എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News

എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News Free App

Rated 4.16/5 (121) —  Free Android application by Akmin Technologies

Advertisements

About എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News

എന്ഥ നെവ്സ് അപ്പ് മലയാളഥ്ഥിലേ തൊപ് രതിന്ഗിളുള്ള നെവ്സ് അപ്പ്പാണ. മലയാള ഹൊത് നെവ്സുഗള്, മൊവിഎ നെവ്സുഗള്, ഗൊസ്സിപ്പുഗള്, ആരൊക്കിയ തിപ്പുഗള്, ബുസിനെസ്സ് മറ്റുമ് ച്രിക്കെത് നെവ്സുഗളുമ് ഇഥില് ഉന്ദ.

* ഥാല്പ്പരിയമുള്ല നെവ്സ് ഇതെഥ്ഥിനേ മഥ്ഥ്റമ് വായിക്കാന് പത്ത്റുമ്.

* ഥാല്പ്രിയപ്പെത്ത നെവ്സ് ഇതെഥിനേ പിന്നീദു വായിക്കാന് പിന് ഛെഇഥു സവെഛെഇയാമ്.

* ന്ഹിന് വീണ്ദുമ് പദിക്കാന് ഉഥ്ഥേസിക്കുന്ന ആര്തിച്ലെ എന്ഥന്ഗിലുമ് ഉന്ദന്ഗില് അഥിനേ ഇമ്മെദിഅതാഇയീ മെസ്സജെ മൂല്ലിയമൊ, സൊചിഅല് മീദിയാ മറ്റുമ് എമൈല് മൂല്ലിയമൊ ന്ഹിന്ഗളുദേ ശ്നേഗിഥരോദെ ശരെ ഛെഇയാന് ഒക്കുമ്.

*എന്ഥ നെവ്സ് അപ്പ്ില് ന്ഹിന്ഗള് ഇശതപ്പദുന്ന നെവ്സ് ഇതഥ്ഥിനേ മാഥ്ഥ്രമ് നോക്ഖാന് പത്ത്രുമ്. ഇശത്പ്പദാഥ്ഥ നെവ്സിനേ നോക്ഖന്ദ ആവിസിയമേ ഇല്ല്യാ.

*ദൈല്യ് നെവ്സ് അലെര്ത്സ് ഉള്ളഥു കാരണമ് ന്ഹിന്ഗളു ഫവൌരിതാതയാ നെവ്സിനാ മിസ്സ് ഛെഇയുഗയേ ഇല്ല.

എന്ധിനാ ഇനിയുമ് കാഥ്ഥിരിക്കുന്നഥു? എന്ഥ നെവ്സ് അപ്പിനേ ദൌന്ലോദ് ഛെഇഥു എന്ജൊയ്ഛെഇയൂ!

How to Download / Install

Download and install എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News version 0.6 on your Android device!
Downloaded 10,000+ times, content rating: Everyone
Android package: entha.news.malayalam, download എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News.apk

All Application Badges

Free
downl.
Android
4.0.3+
For everyone
Android app

App History & Updates

Version update എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News was updated to version 0.6
More downloads  എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News reached 10 000 - 50 000 downloads

What are users saying about എന്താ ന്യൂസ്‌ - Malayalam News

R70%
by R####:

Very good brief news.

R70%
by R####:

Good app

M70%
by M####:

Superb

Q70%
by Q####:

ആപ്പിന്റെ പേരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലെ ന്യൂസും...പിന്നെ വാട്സ്ആപ് ഫ്രീ ആണെന്നു ഇതിലെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയ ആളോട് പറയണം...

R70%
by R####:

Hated it

R70%
by R####:

Oro film num athinte rate koodi ulpeduthiyal super ayirikum

H70%
by H####:

ആപ്പിന്റെ പേരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലെ ന്യൂസും...പിന്നെ വാട്സ്ആപ് ഫ്രീ ആണെന്നു ഇതിലെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയ ആളോട് പറയണം...

R70%
by R####:

Shows error after loading

G70%
by G####:

Designed for ADs and Gossips .....

R70%
by R####:

Very useful

X70%
by X####:

News

R70%
by R####:

Superrrr

R70%
by R####:

Nice

K70%
by K####:

Good

E70%
by E####:

Better

J70%
by J####:

I lik this app

R70%
by R####:

Kunju veedu

J70%
by J####:

Okk

R70%
by R####:

Hai

J70%
by J####:

Awesome app

B70%
by B####:

Awesome

K70%
by K####:

Nice

P70%
by P####:

Good

C70%
by C####:

Very good

K70%
by K####:

Sooper

K70%
by K####:

Loads faster and gets all the latest updates

K70%
by K####:

Nice App

G70%
by G####:

Super app I liked it

K70%
by K####:

Nice

B70%
by B####:

Good

B70%
by B####:

Good

I70%
by I####:

I to....


Share The Word!


Rating Distribution

RATING
4.25
121 users

5

4

3

2

1