasenje

70%
by ####:

Хвала на труду. Живи били.