Sleeping Village

Sleeping Village published 14 applications on Google Play, 66 people rated these apps with an average rating of 3.33!

Facts About Kazakhstan by Sleeping VillageFacts About Kazakhstan

Rated 0.00(0) — Sleeping Village

Facts about world's ninth largest country Kazakhstan

Free App
Бата by Sleeping VillageБата

Rated 5.00(6) — Sleeping Village

Бата беру — адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Bata take - Adal niet, zhaқsy tіlek bіldіrudің Ulttyk dәstүrі.

Free App
Ертегілер by Sleeping VillageЕртегілер

Rated 3.00(2) — Sleeping Village

Қазақша аңыз-ертегілер Kazakh Russian aңyz-ertegіler

Free App
Мұстафа Шоқай by Sleeping VillageМұстафа Шоқай

Rated 0.00(0) — Sleeping Village

Мұстафа Шоқайдың нақыл сөздері Mұstafa Shoқaydyң naқyl sөzderі

Free App
Ойбай! Ара! by Sleeping VillageОйбай! Ара!

Rated 5.00(3) — Sleeping Village

Кішкентай баланы аралардан құтқар. Kіshkentay Bala aralardan құtқar.

Free Game
Тука by Sleeping VillageТука

Rated 5.00(4) — Sleeping Village

Халықтың көңілінен шыққан Туканың үздік әзіл сөздері Halyқtyң kөңіlіnen shyққan Tukanyң Uzdik әzіl sөzderі

Free App
Қазақ Алфавиті by Sleeping VillageҚазақ Алфавиті

Rated 0.00(0) — Sleeping Village

Кішкентай бүлдіршіндерге арналған дыбысты бағдарлама. Kіshkentay bүldіrshіnderge arnalғan dybysty baғdarlama.

Free App
Ахмет Байтұрсынов by Sleeping VillageАхмет Байтұрсынов

Rated 5.00(1) — Sleeping Village

Ахмет Байтұрсыновтың нақыл сөздері Ahmet Baytұrsynovtyң naқyl sөzderі

Free App
Данышпан Стив Джобс by Sleeping VillageДанышпан Стив Джобс

Rated 4.50(2) — Sleeping Village

Стив Джобстың нақыл сөздері Steve Dzhobstyң naқyl sөzderі

Free App
Маса Қуғыш by Sleeping VillageМаса Қуғыш

Rated 4.16(37) — Sleeping Village

Масалардан шаршадыңыз ба? онда Маса Қуғыш көмекке келеді. Masalardan sharshadyңyz ba? Masa Foundation Қuғysh kөmekke keledі.

Free App
Мұхтар Әуезов by Sleeping VillageМұхтар Әуезов

Rated 5.00(2) — Sleeping Village

Мұхтар Омарханұлы Әуезов (1897 - 1961) – қазақтың ұлы жазушысы. Mұhtar Omarhanұly Әuezov (1897 - 1961) - қazaқtyң uly zhazushysy.

Free App
Ойсана by Sleeping VillageОйсана

Rated 5.00(4) — Sleeping Village

Ойсана интеллектуалды ойынын ойнап, өз біліміңді тексер! Oysana intellektualdy oyynyn oynap, өz bіlіmіңdі tekser!

Free App
Цитаты. Мастер и Маргарита by Sleeping VillageЦитаты. Мастер и Маргарита

Rated 0.00(0) — Sleeping Village

Цитаты из романа "Мастер и Маргарита" М.А. Булгакова. Фанатам и любителям романа "Мастера и Маргарита" и творчества М.Булгакова посвящается...

Free App
Қазақша Дұғалар by Sleeping VillageҚазақша Дұғалар

Rated 5.00(5) — Sleeping Village

Қазақша дұғалар Kazakh Russian dұғalar

Free App